SLU-nyhet

Här visar data översvämningarna

Publicerad: 19 september 2023
Kvinna i labbrock studerar analysinstrument. Foto.

På senaste tiden har analyspersonalen vattenkemiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet fått analysera om många vattenprover eftersom systemen larmat för avvikande resultat. De avvikande resultaten beror på översvämningarna runtom i landet.

Det vattenkemiska laboratoriet får regelbundet in vattenprover från både små och stora vattendrag och sjöar över hela Sverige. Under augusti månad fick vattenkemiska laboratoriet på institutionen för vatten och miljö in drygt 1000 prover från sjöar och vattendrag.

-Nog för att man redan hade sett på nyheterna om översvämningarna i de drabbade områdena, men här fick vi en direktrapport hur översvämningarna påverkar vattenkemin i våra vattendrag och sjöar, säger Karin.

När proverna hade analyserats och resultaten skulle fortsätta vidare i arbetsprocessen, reagerade personalen på att systemet larmade ovanligt mycket. Forskningsingenjören Karin Wallman, berättar mer.

- När databassystemet larmar om avvikande resultat på flera prover vid ett och samma tillfälle brukar detta indikera att något blivit fel vid ett analysinstrument. När personalen fick larm om många avvikande resultat i augusti trodde de först att något blivit fel. Proverna analyserades om och de nya värdena bekräftade att resultaten stämde.

Det visade sig att 10 % av analyserna var betydligt högre än tidigare år. Detta går att se tydligt i diagram över analysresultaten av vattenprover från Nissan när det gäller totalt organiskt kol. 

- De höga halterna av löst organiskt kol avspeglar att regnvattnet runnit genom de översta lagren i marken innan det nått sjöar och vattendrag. Där är det gott om naturligt organiskt material, till exempel gamla växtdelar från barr, löv eller från döda insekter. Detta tar vattnet med sig och gör det både brunt och möjligtvis också surt, säger Jens Fölster, forskare på SLU. 

Men det är inte alla parametrar som visar högre koncentrationer. Vattenprover som är ämnade för analys av växtplankton har istället visat sig ha mycket lägre halter av växtplankton än vanligt. Detta beror på algerna blir utspädda av allt nytt vatten som fyllts på. Det har vi särskilt sett i några små vikar till Mälaren när vattennivån i sjön höjdes på kort tid i augusti.

- Utspädningseffekten till trots förväntar jag mig fler algblomningar efter sådana stora regn på grund av att näringsämnen också sköljs ut i vattnet. Algerna behöver näringsämnen för att kunna växa, men de behöver flera veckor på sig för att hinna utvecklas, avslutar Stina Drakare, forskare på SLU.

Halt av totalt organiskt kol i Nissan. Diagram.

Halt av totalt organiskt kol (TOC) som följer med partiklar i Nissans vatten vid Halmstad. Halten avslöjar mängden partiklar i vattnet. Mätserien visar en kraftig topp under augusti 2023 i samband med översvämningarna. Diagram framtaget av: Karin Wallman, SLU.