Söka tillstånd för användning av försöksdjur

Senast ändrad: 11 oktober 2023
Två vita råttor med röda ögon tittar in i kameran. Foto.

Verksamhet med försöksdjur omges av ett detaljerat regelverk. Många olika tillstånd måste sökas och många saker måste vara uppfyllda för att verksamheten ska bli godkänd.

Tillstånd att använda försöksdjur söks hos Jordbruksverket på blanketten (Artikelnummer D50). I ansökan beskrivs lokalerna som ska användas, verksamheten som ska bedrivas samt för vilka djurslag tillståndet ska gälla. Dessutom namnges tillståndshavaren, den ansvariga föreståndaren för verksamheten samt den rådgivande veterinären. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller i fem år.

OBS! Vid SLU ska alla ansökningar om tillstånd att använda försöksdjur skickas till koordinator för försöksdjursfrågor som redogör ärendet för rektor/tillståndshavare. Koordinatorn skickar ansökan till Jordbruksverket efter att rektor/tillståndshavare skrivit under ansökan.

Fler tillstånd och blanketter

Tillståndshavare, ansvarig föreståndare och rådgivande veterinär
Till varje försöksdjursverksamhet ska det finnas en tillståndshavare som har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt det gällande regelverket för försöksdjur. Tillståndshavare för alla försöksdjurstillstånd vid SLU är rektor.

Vidare ska det till varje försöksdjursverksamhet finnas en ansvarig föreståndare och en rådgivande veterinär. Dessa namnges i tillstånden för att använda och föda upp försöksdjur. När en ansökan om att få använda eller föda upp försöksdjur skickas till jordbruksverket namnges tillståndshavare och godkänd föreståndare. I samma ansökan namnges den som föreslås vara rådgivande veterinär. På detta sett utses dessa personer till sina uppgifter av jordbruksverket efter att de granskat och godkänt ansökan.

Tillstånd att föda upp försöksdjur
Ifall djur föds upp på anläggningen måste man även ha tillstånd för detta. Det ansöker man om hos jordbruksverket på blanketten med Artikelnummer D101. Detta gäller främst de arter som omfattas av kravet på destinationsuppfödning, d.v.s möss, råttor, marsvin, hamstrar, ökenråttor, kaniner, zebrafiskar, hundar, katter, illrar, vaktlar och primater, vissa grodor, samt alla genetiskt modifierade ryggradsdjur. Förutom dessa arter ska även tillstånd att föda upp andra djurslag som försöksdjur sökas, om huvudsyftet med uppfödningen är att bedriva forskning. Detta innebär t ex att en försöksbesättning mjölkkor omfattas av kravet på uppfödningstillstånd.

OBS! Vid SLU skall alla ansökningar om tillstånd att föda upp försöksdjur skickas till koordinator för försöksdjursfrågor som redogör för ärendet för rektor/tillståndshavare. Samordnaren skickar ansökan till jordbruksverket efter att rektor/tillståndshavare skrivit under ansökan.

Försöksdjursanläggningar ska vara godkända
Den anläggning och de lokaler där försöksdjur vistas ska vara godkända av Jordbruksverket. Nya anläggningar eller befintliga anläggningar som byggs om ska godkännas i förväg och besiktigas av Jordbruksverket innan de får brukas. Förhandsgodkännande av försöksdjursanläggning ansöker man om hos jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) med blanketten (Artikelnummer D213). När anläggningen är klar ska den besiktigas av Jordbruksverket. Efter besiktningen skickas ett brev till verksamhetsansvarig där det framgår om anläggningen godkänts eller om något mer måste göras först. Godkännandet gäller i tio år.

För forskning på privatägda djur krävs inte godkända försöksdjursanläggningar.

Det ska finnas skriftliga skötselinstruktioner
Anläggningen ska ha lätt tillgängliga skötsel- och arbetsinstruktioner som tydligt beskriver hur djuren ska skötas, s.k. "SOPar" (Standard Operating Procedures). Instruktionerna ska omfatta både den dagliga skötseln och hur man ska göra i nödsituationer eller om något djur blir sjukt.

Genetiskt modifierade djur omges av särskilda regler
När genetiskt modifierade djur används måste anläggningarna vara särskilt godkända för att hålla dessa djur. Tillståndet för innesluten användning av genetiskt modifierade organismer och anmälan om sådan verksamhet söks från Jordbruksverket på särskild blankett (artikelnummer D214)

 

 

Djurförsöksetisk prövning

En djurförsöksetisk ansökan skickas via jordbruksverkets e-tjänst. Du måste prata med din ansvarige föreståndare som ger dig behörighet att använda e-tjänsten. Du måste även ha ett bank-ID för att kunna skriva under och skicka in ansökan.

Kravet på etisk prövning gäller levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, bläckfiskar och rundmunnar. Däggdjurs- och fågelfoster omfattas också fr o m sista tredjedelen av deras normala utveckling. Även yngel som själva intar föda omfattas. Ringmärkning av fåglar behöver inte prövas. Försök på privatägda djur och observationsstudier på vilda djur som inte innefattar något lidande för djuren behöver inte heller prövas. Dock skall ett informerat djurägarsamtycke upprättas. Utfodringsförsök som genomförs i samband med vanlig djurhållning behöver inte prövas, men alla utfodringsförsök som genomförs vid en vetenskaplig institution ska prövas.

Ansökan ska skickas till den lokala djurförsöksetiska nämnden i det län där huvudparten av forskningen ska utföras. Ansökningar rörande försvarsmakten ska dock skickas till Umeå djurförsöksetiska nämnd och ansökningar rörande klinisk veterinärmedicinsk läkemedelsprövning som skickas till Uppsala djurförsöksetiska nämnd. Den etiska ansökan måste vara godkänd innan djurförsöket påbörjas. Den djurförsöksetiska nämnden väger samhällsnyttan av försöket mot djurens lidande. I ansökan ska både syfte och försöksplan tydligt ange vad djuren kommer att utsättas för. Detta ska beskrivas på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Observera att ansökan ska skrivas på svenska. Obersvera att du numera måste betala en avgift för den etiska prövningen. Det är olika avgifter beroende på vilken typ av försök du ska göra. Betalning sker via e-tjänsten.

Som föreståndare åligger det dig att läsa igenom och diskutera försöksplaneringen och djurens välfärd mm innan du kontrasignerar den djurförsöksetiska ansökan. Samråd ska ske med försöksledaren, den rådgivande veterinären och den djurvårdande personalen. Viktigt att beakta är försökets möjlighet att ge ett tillfredsställande forskningsresultat och att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Detta är ett lagkrav och för att det ska uppfyllas ska det finnas väl beskrivna avbrytningspunkter för när djurens lidande uppnår en punkt då försöket ska avbrytas. I övrigt bör alla de 3R:n beaktas, d.v.s. Replace (djur får enligt djurskyddslagen inte användas till vetenskapliga ändamål om det finns en likvärdig alternativ metod där djuren ersätts av någonting annat, ex cellodlingar), Reduce (att inte använda fler djur än vad som är absolut nödvändigt) samt Refine (att förfina inhysningen av, och alla metoder som används till försöksdjuren för att deras situation ska förbättras).

Du måste skicka ansökan till den nämnd i vars region huvuddelen av forskningen eller undervisningen skall utföras.

Det finns sex djurförsöksetiska nämnder i landet. Kontaktuppgifter till nämnderna hittar du på jordbruksverkets hemsida.

Transport av försöksdjur

Transport av levande försöksdjur omfattas av särskilda regler. När försöksdjur transporteras räknas det alltid som transporter inom ekonomisk verksamhet och omfattas därmed av särskilda regler. Det betyder bland annat att ett tillstånd för att få transportera djur behövs. En utförlig beskrivning av transportreglerna för försöksdjur finns beskrivet på Jordbruksverkets hemsida.

Animaliska biprodukter

Tillstånd från Jordbruksverket måste finnas för att få använda animaliska biprodukter i forskning, diagnostisk verksamhet och undervisning. Animaliska biprodukter är i princip allting som kommer från djurriket och inte är avsett för humankonsumtion. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel, blod- och vävnadsprover samt naturgödsel, till exempel slaktavfall i form av hjärta, lungor och ögon i undervisning eller prover i forskningen.

Resterna av de animaliska biprodukterna ska du efter användningen ta om hand enligt de bestämmelser som finns.
OBS! SLU har ett enhetligt tillstånd för att använda animaliska biprodukter. Här kan du läsa tillståndet i sin helhet för att se om din verksamhet omfattas av tillståndet (SLU:s tillstånd animaliska biprodukter). Resterna av de animaliska biprodukterna ska efter användningen tas om hand enligt de bestämmelser som finns.

För att importera försöksdjur eller prover med biologiskt material krävs införseltillstånd från jordbruksverket.

Ändring av etiskt tillstånd

Ibland kan behovet av att ändra ett befintligt djurförsöksetiskt tillstånd uppstå. Ifall ändringen innebär ett ökat lidande för djuren (till exempel extra blodprov eller längre tid i en fälla) måste ändringsansökningen skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnden via Jordbruksverkets e-tjänst.

Under förutsättning att ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd, kan försöksdjursnämnden behandla ändringsansökningen.

Ansökningen görs på nedanstående blankett och mejlas till försöksdjursnämnden, forsoksdjursnamnden@slu.se.

Blankett för att ansöka om ändring av ett befintligt etiskt tillstånd till försöksdjursnämnden.

 


Kontaktinformation

Koordinatorer för försöksdjursfrågor

Katarina Cvek, agronomie doktor
Sara Persson, veterinärmedicine doktor 

djurforsok@slu.se