SLU-nyhet

Future Forests talade på KSLA-möte

Publicerad: 18 april 2024
ksla

Den 11 april höll Future Forests biträdande programchef Janina Priebe en presentation under KSLA:s möte om globala systemskiften.

Janina Priebe, biträdande programchef för Future Forests och forskare inom Formas-projektet Route to Paris, höll den 11 april en presentation under Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) möte om globala systemskiften.

Klimat och AI centrala ämnen

Systemskiften är djupgående förändringar som syftar till att lösa komplexa sammanlänkade problem. Dessa förändringar kan påverka flera sektorer och är ofta resultatet av olika aktörers kamp om makt.

Utmaningar relaterade till klimatförändringar, energiförsörjning och biologisk mångfald är exempel på globala problem som kan kräva genomgripande systemskiften.

Förändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar och de skador som skogen har lidit under de senaste två decennierna är centrala ämnen som både presentatörer och panelen uppmärksammade. Dessutom framhölls den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och dess långsiktiga påverkan på skogsbruket.

Ett annat återkommande tema var den framtida kompetensförsörjningen inom skogssektorn. Här diskuterades teknikens påverkan, men även behovet av att diversifiera arbetskraften inom skogsbruket samt rekryteringsstrategier som bygger på inkludering av olika sociala grupper. Även de geopolitiska förändringarna diskuterades, och den möjliga effekten av nuvarande spänningar och krig.

Fortsättning på ett historiskt skifte

Janina Priebe talade om omställningen av sektorn under 1990-talet när lagstiftningen inledde riktningen mot miljömål och massiv avreglering: Revideringen av skogsvårdslagen som trädde i kraft 1994, var en reaktion på ett större systemskifte. Den höga graden av mekanisering i kombination med en föregående ekonomisk kris ledde till en omprövning av den ekonomiska lönsamheten och arbetskraftens flexibilitet.

Janina lyfte också fram att en bred politisk acceptans av marknadsliberala verktyg kom i kölvattnet av Sovjetunionens kollaps. Det var inte bara en växande miljörörelse utan även hotet mot Sveriges mjuka makt som miljöpionjär internationellt som ledde till behovet av att lyfta fram miljövärden i skogsbruket i lagstiftningen.

Janina betonade att med kunskapen vi har från det historiska perspektivet kan vi nu förvänta oss en liknande omvälvande fas för skogsbruket och samhället i stort.