SLU-nyhet

Charles Melnyk får konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet

Publicerad: 24 november 2023
Foto på Charles Melnyk

Charles Melnyk, forskare i växtbiologi och expert på ympning vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett "consolidator grant" från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under de närmaste fem åren kommer Charles Melnyk att erhålla 2 miljoner euro för att utveckla sitt projekt GRAFT-ABLE, som syftar till att skapa nya hybridväxter genom att utforska och utnyttja processer som sker vid ympning av avlägset besläktade växter.

Av årets totalt 2 130 sökande tilldelades 308 forskare ett "consolidator grant". Finansieringen kommer att stödja excellenta forskare i ett skede av karriären där de fortfarande kan konsolidera sina egna oberoende forskarlag för att fullfölja sina mest lovande vetenskapliga idéer.

Charles Melnyk är anställd som universitetslektor vid SLU:s institution för växtbiologi. Efter uppväxten i Kanada har han arbetat vid Universitetet i Cambridge, England, innan han kom till SLU 2017. Under hela sin karriär har Charles varit en pionjär inom sitt forskningsfält, i vilket han både har utvecklat vetenskapliga metoder och svarat på viktiga frågor om hur växternas vävnader påverkas vid skärning och sammanfogning, den process som i dagligt tal kallas ympning.

Modernt jordbruk är beroende av att utveckla nya grödor och ny teknik för att förbättra avkastningen, motståndskraften mot sjukdomar och förmågan att utstå torka och extrema temperaturer. En sådan innovation har varit utvecklingen av ympning, där två växter snittas och fogas samman för att kombinera de bästa egenskaperna hos de båda växterna. Där snittytorna möts expanderar celler från de olika växterna, och de delar sig och utbyter i vissa fall genetiskt material, inklusive DNA. Vid detta utbyte av DNA bildas celler som är hybrider mellan de två växterna. Idag har vi blivit allt bättre på att ympa även avlägset besläktade växter och därför är den hybridisering som kan ske där två ympade växter möts ett lovande sätt att tillåta hybridisering mellan växter som normalt inte kan korsas med varandra. Hur vävnader smälter samman och hur celler hybridiserar vet vi dock ganska lite om, och vår förmåga att utnyttja denna hybridiseringsteknik är fortfarande begränsad.

I projektet GRAFT-ABLE kommer Charles Melnyk att bygga upp ett forkarlag som ska ha som huvuduppgift att identifiera de processer och molekyler som bidrar till vävnadsfusion och DNA-utbyte i ympningsvävnad hos modellväxten backtrav (Arabidopsis thaliana). Med hjälp av en kombination av avancerade mikroskopitekniker, encellssekvensering och genetiska screeningar kommer han att identifiera hur celler hybridiserar och bestämma vilka gener och celler som bidrar till bildning av hybridceller. Med hjälp av denna kunskap kommer han att ta fram ympningshybrider av backtrav och dess släktingar och även från olika jordbruksgrödor.

Genom att kartlägga de processer som sker i ympningsvävnader kommer GRAFT-ABLE att ge grundläggande kunskaper som hjälper oss att förstå hur vävnader från olika växter smälter samman och hur hybrider bildas. Det här kommer också hjälpa oss att utveckla nya metoder för att isolera och odla hybrider. Sådana hybrider skulle kunna övervinna korsningsbarriärer och göra det möjligt att kombinera arvsmassa från två arter för att ta fram nya värdefulla växter för jord- och skogsbruk.

Kontaktuppgifter

Charles Melnyk, universitetslektor
Institutionen för växtbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 32 38, charles.melnyk@slu.se
https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/research/groups/charles-melnyk/

Pressmeddelande från ERC

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-2023-consolidator-grants-results

 


Kontaktinformation