CV-sida

Anna Rosander

Anna Rosander
Anna Rosander är forskare inom veterinärmedicinsk bakteriologi och intresserar sig primärt för spiralformade bakterier - spiroketer - kopplade till sjukdomar hos lantbrukets djur.

Presentation

Forskningsintressen:
Min forskning fokuserar på bakterier av typen Treponema och klövsjukdomen smittsamt klöveksem - digital dermatit - hos kor. Digital dermatit kan ge upphov till hälta vilket innebär ett djurvälfärdsproblem och ekonomiska förluster för djurägarna i form av produktionsbortfall. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men är kopplad till infektion med Treponema-bakterier. Senare studier tyder på att även andra bakterier kan ha betydelse för att sjukdomen ska utvecklas. Att utröna vilka bakterier som är av betydelse för utveckling av sjukdomen är viktigt för att effektivt kunna behandla och kontrollera sjukdomen.
 
Mål med min forskning:
Att ta fram bakterieisolat, genomsekvenser för dessa samt metagenomdata från biopsier från kor med digital dermatit. Detta material är viktigt för att i förlängningen kunna göra välgrundade infektionsstudier med syfte att utröna etiologin för sjukdomen samt för att kunna gå vidare med utveckling av diagnostiska och epidemiologiska metoder, behandlingsstrategier och eventuella vacciner.

Undervisning

Kursledare och examinator för kursen "Molekylär cellbiologi och mikrobiologi", BI1391 (tidigare "Djurens biologi 2 - cellen", HV0133), 15 hp, sedan 2021.

Delkursledare och föreläsare på kursen "Parasitologi, mykologi och veterinär infektionsbiologi", 3MK001, 15 hp, 2013-2016.

Forskning

Pågående projekt:
”Ökad kunskap om etiologin bakom digital dermatit”. Projektledare. Formas 2021 – 2023.

Bakgrund

Jag är agronom i botten, inriktning bioteknik, och disputerade i mikrobiologi vid SLU, 2004. Min avhandling handlar om en metod för identifiering av protein-proteininteraktioner – fagdisplay (phage display) – och hur den kan användas för att identifiera bakterieproteiner som binder till proteiner i värdorganismen (shotgun phage display) eller för att identifiera, i teorin, alla extracellulära proteiner i en bakterie (signal sequence phage display). Efter disputationen har jag skiftat fakultet och område, nu jobbar jag inom veterinärmedicinsk bakteriologi och primärt med spiroketer.

Handledning

Biträdande handledare:
PhD Frida Karlsson (2014, Treponema spp. in porcine skin ulcers)
PhD Olov Svartström (2014, Treponema spp. in necrotic skin ulcers in pigs.)
PhD Mamoona Mushtaq (2015, In silico analysis of Treponema and Brachyspira genomes)
PhD Sara Frosth (2016, Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep)
MSc Janna Nise(2017, Treponema spp. in gingival plaque from dogs with varying degree of periodontal disease
MSc Rebecka Albinsson (2021, Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm)

Publikationer i urval

Avhandling:
Rosander A. (2004). Novel applications of shotgun phage display. Avhandling

Internationella:
Rosander A, Albinsson R, König U, Nyman A, Frosth S. 2022. Prevalence of bacterial species associated with ovine footrot and contagious ovine digital dermatitis in Swedish slaughter lambs. Acta Vet Scand. Accepted 2022-02-20.
 
Nises J, Rosander A, Pettersson A, Backhans A. 2018. The occurrence of Treponema spp. in gingival plaque from dogs with varying degree of periodontal disease. PLoS One. 13:e0201888. doi: 10.1371/journal.pone.0201888.
 
Frössling J, Rosander A, Björkman C, Näslund K, Pringle M. 2018. Detection of Treponema phagedenis-like antibodies in serum and bulk milk from cows with and without digital dermatitis. J Vet Diagn Invest. 30:86-92.
 
Karlsson F, Rosander A, Fellström C, Backhans A. 2017. Experimental inoculation of Treponema pedis T A4 failed to induce ear necrosis in pigs. Porcine Health Manag.
 
Mushtaq M, Bongcam-Rudloff E, Loftsdottir H, Pringle M, Segerman B, Zuerner R, Rosander A. 2016. Genetic analysis of a Treponema phagedenis locus encoding antigenic lipoproteins with potential for antigenic variation. Vet Microbiol. 189:91-8.
 
Mushtaq M, Manzoor S, Pringle M, Rosander A, Bongcam-Rudloff E. 2015. Draft genome sequence of 'Treponema phagedenis' strain V1, isolated from bovine digital dermatitis. Stand Genomic Sci. 10:67.
 
Rosander A, Guss B, Frykberg L, Björkman C, Näslund K, Pringle M. 2011. Identification of immunogenic proteins in Treponema phagedenis-like strain V1 from digital dermatitis lesions by phage display. Vet Microbiol. 153:315-22.
 
Rosander A, Guss B, Pringle M. 2011. An IgG-binding protein A homolog in Staphylococcus hyicus. Vet Microbiol. 149:273-6.
 
Rosander A, Connolly E, Roos S. 2008. Removal of antibiotic resistance gene-carrying plasmids from Lactobacillus reuteri ATCC 55730 and characterization of the resulting daughter strain, L. reuteri DSM 17938. Appl Environ Microbiol. 74:6032-40.
 
Bjerketorp J, Rosander A, Nilsson M, Jacobsson K, Frykberg L. 2004. Sorting a Staphylococcus aureus phage display library against ex vivo biomaterial. J Med Microbiol. 53:945-51.
 
Wall T, Roos S, Jacobsson K, Rosander A, Jonsson H. 2003. Phage display reveals 52 novel extracellular and transmembrane proteins from Lactobacillus reuteri DSM 20016(T). Microbiology. 149:3493-505.
 
Jacobsson K, Rosander A, Bjerketorp J, Frykberg L. 2003. Shotgun Phage Display - Selection for Bacterial Receptins or other Exported Proteins. Biol Proced Online. 5:123-135.
 
Rosander A, Frykberg L, Ausmees N, Müller P. 2003. Identification of extracytoplasmic proteins in Bradyrhizobium japonicum using phage display. Mol Plant Microbe Interact. 16:727-37.
 
Rosander A, Bjerketorp J, Frykberg L, Jacobsson K. 2002. Phage display as a novel screening method to identify extracellular proteins. J Microbiol Methods. 51:43-55.
 
Zhang L, Rosander A, Jacobsson K, Lindberg M, Frykberg L. 2000. Expression of staphylococcal protein Sbi is induced by human IgG. FEMS Immunol Med Microbiol. 28:211-8.
 
Nationella:
Albinsson R, Rosander A, König U, Nyman A, Aspán A, Averpil H-B, and Frosth S. (2021). Förekomst av Dichelobacter nodosus och fotröta hos svenska slaktlamm. Svensk Veterinärtidning nr 9, sidor 38-41.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672386
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala