SLU-nyhet

Tydliga behov för lantbrukets ekonomirådgivning visar unik kartläggning

Publicerad: 17 maj 2024

Vad behöver lantbrukets ekonomirådgivare för att vässa sin kompetens och bättre kunna möta företagarnas behov framöver? Under våren har Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap gjort en helt unik kartläggning av situationen. Rådgivare, företagare och representanter för olika organisationer och företag har intervjuats och berättat om sina behov. Det har mynnat i tre rekommendationer som kan påverka framtiden positivt.

Huvudfokus i analysen har legat på ekonomirådgivning. Sedan tidigare är det dock känt att kunskapsbehovet inte bara finns inom traditionella områden som redovisning, revision och skattefrågor utan även omfattar strategi och ledarskap. Även dessa områden har därför inkluderats i behovsanalysen.

Tydliga behov för framtiden

Analysen mynnade i tre rekommendationer för att stärka ekonomirådgivningen till svenska lantbruksföretag:

  • Stärk ämneskompetensen
  • Utveckla rådgivningsmetodiken
  • Etablera forum för samverkan

Per Hansson är mycket nöjd med resultatet.

- Vi har kombinerat intervjuer med enkäter och fokusgrupper för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen. Det gör att vi får en betydligt mer nyanserad bild över behoven och hur rådgivarna vill ha ny kunskap levererad. Det är mycket spännande. På köpet har vi också fått en inblick i hur rådgivarna ser på lantbrukarnas behov.

Oväntat svar på begränsande faktorer

Det är lätt att tro att stressade rådgivare har svårt att hinna med kompetensutvecklingen men kartläggningen gav information som förvånade till en del.

-Vi har sen tidigare haft en uppfattning om att det är tid som är den begränsande faktorn. Det blir dock tydligt i analysen att det är kortare kurser, seminarier och webinarier som efterfrågas, säger Per Hansson.

Grundlig analys i tre steg

Analysarbetet har genomförts i samarbete med analysföretaget Analysys Mason AB och gjordes i tre steg. Först intervjuades ett urval av landets lantbruksrådgivare med fokus på ekonomirådgivning, för att ringa in behoven. Ambitionen var att spegla bredden bland aktörerna, från mindre enmansföretag till ett flertal större rådgivningsorganisationer.  Intervjuer gjordes även med lantbruksinriktade inom bank- och finanssektorn.

Därefter skickades en enkät ut till stora delar av gruppen lantbruksrådgivare, 350 personer där 112 personer svarade. För att fördjupa resultatet av intervjuer och enkät skapades fokusgrupper med lantbruksrådgivare och lantbruksföretagare. Resultatet kommer att publiceras under våren i en rapport som blir tillgänglig för alla intresserade.

Visar vägen för fortsatt arbete

Syftet med behovsanalysen är att på djupet ta reda på vilka behov som finns hos ekonomirådgivare inom svenskt lantbruk. Projektet Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap arbetar med landets ekonomirådgivare i fokus och den detaljerade kunskapen kommer att visa vägen för fortsatt arbete. Analysen ger även uppdragsgivaren Jordbruksverket information infor framtida utlysningar och upphandlingar, nu kan konkreta rekommendationer presenteras, med tydlig förankring i hur behoven ser ut.

-Jordbruksverket ska enligt den strategiska planen utlysa medel för kompetensutveckling av rådgivare inom företagsledning och företagsekonomi. Behovsanalysen behövs som en bakgrund till hur dessa utlysningar ska utformas så att de blir relevanta för de som ska gå utbildningarna, säger Per Hansson.

Slutligen ger den nya kunskapen i förlängningen indikationer på behoven av kompetensutveckling och viderutbildning inom lantbruksföretagen.

Studien kommer inom kort att publiceras som en rapport.