CV-sida

Marina Queiroz

Marina Queiroz
Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt på Institutionen för stad och land SLU Ultuna.

Presentation

Jag arbetar med undervisning på landskapsarkitektprogrammet.

Undervisning

Som lärare på landskapsarkitektprogrammet planerar och undervisar jag i kurser i åk 1  (stadsbyggnads historia, stadsplanering, gestaltning, analysmetoder, modellbygge, ritteknik, formlära och generella kompetenser). Deltar i studiokurser i åk 1 och 2, kandidatkurs i åk 3, samt studiokurser på avancerad nivå.

Samverkan

Jag har tillsammans med Åsa Bensch, SLU Alnarp initierat projektet Talking About Teaching. Under 2017-18 genomfördes workshops där lärare från Alnarp och Ultuna möttes för att byta erfarenheter. Ur projektet har ett nytt forum skapats: SLU Landskaps lärarforum. Syftet är att diskutera undervisning, utbyta idéer, dela arbetsmaterial och utforska samarbetsmöjligheter.

Lärarlagen från Alnarp och Ultuna möts varje år under Landscape Days, och från och med ht 2018 kommer Talking About Teaching workshops att genomföras årligen.

SLU LANDSCAPE Teaching Synergy Forum

Åsa Bensch är landskapsingenjör universitetsadjunkt på institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.

Bakgrund

Jag är intresserad av hållbarhetsfrågor, och har arbetat särskilt med frågor som rör stad och mat. Mitt examensarbete handlar om urban- och peri-urban agrikultur, och jag har varit med och startat gemenskapsodlingen Matparken i Gottsunda.

Publikationer i urval

Queiroz, Marina. 2009. Urban agriculture/Agricultural urbanity: om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion. Examensarbete för yrkesexamen på landskapsarkitektprogrammet. Självständigt arbete i landskapsplanering E, 30 hp. Institutionen för stad och land, SLU  https://stud.epsilon.slu.se/765/


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Designteori
Telefon: +4618672511