SLU-nyhet

Internbelastning - det dolda övergödningsproblemet

Publicerad: 27 april 2023
sjö med vass. Foto.

Övergödning är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. Övergödningen kan uppstå när sjöbottnen släpper fosfor, så kallad internbelastning. Brian Huser, forskare på SLU, är medförfattare till en ny handbok i ämnet.

Internbelastning är den process då fosfor som tidigare sedimenterats på en sjöbotten, frigörs. Internbelastningen bidrar till att hålla fosforhalten hög i vatten, även efter att utsläpp från externa källor såsom reningsverk, enskilda avlopp, jordbruk och industrier, har minskat. Även om mycket redan har gjorts när det gäller att minska utsläppen av näringsämnen från till exempel jordbruket så är fortfarande ungefär 600 svenska sjöar övergödda. Så vad kan vi göra åt problemet?

- Det finns olika åtgärder för att minska internbelastning, säger Brian Huser. Men det krävs bra data för alla källor - interna och externa - och ordentlig modellering för att komma fram till vilken eller vilka interna åtgärder som kommer att fungera bäst och vara kostnadseffektiv. Oftast krävs det en kombination av åtgärder.

För att förbättra vattenkvaliteten och få ett klarare vatten kan det vara nödvändigt att minska den interna belastningen av fosfor. Genom att sätta in åtgärder mot internbelastningen i en sjö kan man dessutom minska övergödningen i sjöar, vattendrag och kust längre nedströms.

Ny metod för bedömning kan leda till mer effektiva åtgärder

Inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters har SLU, IVL Svenska miljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro län därför utvecklat ett nytt verktyg för att bedöma om ett vatten är internbelastat och hur man kan prioritera eventuella åtgärder. Metoden, som bygger på undersökningar från 45 svenska sjöar och på internationell data, beskrivs steg-för-steg i den nya handboken.

-  Jag har jobbat mest med utveckling av riskmodellerna för att bedöma om en viss sjö har problem med internbelastning, berättar Brian. Vad borde göras för att komma fram till vilka åtgärder som krävs och vad man skulle ta hänsyn till gällande utformning av dessa åtgärder. Det tar tid och pengar för att göra de här första stegen för att få det underlag som krävs för att bedöma problemen. Men om det inte görs, riskerar vi i längden att kasta mycket pengar i sjön.

Fördelar och risker med olika åtgärder

Det finns en rad olika åtgärder för att minska internbelastningen. Det är också viktigt att påpeka att åtgärder mot internbelastning inte är en ersättning för åtgärder mot näringsläckage från land till vattenmiljön. Den externa näringsbelastningen måste vara nere på en tillräckligt låg nivå för att en internbelastningsåtgärd ska bli effektiv på lång sikt.

Inom LIFE IP Rich Waters har man genomfört projekt med olika metoder. I handboken finns detaljerade beskrivningar av olika metoder och deras fördelar, kostnader och begränsningar. Här finns även en analys av koldioxidavtryck av olika åtgärder. Varför behövs handboken?

- En viss åtgärd kommer inte att fungera på precis samma sätt i alla sjöar, påpekar Brian. Det är därför viktigt att ta hänsyn till lokala förhållanden med hjälp av övervakningsdata och annan information för att både välja och utforma åtgärder ordentligt. Detta ger de bästa förhållanden för att kunna restaurera sjöar på ett kostnadseffektivt, klimatsmart, och hållbart sätt.