SLU-nyhet

Debattartikel om hur renskötseln och samerna påverkas av utbyggnaden av vindkraft i norra Sverige

Publicerad: 13 mars 2024
Många vindkraftverk i kvällsljus och snöklädd mark. Foto.

Vindkraft är ett snabbt växande energislag i Sverige som planeras ta stora arealer av höglänta områden med bra vindförhållanden i anspråk. Detta skapar problem, eftersom dessa områden ofta sammanfaller med viktiga betesområden för renarna.

De senaste 20 åren har tillgång till data och ny gps-teknik tillsammans med renskötarnas traditionella kunskap möjliggjort forskning som klargör vindkraftens effekter på renskötseln. Forskningen visar att följdverkningarna redan vid dagens utbyggnadsnivå är klart negativa, renarna undviker vindkraftsområden och deras betesro försämras i närheten av vindkraft. 

Förutom den direkta effekten på renarna är den naturbetesbaserade renskötseln central för den samiska kulturen och en bärare av arv, traditioner, språk, slöjd och identitet. Olämpligt placerad vindkraft ger inte bara effekter på renskötseln i sig, utan också i förlängningen på samerna som folk.

Läs artikeln i DN Debatt: ”Ska vindkraften byggas ut måste samerna köras över”

 

 

Fakta:

I en ny översiktsartikel, under utgivning som en del i en antologi där effekterna av stålsatsningarna i Norrbotten belyses ur olika perspektiv, sammanfattar författarna forskningsstudier från elva olika studieområden där påverkan av landbaserad vindkraft på renar och renskötsel har undersökts.

Läs översiktsartikeln om Effekter av landbaserad vindkraft på renar och renskötsel Mirja Lindberget, Anna Skarin och Per Sandström. 

Länk till hela rapporten: De norrländska stålsatsningarna – frälsare eller gökunge?