CV-sida

Johanna Bergman Lodin

Johanna Bergman Lodin
FD i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Forskare på Avdelningen för Landsbygdsutveckling vid Institutionen för Stad och Land och vice-dekan för jämställdhet och lika villkor vid Fakulteten för Naturresurser och Jordbruksvetenskap.

Presentation

Jag är disputerad i kulturgeografi och ekonomisk geografi (april 2012) vid Lunds Universitet med inriktning mot utvecklingsgeografi och genusgeografi. Sedan hösten 2013 jobbar jag på Avdelningen för Landsbygdsutveckling vid Institutionen för Stad och Land. Här kombinerar jag forskning med en del undervisning och handledning. Jag är även vice-dekan för jämställdhet och lika villkor vid Fakulteten för Naturresurser och Jordbruksvetenskap (NJ).

Undervisning

Jag undervisar bl.a. på masterkursen 'Rurality, Livelihoods and Gender', som även utgör den första kursen på det internationella masterprogrammet i 'Rural Development and Natural Resource Management'. Jag handleder även studenter på olika nivåer.

Forskning

Mitt forskningsintresse innefattar studier om landsbygdsutveckling och förändringsprocesser inom lantbruket i Afrika söder om Sahara ur ett genus- och generationsperspektiv, samt hur dessa påverkar individers välfärd. Jag är även väldigt intresserad av rollen av ny teknologi och platsers betydelse och regioners roll för ekonomiska förnyelse- och utvecklingsprocesser.

Jag har för närvarande tre forskningsprojekt. 

I EU Horizon 2020-projektet SteamBioAfrica (Innovative Large-Scale Production of Affordable Clean Burning Solid Biofuel and Water in Southern Africa: transforming bush encroachment from a problem into a secure and sustainable energy source) (2021-2024) omvandlas invasiva buskar termokemiskt till rent biobränsle, vatten och kemikalier med hjälp av överhettad ånga. På det här sättet kommer SteamBioAfrica att möjliggöra ren, säker och prisvärd energi samt skapa jobb relaterade till denna nya värdekedja i Namibia, Botswana och Sydafrika. Projektet tar sig an flera utmaningar som södra Afrika står inför, såsom klimatförändringar, ineffektivt resursutnyttjande, ohållbart producerat kol, sjukdomar relaterade till rök och andra luftföroreningar, arbetslöshet och fattigdom. SteamBioAfrica omfattar en forskargrupp vid SLU, forskargrupper vid andra europeiska och afrikanska institutioner samt företag som arbetar med biomassa och bioenergi. Tillsammans med Katarina Pettersson och postdocarna Gwen Varley och Mandiedza Parichi ansvarar jag för integreringen av jämställdhets- och lika villkorsperspektiv i projektet.

Jag deltar även i det interdisciplinära forskningsprojektet C-Co-Cow (Kol och kor; synergier och trade-offs i Miombo landskap - hur kreatursskötsel har betydelse för kolinlagring), finansierat med ett Uforsk-anslag från Vetenskapsrådet (2022-2024). Miombo är ett torrt skogsekosystem som dominerar Tanzania och stora delar av grannländerna. Det har en enorm betydelse för livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster i regionen, som att t.ex. binda kol. Miomboskogen ger tillgång till betesmark, ved, frukt, timmer men även möjlighet att producera träkol. När boskapsskötare (pastoralister) trycks undan från andra marker tvingas de till Miomboskogen med sina djur under delar av året. Det medför att den är utsatt för ett allt större tryck med ökad markförslitning, överbetning och minskad del kvarvarande skog. Syftet med C-Co-Cow är att hitta metoder för att förbättra och utveckla Miombo för hållbar och ökad produktion av livsmedel men även för att Miomboskogens ekosystem ska kunna vara en viktig del av livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster även i framtiden. Projektet leds av Gert Nyberg och omfattar forskare både vid SLU och Sokoine University of Agriculture i Morogoro, Tanzania. Tillsammans med Felister Mombo ansvarar jag för ett av tre work packages, med fokus på socioekonomiska dimensioner.

Jag ingår även i forskningsprojektet "Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda” finansierat av Formas (2018-2024). Projektet leds av Katarina Pettersson och genomförs tillsammans med doktorand Karolin Andersson. (Intervju om projektet.) Projektet kommer att bidra till ökad förståelse för genusrelationer inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Kigali. Det kommer utforska hur och varför kvinnor, män och ungdomar engagerar sig i urbant och peri-urbant jordbruk, vilka genus- och åldersrelaterade möjligheter och utmaningar de ställs inför och hur detta påverkar deras ”empowerment”. Forskningen kommer reflektera över politiska och praktiska åtgärder som behövs för att utveckla urbant och peri-urbant jordbruk och för att integrera det i inkluderande stadsplaneringsaktiviteter. Projektet breddar och ökar också den empiriska och teoretiska kunskapen om genusrelationer i urbant jordbruk i Afrika. Genom att betrakta det som en medveten ackumuleringsstrategi bland urbana entreprenöriella lantbrukare kommer projektet att bredda och utmana dominerande förståelser av urbant jordbruk som enkom de fattigas överlevnadsstrategi.

Tidigare har jag genomfört en studie i samarbete med HarvestPlus, ett forskningsprogram lett av International Food Policy Research Institute (IFPRI), där jag undersökte effekterna av introduktionen av vitamin A-berikad majs i Zambia, och hur detta har påverkat lokala genusrelationer samt hushåll och individers inkomster, nutrition och hälsa. Denna studie finansierades av ett Sida/Formas mobilitetsstöd (2013-2021).

Min Postdoc (2012-2013) gjorde jag med IFPRI och forskningsprogrammet Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) som de ledde. Då genomförde jag bl.a. två fallstudier i Nigeria inom ramen för det internationella komparativa forskningsprojektet GENNOVATE  (Enabling Gender Equality in Agricultural and Environmental Innovation), som initierats av CGIAR Gender Platform. Syftet var att kvalitativt undersöka lokala genusnormer samt hur dessa påverkar kvinnors och mäns tillgång till, upptag av och förtjänster från ny jordbruksteknologi.

I mitt doktorandprojekt beforskade jag hur intra- och extrafamiljära produktions- och distributionsförhållanden, inklusive beslutsfattande och arbetsfördelning, har påverkats av introduktionen av ett nytt ris – NERICA upland rice – i Hoima distrikt, Uganda. 

Utöver detta har jag även bl.a. studerat värdekedjorna för ris, kassava och jordnötter i  Uganda, Nigeria och Sierra Leone och deras intersektion med småbrukares välfärd samt undersökt småbrukares livsmedelssäkerhet i Uganda.

Handledning

Jag handleder studenter på olika nivåer. 

För närvarande är jag biträdande handledare för doktorand Karolin Andersson i projektet ”Entreprenörskap som 'empowerment'? Genusrelaterade möjligheter och utmaningar inom entreprenöriellt urbant och peri-urbant jordbruk i Rwanda”.

Jag är även biträdande handledare för doktorand Mohamed Mambu Luseni vid Institutionen för Växtskyddsbiologi. 

Tidigare har jag varit biträdande handledare för Mesia Ilomo, University of Dar es Salaam Business School, Tanzania, inom ramen för det Sida-finansierade kapacitetsbyggnadsprogrammet Engendering Agribusiness Entrepreneurship (ENGAGE). Mesia disputerade i april 2022 med doktorsavhandlingen Transforming Rice Sector and Gender Practices in Rice Farming, Processing and Trading in Tanzania. (Intervju med Mesia.)


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672319
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala