SLU-nyhet

Hänsynsindikatorer för ett hållbarare skogsbruk

Publicerad: 20 juni 2022
Ett litet utsnitt av en skog med en ihålig, död stam i centrum

Det pågår ett flertal projekt för att ta fram olika typer av hållbarhetsindikatorer som kan underlätta exempelvis jämförelser av olika typer av skogsbruk och användning av skogsråvara, mäta eller modellera förändringar i ett framtida klimat. Nedan berättar vi om hur Heureka använts i ett av projekten, Mistra Digital Forest.

Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest har IVL tillsammans med SLU tagit fram ett visualiseringsverktyg – BioMapp – som ur ett hållbarhetsperspektiv beskriver och analyserar olika sorters skogsbruk och olika sorters användningar av skogsråvaran. Heureka levererar resultat för den första delen; skogens utveckling och skogsproduktion ”fram till bilväg” vid olika skogsbruksscenarier, för att sedan låta BioMapp räkna på användningen av råvara i de skogsindustriella processerna och hur skogsprodukterna slutligen används.

På en övergripande nivå finns här fyra olika typer av hållbarhetsindikatorer; påverkan på biologisk mångfald, påverkan på klimat (uppdelat på fossilt och biogent ursprung), sociala och ekonomiska aspekter, som i slutändan ska kunna vägas mot varandra – och vägas samman - på en jämförbar gemensam skala.

Fakta:

Läs mer

Nyhet på IVL:s webb ”IVL-forskare: Vi behöver kunna mäta och följa upp biologisk mångfald

Nyhet på Mistra Digital Forest ”Hållbarhetsindikatorer som grund för framtida dialoger

Vetenskaplig artikel: Mattsson, E., Erlandsson, M., Karlsson, P. E. & Holmström, H. 2022. A Conceptual Landscape-Level Approach to Assess the Impacts of Forestry on Biodiversity. Sustainability 14 (7), 4214

Även inom SPARC-projektet kommer man att titta på hållbarhetsindikatorer. Läs mer om vad som görs i ”Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

Rapporter:

Karlsson, P. E., Mattsson, E., Nilsson, Å., Erlandsson, M. & Holmström, H. 2022. Dialogprocesser kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk. IVL, rapport C659

Larsson, L. 2022. Hur påverkar en anpassad skogsskötsel med hänsyn till risk för stormskador indikatorer för ett hållbart skogsbruk – en analys med Heureka PlanVis i en framtid med ökad risk för stormskador på skog. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Arbetsrapport 535 

Karlsson, P. E., Mattsson, E., Nilsson, Å., Erlandsson, M. & Holmström, H. 2021. Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk. IVL, rapport C612