CV-sida

Cecilia Lalander

Cecilia Lalander
Jag forskar på tekniker för säker återföring av växtnäring. Jag jobbar med olika biologiskt nedbrytbara avfallsfraktioner, bl.a. mat-, toalett-, och grönsaksavfall. Jag fokuserar främst på fluglarvskompostering, där organiskt avfall omvandlas till djurfoder (fluglarver) och organiskt gödsel (behandlingsrester). Fluglarvskompostering följer principerna för circular ekonomi, där en bi-, eller restprodukt blir råmaterial i en ny process.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Avfallshantering (5hp). Jag undervisar även i kursen Säker återföring av växtnäring. 

Forskning

Fokus i min forskning är tekniker för återföring av växtnäring från olika avfallsfraktioner. Vi arbetar kring hypotesen att bristande hantering av biologiskt nedbrytbart avfall globalt beror på den höga kostnaden för behandlingen, som överstiger värder av produkterna som kan erhållas i behandlingen. Vi tror att om mer värdefulla produkter skulle genereras i behandlingen så skulle en bättre hantering av denna fraktion främjas. Den teknik jag arbetar mest med är fluglarvskompostering, där vi använder larverna av den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) för att omvandla det biologiskt nedbrytbara avfallet till larvbiomass som kan användas som djurfoder och en behandlingsrest som kan användas som organiskt gödsel. I min forskning tittar jag på hur processparametrar påverkar larvkomposteringsprocessen och utvärderar effektiviteten av behandling av olika avfallsfraktioner, samt möjliga sätt att förbättra effektiviteten, med exempelvis förbehandlingar. Eftersom detta är en cirkulär avfallsbehandling är det viktigt att veta vad som händer med olika kontaminanter i processen, så det är en aspekt vi finner mycket viktig och utvärderar utförligt, eftersom vi förespråkar "säker" återföring av växtnäring. Vidare tittar vi på vilken miljöpåverkan behandlingen har, bl.a. genom att mäta de direkta utsläppen av växthusgaser. 

Samverkan

Vi jobbar även med implementering av denna teknik i Sverige. Vi är för närvarande projektpartner i projektet 5 ton grön fisk i disk där fem ton rengbågslax ska födas upp lokalt foder, däribland larver uppfödda på grönsaksavfall från Grönsakshallen Sorunda och återtaget bröd från Fazer. Larverna tillsätts som proteinkälla i fiskfodret. 

Handledning

Handledare (huvud och biträdande) för doktorander:

Pågående

Lovisa Lindberg, arbetstitel: Impact on process efficiency by fungal, chemical and biochemical pre-treatment of vegetable waste in the BSF process

Alice Isibika, arbetstitel: Fly larvae composting of banana juice press cake.

Prithvi Simha, arbetstitel: Urine drying.

Avslutade biträdande handledare

Luis Fernando Perez Mercado, 2020, On-farm filtration technology for pathogen reduction: Reuse of low hygienic quality water for vegetable irrigation 

Handledare (huvud och biträdande) masterprojekt:

Avslutade

Robert Almqvist, 2020, MSc - Fly larvae composting of fibrous food industry waste - Impact of pre-treatment

Nils Ewald, 2019, MSc - Fatty acid composition of black soldier fly larvae - impact of rearing substrate

Kristina Lundgren, 2019, MSc -  Impact of fly specific bacteria on fly larvae composting

Solveig Johannesdottir, 2017, MSc - Uppskalning av fluglarvskompostering - Luftningsbehov och ventilation

Thabani Eddington Chirere, 2016, MSc - A way out of food insecurity and poverty - The potential of using fly larvae composted faeces as organic fertiliser in sub-Saharan African agriculture

Bram Dortmans, 2015, MSc - Valorisation of Organic Waste – Effect of the Feeding Regime on Process Parameters in a Continuous Black Soldier Fly Larvae Composting System.

Modibo Sidibe, 2014, MSc - Comparative study of bark, bio-char, activated charcoal filters for upgrading grey-water : from a hygiene aspect.

Ramiyeh Molaei, 2014, MSc - Pathogen and indicator organisms removal in artificial greywater subjected to aerobic treatment : comparison of four filter media.

Alexander Myrsten, 2012, MSc - Maskkompostering för behandling av organiskt avfall.

Ämnesgranskare

Lovisa Lindberg, 2018, Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Publikationer i urval

Referatgranskade tidskrifter

Simha P., Lalander C., Nordin A., Vinnerås, B., 2020 Alkaline dehydration of source-separated fresh human urine: Preliminary insights into using different dehydration temperature and media. Science of the Total Environment, In press

Lalander C., Evgheni E., Wiklicky V., Vinnerås B. 2020. Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content. Science of the Total Environment, In press 

Lopes I. G., Lalander C., Vidotti R. M., Vinnerås B. 2020 Using Hermetia illucens larvae to process biowaste from aquaculture production. Journal of Cleaner Production 251: 119753.

Ewald N., Vidakovic A., Langeland M., Kiessling A., Sampels S., Lalander C. 2020 Fatty acid composition of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) – Possibilities and limitations for modification through diet. Waste Management 102: 40-47.

Perez-Mercado L. F., Lalander C., Joel A., Ottoson J., Dalahmeh S., Vinnerås B. 2019 Biochar filters as an on-farm treatment to reduce pathogens when irrigating with wastewater-polluted sources. Journal of Environmental Management 248, 109295

Ermolaev E., Lalander C., Vinnerås B. 2019 Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting with Hermetia illucens. Waste Management 96: 65-74.

Isibika A., Vinnerås B., Kibazohi O., Zurbrügg C., Lalander C. 2019 Pre-treatment of banana peel to improve composting by black soldier fly (Hermetia illucens (L.), Diptera: Stratiomyidae) larvae. Waste Management 100: 151-160.

Lalander, C., Diener, S., Zurbrügg, C., & Vinnerås, B. 2019. Effects of feedstock on larval development and process efficiency in waste treatment with black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Cleaner Production, 208, 211-219

Simha, P., Lalander, C., Ramanathan, A., Vijayalakshmi, C., McConville, J.R., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2018. What do consumers think about recycling human urine as fertiliser? Perceptions and attitudes of a university community in South India. Water research, 143, 527-538

Perez-Mercado, L.F., Lalander, C., Joel, A., Ottoson, J., Iriarte, M., Oporto, C., Vinnerås, B. 2018. Pathogens in crop production systems irrigated with low-quality water in Bolivia. Journal of Water and Health, 16(6), 980-990

Simha, P., Lalander, C., Vinnerås, B., Ganesapillai, M. 2017. Farmer attitudes and perceptions to the re–use of fertiliser products from resource–oriented sanitation systems – The case of Vellore, South India. Science of The Total Environment, 581–582, 885-896.

Lalander, C., Senecal, J., Gros Calvo, M., Ahrens, L., Josefsson, S., Wiberg, K. and Vinnerås, B. 2016. Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting. Science of the Total Environment, 565, 279-286.

Blomström, A.-L., Lalander, C., Komakech, A.J., Vinnerås, B., Boqvist, S. 2016. A metagenomic analysis displays the diverse microbial community of a vermicomposting system in Uganda. Infection Ecology & Epidemiology, 6.

Dalahmeh, S.S., Lalander, C., Pell, M., Vinnerås, B., Jönsson, H. 2016. Quality of greywater treated in biochar filter and risk assessment of gastroenteritis due to household exposure during maintenance and irrigation. Journal of Applied Microbiology, 121(5), 1427-1443.

Lalander, C.H., Fidjeland, J., Diener, S., Eriksson, S. and Vinnerås, B. 2015. High waste-to-biomass conversion and efficient Salmonella spp. reduction using black soldier fly for waste recycling. Agronomy for Sustainable Development, 35, 261-271

Lalander, C., Hill, G., Vinnerås, B. 2013. Hygienic quality of faeces treated in urine diverting vermicomposting toilets. Waste Management, 33(11), 2204-2210.

Lalander, C., Diener, S., Magri, M.E., Zurbrügg, C., Lindström, A., Vinnerås, B. 2013. Faecal Sludge Management with the Larvae of the Black Soldier Fly (Hermetia illucens) - From a Hygiene Aspect. Science of the Total Environment, 458-460, 312-318.

Lalander, C., Dalahmeh, S., Jönsson, H., Vinnerås, B. 2013. Hygienic quality of artificial greywater subjected to aerobic treatment - a comparison of three filter media at increasing organic loading rates. Environmental Technology, 1-12.

Hill, G.B., Lalander, C.H., Baldwin, S.A. 2013. The Effectiveness and Safety of Vermi- Versus Conventional Composting of Human Feces with Ascaris suum Ova as Model Helminthic Parasites. Journal of Sustainable Development, 6(4).

Konferensbidrag

Diener, S., Lalander, C., Zuerbrugg, C. and Vinnerås, B. 2015. OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS FOR MEDIUM-SCALE ORGANIC WASTE TREATMENT WITH FLY LARVAE COMPOSTING. In 15th International waste management and landfill symposium. Sardinia.

Länkar

Fullständig publikationslista på Research Gate.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618673816
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala