SLU-nyhet

Framtiden för biodiversitet i jordbruket

Publicerad: 20 maj 2024
Ett jordbrukslandskap. Foto.

Ökad biodiversitet i jordbruket förväntas ge mer motståndskraftiga ekosystemtjänster i våra jord-bruksmarker. Mattias Jonsson och Ariani Wartenberg har som mål att förbättra biodiversiteten i jordbruket för att vi ska får mer motståndskraftiga ekosystemtjänster, som till exempel skadedjursbekämpning. Lyssna när de berättar om projektet i podden Scientific voices.

Det är viktigt att öka den biologiska mångfalden i våra livsmedelssystem av flera skäl. Det kan hjälpa oss att få en mer varierad och näringsrik kost eftersom mängden närproducerad mat kommer öka och eftersom vi kan använda mindre bekämpningsmedel som kan skada både människors hälsa och miljön.

– Dessutom kan ökad biologisk mångfald förbättra våra livsmedelssystems motståndskraft mot klimatvariationer och mot globala miljöförändringar, säger Mattias Jonsson.

Mattias Jonsson är projektkoordinator för IMPRESS-projektet som arbetar för att förbättra den biologiska mångfalden i jordbruket för att få en motståndskraftig skadedjursbekämpning över hela landskap.

Att förändra landskapets struktur

– Att öka biodiversiteten i jordbruket innebär att vi verkligen måste förändra hur dagens landskap är strukturerade, säger Ariani Wartenberg.

– Jordbrukare ska inte förväntas ta övergångskostnaderna för det här. De behöver stöd genom subventioner och certifieringssystem, säger Mattias.

– Vår största utmaning är att det fortfarande är väldigt svårt att genomföra detta på plats. Genom vår forskning hoppas vi utveckla förbättrade policyer och utvärderingssystem på ett sätt som också passar lantbrukare, säger Ariani.

Fakta:

Forskningsprojektet IMPRESS

Ökad biologisk mångfald i och vid fälten förväntas ge mer motståndskraftiga ekosystemtjänster i jordbruksmark. Biologisk bekämpning av skadedjur i jordbruket är en ekosystemtjänst som ger människor stora fördelar. Det övergripande syftet med IMPRESS är att förbättra vår förståelse för hur biodiversiteten, på lokal skala till landskapsskala, bidrar till motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning och hur vi bäst kan dra nytta av denna tillgång i olika landskap och klimatförhållanden. För att uppnå detta kommer IMPRESS

  1. tillhandahålla empiriska bedömningar av hur naturliga fiendens mångfald bidrar till motståndskraften hos biologisk skadedjursbekämpning under olika störnings- och diversifieringsförhållanden,
  2. använda denna nya information för att bättre förstå kopplingen mellan jordbruksmångfald och landskapskomplexitet för att optimera motståndskraften hos biologisk bekämpning i framtida klimat- och markanvändningsscenarier, och
  3. analysera styrning och politiska strategier som för närvarande formar biologisk skadedjursbekämpning i hela Europa och identifiera hur man bäst anpassar dem för att göra skadedjursbekämpande ekosystemtjänster motståndskraftiga.

IMPRESS kommer att tillhandahålla rekommendationer och verktyg för hur man hanterar europeiska jordbrukslandskap för att säkerställa motståndskraftig biologisk mångfald och biologisk skadedjursbekämpning och kommer på så sätt att hjälpa till att förbereda jordbrukssektorn i Europa för konsekvenserna av klimatförändringarna.

Läs mer på engelska:
IMPRESS - Improving agrobiodiversity for resilient pest control services across landscapes


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50