Regelverk och policy

Senast ändrad: 22 juni 2022

Inom forskningen och undervisningen på SLU används många olika djurslag i många olika verksamheter. Nedan finns lathundar för olika användningsområden och checklistor för externa kontroller.

SLU:s policy

Djur som ingår i forskning och undervisning klassas som försöksdjur och omfattas av strikta regelverk samt SLU:s policy för användning av djur inom forskning och utbildning.

Alla som deltar i forskning och undervisning som omfattar djur vid SLU måste läsa och följa policyn.

Culture of Care

SLU strävar efter att ha en arbetskultur där vi går utöver vad som krävs enligt lag. Omsorgen om djuren ska stå i fokus (eng. Culture of Care) för att säkerställa att de behandlas med medkänsla och respekt. Att dagligen arbeta utifrån principen 3R leder till såväl bättre välfärd för djuren som högre kvalitet på forskning och undervisning. Arbete och fortbildning måste ske kontinuerligt för att den önskade arbetskulturen ska upprätthållas.

Externa kontroller

Som hjälp i planeringen av djurförsök och inför externa djurskyddskontroller finns följande checklistor:

Lagar och regler

Under varje rubrik finns en kort lathund för vilka lagar och regler som omfattas för olika typer av forskning med djur och vilka tillstånd som behövs.

Djur i undervisning

När undervisningsmomenten riskerar att stressa djuren eller orsaka dem smärta måste användningen prövas av en djursförsöksetisk nämnd. När du däremot använder djur i undervisning på ett sätt som innebär att de inte riskerar att utsättas för lidande behövs inget etiskt tillstånd.

Tänk dock på att alltid söka etiskt tillstånd om grundorsaken till användningen är forskning, till exempel en student som endast gör beteendestudier i en pilotstudie som sitt examensarbete och ni vill kunna publicera studentens arbete i framtiden.

Länkar till blanketten finns på sidan "Söka tillstånd".

Vissa arter får inte användas till undervisning!

Du får inte använda primater, rovfåglar, rovdjur eller viltfångade djur i undervisning. Hundar, katter och tamillrar får användas trots att de är rovdjur. Det är också tillåtet att använda viltfångad fisk, om de inte hör till någon fridlyst art.

Om undervisningen innebär att djuren avlivas eller utsätts för operation, injektioner eller något annat form av lidande så räknas de som försöksdjur. I de fallen måste du följa reglerna om försöksdjur.

Innan du börjar måste du se till att alla erforderliga tillstånd finns.
Du behöver ansöka om djurförsöksetiskt tillstånd. Använder du privatägda hundar eller katter behöver du också ansöka om dispens från regeln om destinationsuppfödda djur från djurförsöksetiska nämnden.

SLU-ägda djur

Innan du börjar måste du se till att alla erforderliga tillstånd finns. Det måste finnas ett tillstånd till att använda försöksdjur. Ifall avel sker på SLU:s anläggningar måste det även finnas ett tillstånd att föda upp försöksdjur, även om djuren inte omfattas av regeln om destinationsuppfödning.

Du behöver ansöka om djurförsöksetiskt tillstånd för din forskning. När djuren hålls i en godkänd försöksdjursanläggning (till exempel Lövsta) så måste alla tillstånd sökas även för beteendestudier och utfodringsstudier.

Länkar till blanketten finns på sidan "Söka tillstånd".

Glöm inte att prata med den ansvariga föreståndaren i god tid för att diskutera och boka in dina försök.

Privatägda djur

När privatägda djur ska användas i vetenskapliga projekt, till exempel patienter på djursjukhus, ska ett förslag till djurägarsamtycke bifogas till den etiska ansökan. Om studien omfattar arter som omfattas av kravet på destinationsuppfödning måste dessutom dispens sökas från den djurförsöksetiska nämnden i samband med den etiska prövningen i Jordbruksverkets e-tjänst.

När forskning utförs på privatägda djur i en så kallad bruksbesättning, exempelvis mjölkkor i en privat ladugård, fiskar i en fiskodling eller hästar i ett privat stall, behöver lokalerna inte vara godkända för försöksdjur. Privatägda djur ska bo kvar hos ägaren och får inte utsättas för betydande operativa ingrepp enbart beroende på djurförsöket.

Innan du börjar måste du se till att alla erforderliga tillstånd finns.
Om ditt projekt involverar någon typ av ingrepp på djuren (till exempel blodprovstagning) eller fixering utöver det som djuret ändå hade utsatts för i sin normala miljö, så måste det finnas ett tillstånd till att använda djurförsök och du behöver ansöka om djurförsöksetiskt tillstånd för din forskning.

Länkar till blanketter hittar du på sidan "Söka tillstånd".

Om ditt projekt inte innefattar någon typ av ingrepp eller fixering av djuren, behövs inga tillstånd från jordbruksverket eller den djurförsöksetiska nämnden.

Det enda som behövs är ett informerat djurägarsamtycke. Detta kan vara muntligt med en notis i djurets journal, men ett skriftligt samtycke är att föredra. I detta samtycke ska information om projektet finnas, information om att djurägaren när som helst kan ta sitt djur ur studien, samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare/lärare.

Viltlevande djur

Innan du börjar måste du se till att alla erforderliga tillstånd finns.
Det måste finnas tillstånd att använda försöksdjur. Du behöver ansöka om djurförsöksetiskt tillstånd för din forskning. Länkar till blanketten finns på sidan "Söka tillstånd".

När du skriver din etiska ansökan ska du tänka på att använda ett lättförståeligt språk, skriva en tydlig försöksplan som redovisar vad varje djur kommer att utsättas för och motivera antal djur du söker för. Var även noga med att beskriva tydliga, konkreta avbrytningspunkter, d.v.s. vid vilka kriterier försöket kommer att avbrytas.

Exempelvis ”om djuret uppvisar skador/skavsår av sändarens halsband / är påtaget magert eller utmärglat / har utbredd skabb / får en andningsfrekvens eller temperatur lägre än…under sövning etc. kommer försöket att avbrytas och djuret behandlas/avlivas”. Tydligheten i din ansökan underlättar bedömningen av ansökan för den djurförsöksetiska nämnden.

Du behöver även ha tillstånd från Länsstyrelsen för att märka djur, sätta ut fällor eller övervakningskameror i naturen. Fällorna måste vara godkända av Naturvårdsverket och märkta med dina kontaktuppgifter. Vidare behöver du tillstånd från Naturvårdsverket till att fånga/skjuta djur.

Glöm inte att även markägaren måste ge sitt tillstånd till att du gör detta på hans eller hennes ägor.

Provfiske

Provfiske räknas i Sverige som djurförsök, vilket innebär att man måste ha en godkänd djurförsöksetisk ansökan och andra tillstånd (se sidan "Söka tillstånd") innan man ger sig ut och provfiskar. Men det räcker inte med det, man måste även ha:

  1. Precis som för all annan försöksdjursverksamhet krävs det att de som utför provfisket har erforderlig utbildning. Institutonen för akvatiska resurser anordnar uppdragsutbildningar för olika provfiskemetoder.
  2. Fiskevattensägarens tillstånd. Oftast räcker det med ett muntligt godkännande, men om man inte tycker att det räcker kan man försöka få till en skriftlig överenskommelse. För kustvatten och inlandsvatten finns det ofta fiskevårdsområdesföreningar (FVOF). Finns sådana är det dem man ska kontakta. Länsstyrelsen brukar ha bra koll på vilka vatten som förvaltas av FVOF.
  3. Om man ska fiska i vatten där det finns en hotad art (flodpärlmussla eller mal) måste man ha dispens för detta fiske. Dispens söker man hos Länsstyrelsen. För andra hotade arter (t.ex. de som finns med i Rödlistan) räcker det med det djuretiska tillståndet. Men man ska ange det i sin djurförsöksetiska ansökan.
  4. Dispens för förbjuden fiskemetod. Elfiske är den vanligaste formen av provfiskemetod som är förbjuden enligt fiskelagstiftningen. Dispens söker man hos Länsstyrelsen, för provfisken i SLU:s regi kan man även få dispens via avdelningschefen på Sötvattenslaboratoriet (Institutionen för akvatiska resurser). En annan typ av provfiskemetod som kräver dispens är s.k. sprängning.
  5. Dispens för att fiska i områden eller på tider där fiske är förbjudet. I allmänna vatten söker man dessa dispenser hos Länsstyrelsen, i enskilda vatten är det fiskevattensägaren eller FVOF som avgör.
  6. För att använda sprängning måste man ha tillstånd från Polismyndigheten, dispens från Havs- och vattenmyndigheten, meddela berörd Länsstyrelse (eller få tillstånd, kan vara känsligt om sprängning sker nära ett fågelskyddsområde, t.ex.), tillstånd (helst skriftligt) från fiskevattenägare, samt att man genomgått en kortare utbildning i klenhålssprängning på Dyno Nobel, eller motsvarande kurs på FOI, där säkerhetsaspekter kring hantering och användning av sprängämnen behandlas.

Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor:

Agronomie doktor Katarina Cvek
djurforsok@slu.se