Aktiviteter för fokusområde 3 (FO3)

Senast ändrad: 02 januari 2024

Prioriterade aktiviteter för genomförande av SLU:s strategi 2021-2025 kopplade till fokusområde 3: Ett SLU.

Delkomponenter

a) Ett aktivt och systematiskt arbete för god arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor bedrivs, där proaktivitet och internt lärande är ledstjärnor.

b) SLU har starkare sammanhållna miljöer, där grundutbildningsuppdraget utgör en större del och har fått höjd status.

c) SLU har tillvaratagit möjligheterna med en spridd organisation, genom att underlätta och stärka samarbeten över geografiska och organisatoriska gränser samt mellan verksamhetsområden.

d) Harmonisering av rutiner och processer har skapat likvärdiga förutsättningar, oavsett vilken del av SLU som medarbetare och studenter tillhör. e) Genom att förena universitetsrollen och expertmyndighetsrollen har SLU drivit kunskapsutvecklingen framåt. 

e) Genom att förena universitetsrollen och expertmyndighetsrollen har SLU drivit kunskapsutvecklingen framåt. 

Aktiviteter

FO3 A

Delkomponent

Ett aktivt och systematiskt arbete för god arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor bedrivs, där proaktivitet och internt lärande är ledstjärnor.


Aktiviteter

För ökad proaktivitet och internt lärande om arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

 • Breda utbildningsinsatser avseende fysiskt och socialt arbetsmiljöansvar

  En målgruppsanpassad plan för informations- och utbildningsinsatser inom JLV för anställda 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: JLV-rådet, SLU:s arbetsmiljökommitté. 

För att öka systematiken i arbetet med arbets- och studiemiljö.

 • Utveckla en ändamålsenlig struktur/organisation, från rapportering till proaktiva aktiviteter, så att det fungerar utifrån perspektiven ort/fakultet.
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: SLU:s arbetsmiljö-kommitté 

   

För att uppnå jämställda karriärvägar och möjlighet till finansiering.

 • Fortsätt arbetet med kartläggning och åtgärdsförslag i jämställdhets-integreringsplanen (anrikning snarare än avhopp).

 • Tillse att inkludera analys och uppföljning av arbetet att öka andelen kvinnliga professorer. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: JLV-rådet. 


För att bättre inkludera jämställdhetsperspektiv i utbildningarnas innehåll.

 • Fortsätta kvalitetssäkra alla utbildningar via SLU:s kvalitetssäkringssystem (kvalitetsdialoger). 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: JLV-rådet, fakulteter. 

 

 

FO3 B

Delkomponent

SLU har starkare sammanhållna miljöer, där grundutbildningsuppdraget utgör en större del och har fått höjd status.


Aktiviteter

För att öka statusen för grundutbildningsuppdrag.

 • Utreda hur rollen som programstudierektor kan stärkas så att uppdraget blir mer attraktivt och meriterande för den fortsatta karriären.
  Ansvariga: Rektor och UN:s ordförande. 

 • Utforma en plan för att fler ska både undervisa och forska. Detta inkluderar tex att tydliggöra professorers roll som lärare (tillämpning av SLU:s anställningsordning), samt utveckling av medarbetarsamtal, kursplanering, lärarbemanning och pedagogisk kompetens. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Dekanerna. 


För att institutionerna ska få jämnare fördelning mellan grundutbildning och forskning.

 • Säkerställ att SLU:s miljöanalyskompetens integreras i grundutbildningarna på relevant sätt i UN:s arbete med att utveckla grundutbildningsutbudet utifrån samhällets behov
  Ansvariga: UN:s ordförande och vicerektor för samverkan & miljöanalys

 • Kartlägg den interna fördelningen mellan Fo och GU vid SLU och kopplingar mellan basanslaget till forskning och grundutbildningsvolym (HST). 
  Ansvarig: Rektor. 

 

 

FO3 C

Delkomponent

SLU har tillvaratagit möjligheterna med en spridd organisation, genom att underlätta och stärka samarbeten över geografiska och organisatoriska gränser samt mellan verksamhetsområden.


Aktiviteter

För att stärka och effektivisera interna samarbeten.

 • Identifiera, utveckla och samordna de organisations- och samarbetsformer (centrum, nätverk, arenor) som bidrar till Ett SLU och stimulerar till samarbete över organisations- och geografiska gränser och vetenskapsområden. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Ledningsrådet. 

För att främja regionala samarbeten där SLU som helhet deltar.

 • Utveckla en strategi och handlingsplan för hur fördelarna med den geografiska spridningen långsiktigt kan tillvaratas på ett bättre sätt. Aktiviteten bereds som en återkommande fråga i ledningsrådet. 
  Ansvarig: Rektor. 

För att förändra kulturen i syfte att uppnå Ett SLU.

 • Ska arbetet fortsätta med att implementera varumärkesplattformen och varumärkesmanualen i organisationen.

 • Ska organisationen för marknadsföring av SLU:s grundutbildningar på alla orter vidareutvecklas. 
  Ansvarig: Udir. 

 • Identifiera universitet, nationellt och internationellt, för benchmarking mot, samt inom vilka områden jämförelser ska ske. 
  Ansvarig: Rektor. 

 • I den årliga uppföljningsprocessen, från medarbetarsamtal till fakultetsuppföljning, ska internt samarbete inom alla verksamhetsområden belysas. 
  Ansvarig: Rektor.
  Stöd: Fakulteterna. 

 

 

FO3 D

Delkomponent

Harmonisering av rutiner och processer har skapat likvärdiga förutsättningar, oavsett vilken del av SLU som medarbetare och studenter tillhör. e) Genom att förena universitetsrollen och expertmyndighetsrollen har SLU drivit kunskapsutvecklingen framåt. 


Aktiviteter

För att åstadkomma ändamålsenliga organisatoriska lösningar.

 • Utred om organisationen är adekvat eller behöver justeras för att skapa starka forsknings- och utbildningsmiljöer för framtidens utmaningar. Överväg ev. möjligheter till alternativa institutionsindelningar. Detta inkluderar faktorer som storlek, ämnesområden, balans mellan verksamhetsgrenar och balans mellan kärn- och stödverksamhet. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Extern utredare. 

För att erbjuda likvärdiga förutsättningar oavsett verksamhet.

 • Utred: 

  - Vilka rutiner som behöver harmoniseras mellan institutioner 

  - Vilka funktioner som bör centraliseras eller harmoniseras (t ex lärarförslagsnämnd, docentnämnd, utb. administration 

  - FGI-institutioner i syfte att ta tillvara deras erfarenheter. 
  Ansvarig: Rektor. 
  Stöd: Extern utredare 

 • Prefekt- och chefsrollen ska stöttas genom ledarskapsutveckling och tydligare ramar för uppdragen. 
  Ansvarig: Udir. 

 

FO3 E

Delkomponent

Genom att förena universitetsrollen och expertmyndighetsrollen har SLU drivit kunskapsutvecklingen framåt. 


Aktiviteter

För att förtydliga och utveckla den dubbla rollen, dels som universitet, dels som expertmyndighet.

 • Definiera och förtydliga vad dessa roller innebär för SLU, klargöra inom vilka områden SLU har en roll som expertmyndighet, vilka målgrupper vi riktar oss till och hur vi kan utveckla kommunikationen inom området. 
  Ansvarig: Rektor

 • Kopplingen mellan expertuppdrag och forskning ska stärkas genom att medarbetare uppmuntras/får incitament att arbeta med båda delarna. 
  Ansvariga: Dekaner.