CV-sida

Kristina Marquardt

Kristina Marquardt
Jag är forskare i ämnet landsbygdsutveckling på Institutionen för Stad och Land. Mitt forskningsintresse innefattar sociala och agro-ekologiska aspekter av småskaligt jordbruk i skogslandskap i globala Syd. Jag är också ställföreträdande prefekt på Institutionen för Stad och Land (SOL).

Presentation

Min forskning fokuserar på småbrukares diversa och dynamiska markanvändning för att producera mat, intensifieringsprocesser i jordbruket, skogsområden i förvandling, samt upprätthållandet av ekosystemtjänster i landskapet. Just nu leder jag  forskningsprojekt som studerar hur bönder i Nepal investerar långsiktigt i landskapet och om sekundärskogens roll för bönder i peruanska Amazonas. 

Undervisning

Jag undervisar om lokala försörjningssystem på landsbygden i det Globala Syd, småskaliga jordbrukssystem, samt bönders hantering av ekosystemtjänster på våra agronomprogram och masterprogram.

Forskning

Under de senaste åren har jag arbetat i ett antal forskningsprojekt som fokuserar på hur småskalig markanvändning kan bidra till att upprätthålla ekosystemtjänster i landskapet och hur dessa system påverkas av jordbruks- och skogspolitik:

- Secondary forests, commodity frontiers and the micro-politics of land claims: struggling to build smallholder forest futures (pågående - startade 2023)

- Wild animals - biodiversity or pest? C reating local dialogues for dealing with farming-wildlife conflicts in rural
Himalayan landscapes (pågående - startade 2023)

- Living with uncertainty in South Asia Mountains (pågående nätverksprojekt - startade 2023)

- What is secondary about secondary forest? Building smallholder forest futures in Peru’s Amazonian frontier (pågående - startade 2022).

- The pratice of resilience in moutain landscapes: exploring risk and landscape investments in rural Nepal (pågående - startade 2019). Detta projekt handlar om vad resiliens innebär i praktiken för småskaliga bönder i Nepal. Projektet  avser att undersöka vilka strategier och praktiker bönderna använder för att hantera de risker de möter i sin vardag, framför allt genom de långsiktiga investeringar de gör i landskapet de lever i. Det kan tex. handla om att bruka skog för specifika ändamål, bygga terrasser och bevattningsanläggningar.

- Forest and agrarian transition, smallholder practices and new forms of land governance (2018-2021). Projektet är ett inter-disciplinärt nätverksprojekt mellan forskare i Brasilien, Nepal, Peru och Sverige. Projektet syftar till att ompröva nuvarande teoretiska modeller för skogs- och jordbrukslandskap i förändring,  samt att bättre förstå vilka lokal effekter nya former av markförvaltning har på småskaliga markanvändning.

- Thinking beyond REDD: analysing smallholders' motivations and actions for ecosystem serivce managment (2015-2019). Denna forskning föreslår att vi omprövar  hur vi tänker oss framtida hantering och förvaltning av ekosystemtjänster (ES) och hur klimatreducerande åtgärder kan uppnås. Vi närmar  oss ES ur ett landskapsperspektiv och försöker bättre förstå småbrukarnas motivation och åtgärder för ES-förvaltning, och hur dessa kan främja bevarande av skogsvegetation och andra former av ES som naturen tillhandahållander samtidigt som det tillgodoser småbrukarnas försörjningsbehov. Detta har undersökts med hjälp av etnografiska och PRA-metoder i två kontrasterande fallstudier i  Brasilien och Nepal. Dessa resultat kommer att föda in i  en större  diskussion om motivationer för ES-ledning och potentiella incitamentsstrukturer för kollektiva åtgärder.

- PECA - Payment of Ecosystem services – Consequences and Alternatives (2012-2014). I PECA undersökte vi hur betalningssystem för ekosystemtjänster (i synnerhet REDD) påverkar lokala försörjningssystem, brukandet av naturresurser, samt dess sociala och kulturella inverkan i fyra fall i Brasilien, Nepal, Peru och Tanzania. Vi har sedan jämfört dessa med fall av småskaligt brukande av mark/skog som är framgångsrika i att tillhandahålla ekosystemtjänster men där ingen betalning är involverad.

Du hittar mer information om projekten ovan här: https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/rural-development/peca/

- I projektet AgResources (2012-2015) fokuserade jag på ekosystemtjänster i lantbruket från ett jordbrukarperspektiv i ett svenskt sammanhang och hur man kan planera in ekosystemtjänster i framtida produktionssystem.

 

I min post doc forskning studerade jag hur bönder känner igen, benämner och brukar grundläggande ekologiska funktioner i intensiva svedjejordbrukssystem i västra Amazonas (så som t.ex. markbördighet, tillväxt av biomassa i trädträdor, genetisk diversitet av grödor etc.) dvs. ekosystemtjänster.

 

Mitt avhandlingsarbete utgick ifrån frågor angående bönders egna strategier att hantera markbördighetsproblem i peruanska Amazonas. Genom att använda deltagande aktionsforskningsmetodik, så kunde forskningsprocessen öppnas upp och kom att inkludera frågor om mångfald i hur man uppfattar naturen, bönders markvårdande kunskaper, bönders lärande inom ramarna av lokala institutioner och hur omgivande strukturer kan stödja sådana läroprocesser.

Bakgrund

Jag har en bakgrund som markväxtagronom (MSc in Agriculture) och har sedan disputerat och har en docentur inom ämnet landsbygdsutveckling (PhD in Rural Development). Jag har tidigare arbetat på Länsstyrelsen, genomfört en JPO-tjänstgöring vid CIAT (International Center for Tropical Agriculture) och haft en post doc period vid ICRAF –Latin Amerika (World Agroforestry Centre).

Handledning

Jag handleder studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Jag är/har varit  handledare till doktoranderna:
- Célina Scülfort 

- Binod Adhikari

- Marie Christine Dusingize

- Saloni Shrestha 

- Lemma Tiki

- Dil Khatri (2018). Climate and Development at the Third Pole. Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal.

- Nícia Givá (2016). Parks with people? Action Research in Bridging Conservation and Livelihoods.

Publikationer i urval

Poudel D, Marquardt K, Pain A and Khatri D (2023) De-agrarianisation and re-agrarianisation in patches: understanding microlevel land use change processes in Nepalese smallholder landscapes. Forests, Trees and Livelihoods, DOI: 10.1080/14728028.2023.2283022

Khatri D, Marquardt K, H Fischer, Fischer H, Khatri S, Singh D and Poudel DP (2023). Why is farming important for rural livelihood security in the global south? COVID-19 and changing rural livelihoods in Nepal’s mid-hills. Front. Hum. Dyn. 5:1143700.
doi: 10.3389/fhumd.2023.1143700

Schultz B, Brockington D, Coleman E, Djenontin I, Fischer H, Fleischman F, Kashwan P, Marquardt K, Pfeifer M, Pritchard R and Ramprasad V (2022). Recognizing the equity implications of restoration priority maps. Environmental Research Letters. Volume 17, Number 11. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac9918 

Khatri D, Paudel D, Pain A, Marquardt K and Khatri S (2022). Reterritorialization of community forestry: Scientific forest management for commercialization in Nepal. Journal of Political Ecology 29(1), 455‒474. doi: https://doi.org/10.2458/jpe.2298 

Marquardt K, Eriksson C and Kuns B (2022). Towards a Deeper Understanding of Agricultural Production Systems in Sweden – Linking Farmer’s Logics with Environmental Consequences and the Landscape. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 9(1), DOI: http://doi.org/10.16993/rl.78
https://www.rurallandscapesjournal.com/articles/10.16993/rl.78/

Pain A, Marquardt K, and  Khatri D B (2021). Secondary Forests and Agrarian Transitions: Insights from Nepal and Peru. Special issue on Secondary Forest in Human Ecology. https://link.springer.com/article/10.1007/s10745-021-00224-1

Pain A, Marquardt K, Arvid Lindh, Niles J Hasselquist (2020). What is secondary about secondary tropical forest? Rethinking forest landscapes. Special issue on Secondary Forest in Human Ecology. https://doi.org/10.1007/s10745-020-00203-y

Marquardt K, Pain A and  Khatri D B (2020). Re-reading Nepalese landscapes: labour, water, farming patches and trees. Forests, Trees and Livelihoods: doi:10.1080/14728028.2020.1814875

Bartholdson Ö, Abdallah J M, Marquardt K and Salomonson L (2019). Is REDD+ more of an institutional affair than a market process? The concealed social and cultural consequences of an ongoing REDD+ project in Kolo Hills, Tanzania. Forests. 10 (618): doi:10.3390/f10080618

Marquardt K, Pain A, Bartholdson Ö and L Romero Rengifo (2019). Forest dynamics in the Peruvian Amazon – understanding processes of change. Small-scale Forestry. 18(1), pp 81-104. https://doi.org/10.1007/s11842-018-9408-3

Khatri D, Marquardt K, Pain A and H Ojha (2018). Shifting regimes of management and uses of forests: What might REDD+ implementation mean for community forestry? Evidence from Nepal. Journal of Forest Policy and Economics. Volume 92, pp 1-10.

Eksvärd K and K Marquardt (2018). From change to transitions? Learnings from environmental protection activities in Sweden. Agroecology and Sustainable Food Systems. Vol 42(2), pp 189-209.

Egerlid J, Marquardt K and Ö Bartholdson (2016). Forest conservation versus indigenous forest territory rights in the Peruvian Amazon – the case of the Kechwa-Lamas village Alto Huaja and the roles external actors. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. Volume 12(4), pp 381-405.

Marquardt K, Khatri D and Pain A (2016). REDD in the light of forest transition, agrarian change and ecosystem services in the Mid-Hills and Terai of Nepal. Human Ecology. Volume 44, Issue 2, pp 229–244. DOI: 10.1007/s10745-016-9817-x

Marquardt K, Vico G, Eksvärd K, Glynn C, Dalin P, Björkman C and Weih M (2016). Farmer perspectives on introducing perennial cereals in Swedish farming systems: A sustainability analysis of plant traits, farm management and ecological implications. Agroecology and Sustainable Food Systems. Volume 40, Issue 7, pp 432–250. http://dx.doi.org/10.1080/21683565.2016.1141146

Lindell L, Åström M E, Marquardt K and Henningsson M (2014). Farmers’ (local and colonists) perceptions of environmental changes in the forest frontier of the upper Amazon, Peru. International Journal of Resources, Governance and Ecology (IJARGE). Volume 10(4), pp 394-418.

Marquardt K, Milestad R and Porro R (2013). Farmers' Perspectives on Vital Soil-related Ecosystem Services in Intensive Swidden Farming Systems in the Peruvian Amazon. Human Ecology, 41, pp 139-151. DOI 10.1007/s10745-012-9522-3 

Marquardt K, Milestad R and Salomonsson L (2013). Improved fallows: A case study of an adaptive response in Amazonian swidden farming systems. Agriculture and Human Values, 30, pp 417-428. DOI 10.1007/s10460-012-9415-5 

Marquardt Arévalo K, Ljung M and Sriskandarajah N (2010). Learning Through Feedback in the Field: Reflective Learning in a NGO in the Peruvian Amazon. Action Research (AR), Volume 8(1), pp 29-51.

Marquardt K, Salomonsson L and Brondizio E (2010). Small-scale farmers’ land management strategies in the Upper Amazon: an action research case study. Interciencia, 35 (6), pp. 421-429.

Marquardt K, Geber U and Salomonsson L (2009). Farmers Facing Rapid Agricultural Land Condition Changes in Two Villages in the Upper Amazon, Peru. Can Action Learning Contribute to Resilience? International Journal of Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Vol 8, Nos. 5/6, pp. 457-483.

Marquardt Arévalo K and Ljung M, 2006. Action Research on Land Management in the Western Amazon, Peru – a Research Process, its Outcomes and the Researcher’s Role, Systemic Practice and Action Research, 19, pp. 309-324.

 

PhD thesis

Marquardt Arévalo K (2008). PhD dissertation. Burning Changes. Action research with Farmers and Swidden Agriculture in the Upper Amazon, 2008:42, ISBN:978-91-85913-75-6

 

Rapporter och populärpublikationer
Romero Rengifo L and K Marquardt (2015). La agricultura indígena de Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos – que hay de aprender? SERVINDI. http://servindi.org/actualidad/142740.

Bartholdson Ö, Beckman M, Engström L, Jacobson K, Marquardt K and L Salomonsson (2012). Does paying pay off? Paying for ecosystem services and exploring alternative possibilities. Report series Department of Urban and Rural Development. No 1/2012.

Englund O, Berndes G, Lundgren L, Palm M, Engström L, Bäckman C, Marquardt K and E Stephansson (2011). Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental Impacts. Technical report for the EU Biofuel Baseline project. Report no: FRT 2011:06. Chalmers University of Technology. Gothenburg. Sweden.

Marquardt K (2010). Ecosystem Services and the Service Managers, Amazon Agroforestry. ICRAF Amazon Newsletter, Vol 2, No 1, sept 2010.

 

Länkar

Find more about my research projects here:

https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/research/rural-development/peca/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672099, +4677385155851
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala