Miljöåtaganden

Senast ändrad: 15 oktober 2021

SLU:s externa åtaganden och löften inom miljö- och klimatområdet.

Uppsala kommuns klimatprotokoll

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas långsiktiga miljö- och klimatmål. SLU har varit medlem i klimatprotokollet sedan 2012 och har åtagit sig att arbeta med klimatutmaningar inom fem olika områden: energi, transport och arbetsmaskin, resor, byggnation och anläggning samt övrig indirekt klimatpåverkan. Läs mer om Uppsala klimatprotokoll

Se filmen Vad är Uppsala klimatprotokoll? 

Klimatramverket

Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen och tillsammans har 36 universitet och högskolor tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. SLU skrev under klimatramverket 2019. Läs mer om klimatramverket.

Uppsala läns färdplan för ett hållbart län

Varje län i Sverige har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser för att nå de nationella miljömålen. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer. Länsstyrelsen i Uppsala län har i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd valt att arbeta med åtgärdsprogram för miljömål genom ”Färdplan för ett hållbart län”.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig genomförande­period med årliga uppföljningar. 2019 skrev SLU under flertalet löften inom åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan (löften) (t.ex. öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel). Under 2020 lanserades åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald där SLU också har åtagit sig flertalet löften (löften) (t.ex. öka variationen i åkerlandskapet).

Läs mer om Länsstyrelsen Uppsala läns åtgärdsprogram inom miljömål.

REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter

REMM startade som ett regeringsuppdrag 2011-2015 och drivs sedan 2011 av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Målsättningen är att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. SLU har varit medlemmar i REMM sedan 2016. Läs mer om REMM.