SLU-nyhet

Agroforestry med fruktträd på sluttande höglänta marker ger högre skördar

Publicerad: 20 september 2023
Hung Van Do spikar sin avhandling.

På fredag ska Hung Van Do försvara sin doktorsavhandling. Han har visat att det går att öka skördarna och lönsamheten i odlingarna i höglänta områden i nordvästra Vietnam, om lantbrukarna tillämpar så kallad agroforestry (samodling av träd och fleråriga och/eller ettåriga grödor).

Hung Van Do kommer från Vietnam, men han har doktorerat vid SLU. För tre veckor sedan spikade han upp sin avhandling på ”spikträdet” i lunchrummet på Ekologicentrum i Ultuna. Avhandlingen har titeln Fruit tree-based agroforestry on sloping uplands in northwest Vietnam.

”Mycket av forskningen har skett ute i fält, i Vietnam. Analyserna av insamlade data har jag kunnat göra i Sverige under vinterhalvåret, men jag kunde bara vara i Sverige åren strax innan och efter Covid 19-pandemin”, berättar han.

Nu på fredag är det dags för disputation. Hung Van Do ser fram emot det och tycker det ska bli spännande att diskutera sina resultat. Vi ställer tre frågor till Hung Van Do.

Vad har du kommit fram till?

 ”Min forskning visar att fruktträdsbaserade odlingssystem med till exempel mango- eller plommonträd och majs, kaffe och fodergräs dels ger en mer mångsidig produktion och dels ger en högre total avkastning jämfört med odling av ettåriga grödor i renbestånd  i högläntaområden. Från och med andra odlingsåret gav odlingsförsöket högre totalskörd av fodergräs och andra grödor per markyta. När träden började ge frukt tredje och fjärde året ökade mängden produkter ytterligare. Agroforestry spelar också en betydande roll för att minska förlusterna av jord och näring på sluttande marker, i och med att när gräs och träd planteras längs med sluttningens kontur bidrar det till att det bildas terrasser av jord.”

Vad finns det för problem med samodlingen av fruktträd och andra grödor?

”Lantbrukare kan behöva få ekonomiskt stöd för kunna starta upp den här typen av odlingssystem, eftersom det kräver en del investeringar i början och att det dröjer några år innan träden bär frukt. En osäker instabil marknad för vissa odlingsprodukter är ett hinder. Även om totalskörden per arealenhet ökade så växte enskilda grödor generellt sett långsammare och gav lägre avkastning vid samodling än i renbestånd, troligen på grund av konkurrens om ljus, vatten och näring. Systemet kräver också större arbetsinsatser med exempelvis ogräsbekämpning.”

Rekommenderar du lantbrukare att tillämpa agroforestry?

”Min forskning handlar om små gårdar som ligger i sluttande högländer i nordvästra Vietnam. Vi kommer att fortsätta studera produktionen, markbevarandet, utvecklingen av träd och grödor och effekterna av olika ogräsbekämpningsmetoder. Det återstår en del forskning på området, men i och med att odlingssystemet ger mer mångsidiga och högre totalskördar samtidigt som det är bra för långsiktigheten och uthålligheten i jordbruket, så tror jag att vi kan optimera systemet så att fler lantbrukare kommer att vilja tillämpa det. Agroforestry med fruktträd bidrar till att minska jorderosionen i branta sluttningar. Jordterrasserna som bildas minskar förlusterna av organiskt kol och växtnäringsämnen med 20 till 84 procent jämfört med odling av grödor i renbestånd.”