Vid ankomst/Etablering i Sverige

Senast ändrad: 07 mars 2024

En väl förberedd ankomst är viktigt för en nyanställd som inte bara har ett nytt jobb att hantera utan också ska lära sig hur det nya landet fungerar. Nedan information beskriver vad mottagande institution bör tänka på och informera om när den nyanställde har anlänt till Sverige.

Registrering hos Skatteverket

Innan den nyanställde anlänt till Sverige ska mottagande institution rekvirera ett samordningsnummer hos Skatteverket. Detta gäller oavsett om personen ska stanna kortare eller längre än ett år i Sverige. Samordningsnumret behövs för registrering i Primula och är obligatoriskt för att kunna utbetala lön (samordningsnumret ersätts senare av personnumret så snart som den nya medarbetaren ansökt och erhållit ett sådant nummer). Se förberedelser inför ankomst för mer information om rekvirering av samordningsnummer.

Vistelse på ett år eller mer – registrering i folkbokföringsregistret och personnummer

En nyanställd som flyttar till Sverige och planerar att stanna ett år eller mer ska registrera sig hos Skatteverket för att bli införd i folkbokföringsregistret.

För att bli registrerad krävs uppehålls- eller arbetstillstånd som gäller i minst ett år, och personen ska ha för avsikt att stanna minst ett år. Personen måste besöka Skatteverkets lokala kontor snarast möjligt och där ansöka om personnummer.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats,

Vistelse på mer än sex månader men mindre än ett år – samordningsnummer

För vistelser på mer än sex månader men mindre än ett år ska istället ett samordningsnummer rekvireras hos Skatteverket av institution. Se ovan länk för mer information eller Skatteverkets webbplats.

Vistelse kortare än sex månader (under en 12-månadersperiod)

Om vistelsen är kortare än sex månader kan den nyanställda vara berättigad till reducerad skatt. Institutionen behöver då ansöka om så kallad SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Mer information om SINK-skatt finns här och på Skatteverket webbplats.

I dessa fall utfärdar Skatteverket ett samordningsnummer i samband med ansökan om SINK-skatt.

Ansöka om svenskt id-kort

Den nyanställde bör ansöka om ett svenskt id-kort hos Skatteverket så snart personen fått sitt svenska personnummer. Mer om svenska id-kort och hur man ansöker finns på Skatteverkets webbplats.

Ansökan ska lämnas till Skatteverkets lokala kontor. Tänk på att informera om följande innan besöket:

 1. Betala in ansökningsavgiften till Skatteverket. Den som ansöker om id-kort måste kunna visa kvitto på betalningen.
 2. Ta med ett giltigt pass.
 3. Boka tid hos Skatteverket(görs på Skatteverkets webbplats).

Mer information om hur själva ansökan går till finns på Skatteverkets webbplats.

Öppna ett bankkonto

Det kan vara svårt att öppna ett bankkonto när man nyligen registrerats i folkbokföringsregistret, men ett bankkonto är nödvändigt för att vardagen ska fungera. Det gör löneutbetalningen enklare och den nyanställde slipper de avgifter som blir följden om man använder ett internationellt bankkonto. Det är därför viktigt att informerar den nyanställde tidigt vid ankomst om vikten av att öppna ett bankkonto samt svårigheterna som kan uppstå enligt nedan. Uppmana dem att ta kontakt och boka ett första besök på vald bank snarast möjligt.

Information om hur personer öppnar ett bankkonto, rätten till bankkonto samt de dokument som ska tas med vid ett första möte återfinns i Guidance to opening a Swedish bank. Delge nya medarbetare följande guide vid ankomst! Guiden är sammansatt av svenska universitetens EURAXESS-nätverk i samarbete med svenska bankföreningen.

Rätten till bankkonto

Med uppehållsrätt i Sverige har personer rätt till ett bankkonto enligt betaljtjänstlagen, och detta ska ske utan dröjsmål. Rätten att öppna ett bankkonto gäller även om personen saknar ett svenskt personnummer. Många banker kan dock säga nej till öppnande av ett bankkonto när svensk personnummer saknas. Detta är något som en stor majoritet av universiteten i Sverige försöker motverka genom att informera om rätten att få öppna ett bankkonto skyndsamt.

Om banken säger nej till öppnande av ett bankkonto har personen rätt att få skriftlig information om vart denne kan vända sig med ett klagomål och hur personen kan få saken rättsligt prövad, i första hand av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Ibland kan det även vara till hjälp att påminna banken om rätten till att öppna bankkonto genom att hänvisa till betaltjänstlagen. 4 a kap. – Betalkonto.

Observera att banken har rätt att säga nej till öppnande av ett bankkonto om personen inte kan legitimera sig på ett tillräckligt sätt eller banken bedömer att den information som lämnats om varför kontot ska öppnas inte är tillräckligt.

Besök banken

Vid första mötet kommer banken att ställa många närgångna frågor till medarbetaren. Orsaken till detta är då europeiska banker har stränga krav att identifiera alla former av penningtvätt, muta eller motsvarande. Exempel på frågor kan vara:

 • Vad är syftet med kontot?
 • Vilken typ av transaktioner kommer göras från bankkontot?
 • Till vilka länder kommer transaktioner ske?
 • Varifrån kommer pengarna?
 • Ange dina samtliga medborgarskap
 • Hur mycket har du i månatlig inkomst före skatt?

Vid första mötet är det viktigt att medarbetaren tar med efterfrågade dokument som:

 • Pass eller ID-kort
 • Kopia på anställningsbeslut (eller motsvarande dokument som visar på inkomst och längd på uppdraget hos SLU, ex vid stipendiat)
 • Kopia på Uppehållstillstånd/Arbetstillstånd
 • Om svenskt personnummer finns ska även ett utdrag ur folkbokföringsregistret tas med. Utdrag kan beställas på Skatteverkets webbplats, välj Bank under Vem du ska ge personbeviset till
 • Om en ”fast” bostad redan finns, ska kontrakt som styrker bostadsadressen tas med

Observera att det finns skillnader med att öppna ett bankkonto med enbart samordningsnummer. Bankkontot kommer i dessa fall inte att kunna knytas till internetbank, elektroniskt bank-ID och lån kommer heller inte att kunna tas. I samband med att ett svenskt personnummer erhålls kan dessa funktioner utökas.

När medarbetaren har fått sitt bankkonto är det mycket viktigt att denne anmäler sitt konto till Swedbank så att lönen betalas ut till rätt konto.

Skattebestämmelser

Vilken skattesats som tillämpas beror på flera saker. I princip gäller följande för internationell personal:

Vistelse kortare än sex månader

 • Begränsat skattskyldig: gäller för personer som inte är bosatta i Sverige och saknar permanent adress eller direkt koppling till Sverige.
 • Sink-skatt tillämpas, se ovan information. 

Vistelse längre än sex månader

 • Obegränsat skattskyldig: gäller personer med permanent adress eller direkt koppling till Sverige.
 • Den svenska inkomstskattelagen gäller.

Socialförsäkring – registrering hos Försäkringskassan

För att kunna ta del av svenska socialförsäkringsförmåner behöver man vara registrerad hos Försäkringskassan. Vilka förmåner man har rätt till beror på om man jobbar, studerar eller bara är bosatt i Sverige. Socialförsäkringen är uppdelad i två delar; förmåner baserade på bosättning respektive anställning.

Mer information finns på Försäkringskassans webbplats. Observera att de svenska socialförsäkringsförmånerna omfattar sjukpenning vid sjukfrånvaro från arbetet, och inte patientavgift vid besök hos vårdcentral. Patientavgift regleras av de olika regionerna.

Förmåner baserade på bosättning grundar sig på registrering i folkbokföringsregistret, hit hör

 • föräldrapenning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag

Förmåner baserade på anställning kräver att man är anställd hos en svensk arbetsgivare och har en permanent adress i Sverige, hit hör

 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • inkomstbaserad ålderspension

Registrering hos Försäkringskassan

För att få tillgång till dessa förmåner krävs att man är registrerad hos Försäkringskassan. Nyanställda kan med fördel skicka in en anmälan om registrering så snart personen anlänt och fått sitt samordningsnummer eller personnummer. Anmälan kommer då att tas emot av Försäkringskassan men inte behandlas förrän den anställde första gången ansöker om någon av ovan ersättningar.

Om ingen anmälan skickas in kommer Försäkringskassan istället att kontakta den anställde när personen ansöker om någon av ovan ersättningar. Processen för utbetalning kan därmed ta längre tid eftersom Försäkringskassan behöver begära in kompletterande uppgifter.

Obs! Nyanställda som kommer till Sverige med barn under 16 år måste skicka in anmälan om registrering snarast möjligt för att kunna få barnbidrag.

Använd Försäkringskassans registreringsblankett vid anmälan: Information when moving to or working in Sweden, som finns på följande sida tillsammans med mer information: Försäkringskassans webbplats.

Vid frågor om det svenska socialförsäkringssystemet, kontakta Försäkringskassan.

Utbildning svenska

Det finns flera sätt att lära sig svenska för en nyanställd när personen väl installerat sig på arbetsplatsen. Men det går också att börja läsa svenska innan ankomst till Sverige med hjälp av kostnadsfria online-kurser. Uppmana gärna personen att kolla igenom nedan exempel på både online-kurser och kurser på plats.

Personalavdelningen på SLU anordnar även undervisning i svenska språket för medarbetare på SLU. Du finner mer information om målgrupp, aktuella kursstarter och anmälan till kurs i svenska språket här.

Online-kurser

Kurser i svenska hos studieförbunden

Medborgarskolan (finns i de flesta svenska städer)

Folkuniversitetet (finns i de flesta svenska städer)

Hermods Vux (distanskurs)

Kurser i svenska arrangerade av kommunen

Alla svenska kommuner erbjuder gratis SFI-kurser, svenska för invandrare. Kurserna ges på hel- eller deltid och med olika fart.

SFI i Uppsala

Folkuniversitetet i Uppsala ger också SFI-kurser i centrala Uppsala.

SFI i Malmö

SFI i Lund

SFI i Umeå

 


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen, SLU