Miljöåtaganden

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU:s externa åtaganden och löften inom miljö- och klimatområdet.

Uppsala kommuns klimatprotokoll

Uppsala Klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga miljö- och klimatmål. SLU har varit medlem i klimatprotokollet sedan 2012 och har åtagit sig att arbeta med klimatutmaningar i olika fokusgrupper. Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.

Se filmen Vad är Uppsala klimatprotokoll? 

Lärosätenas klimatnätverk

Klimatnätverket ska gagna alla lärosäten i landet och syftar till att:

  • underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet,
  • stärka samarbete, lärande och utbyten mellan lärosätena inom klimatområdet med särskilt fokus på att påverka hela sektorn,
  • katalysera nya perspektiv och idéer om hur lärosätena kan bidra till klimatomställningen via forskning, utbildning och samverkan, och genom minskat klimatavtryck från lärosätenas egna aktiviteter, samt att
  • tillgängliggöra goda exempel för lärosätena och andra aktörer utanför högskolesektorn.

Den svenska högskolesektorn är stor och innefattar drygt 54 000 anställda och något under 400 000 studenter. Det medför stora möjligheter att nå många och därmed påverka en stor del av Sveriges myndighetssektor. FN:s globala mål är viktiga i omställningsarbetet och det här projektet är starkt kopplat till flera av målen, inte minst mål nummer 7 ”Hållbar energi för alla” och nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. Läs mer om lärosätenas klimatnätverk.

Klimatramverket

Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen och tillsammans har 36 universitet och högskolor tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. SLU skrev under klimatramverket 2019. Läs mer om klimatramverket.

Uppsala läns färdplan för ett hållbart län

Varje län i Sverige har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för att nå de nationella miljömålen. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer. Länsstyrelsen i Uppsala län har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period med årliga uppföljningar. År 2019 skrev SLU under flera löften inom åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan, t.ex. öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel. Under 2020 lanserades åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald där SLU också har åtagit sig flera löften, t.ex. öka variationen i åkerlandskapet. SLU har nyligen antagit flera löften inom åtgärdsprogrammet för vatten. Syftet är att minska vattenförbrukningen, t.ex. genom kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs och hållbar vattenplanering. 

Läs mer om Länsstyrelsen Uppsala läns åtgärdsprogram inom miljömål.

REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter

REMM startade som ett regeringsuppdrag 2011-2015 och drivs sedan 2011 av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. SLU har varit medlemmar i REMM sedan 2016. Läs mer om REMM.