SLU-nyhet

Studentbostadsfrågan på Campus Alnarp löst

Publicerad: 14 maj 2024

Studentbostäder hyrs nu ut även via Akademiska hus.

Från och med höstterminen 2024 är Akademiska hus hyresvärd för cirka 80 studentbostäder på Campus Alnarp. Detta gäller bostäder för svenska programstudenter eller andra grupper som inte omfattas av en ny förordning från regeringen 2022 (se faktaruta), vilken reglerar till vilka kategorier SLU får hyra ut bostäder till.

Samtliga bostäder på campus Alnarp har tidigare hyrts ut av SLU men till följd av den nya förordningen har SLU inte kunnat upprätta några nya hyreskontrakt  med bl.a. svenska programstudenter från höstterminen 2023. På grund av detta startade ett samarbete gällande den lokala bostadsförsörjningen mellan SLU och fastighetsägaren Akademiska Hus.

Cirka 100 studentbostäder kommer fortsättningsvis att hyras ut av SLU men enbart till studenter inom utbytesprogram eller som är avgiftsskyldiga, till forskarstuderande, gästforskare och vissa anställda för att säkerställa internationaliseringen vid högskolan eller rörligheten bland forskare enligt regeringens förordning (se faktaruta).

Fakta:

Mer information om förordningen hittar du här: Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder.

I korthet:

I den nya förordningen finns bestämmelser om möjlighet för universitet och högskolor att hyra bostadslägenheter och upplåta dem i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare.

En högskola får, om det är nödvändigt för att säkerställa internationaliseringen vid högskolan eller rörligheten bland forskare, ingå avtal om hyra av bostadslägenheter i en kommun där det råder brist på bostäder för att upplåta lägenheterna i andra hand till
1. studenter som genomför en begränsad del av sin utbildning vid högskolan inom ramen för ett utbytesprogram med en utländsk högskola,
2. studenter på grundnivå eller avancerad nivå som är avgiftsskyldiga enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
3. studenter på forskarnivå (doktorander) som har påbörjat sina studier de senaste sex månaderna,
4. gästforskare vid högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där, eller
5. anställda vid högskolan som
      a) har varit anställda vid högskolan i högst sex månader,
      b) i huvudsak arbetar med forskning eller konstnärlig forskning, och
      c) har avlagt doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens respektive konstnärlig kompetens högst fem år innan anställningen påbörjas.

Övergångsbestämmelser:

Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2023 och bestämmelserna tillämpas inte i fråga om avtal som hade ingåtts före ikraftträdandet.