SLU-nyhet

Campus Alnarp informationsmöte

Publicerad: 24 juni 2021

Det var nästan 120 personer som slöt upp på mötet som Karl Lövrie och Margit Nothnagl bjudit in till. Vi deltog i Zoom på presentationen om vägen framåt via campusplaner och workshops till det som nu landat i ett förslag på principer för att utveckla Alnarp som plats och nya verksamhetslokaler för SLU.

 

 Bilden föreställer en skiss av en byggnad omgiven av träd. I miljön befinner sig två grupper av människor. En nära, en på lite avstånd.Det är ett stort projekt där förutom SLU även Lomma kommun och Akademiska Hus ingår. Med sitt strategiska läge är Alnarp en viktig plats för SLU och för kunskapsutveckling. Enligt en rapport från OECD så ligger Alnarp centralt placerad mitt i den identifierade megaregion som tas fram som en grön-hub. Regionen är ett starkt kunskapsområde där många satsningar sker och det är viktigt att SLU förvaltar sin position som ett framgångsrikt universitet genom de satsningar som nu bedrivs och behöver göras framöver.

Workshopserien är avslutad och resultatet är förslag på principer för att utveckla Alnarp och tillgodose de behov som finns för SLU i Alnarp. Planen är att till hösten kunna ta fram ett uppdrag och besluta om nybyggnation.

En princip som har diskuterats under hela processen är att se ett sammanhållet campus (a coherent campus) som omfattar även SLU:s jordbruksmark i Alnarp. Det är viktigt för att kunna sprida kunskap om hållbarhet och grön omställning.

Det som kom fram under workshopserien sammanställs och kommer presenteras senare. Det var många bra och konkreta förslag och några av dessa togs upp under informationsmötet. En viktig insikt som kom från under workshopserien var just. – ” Vi i SLU skall gå i bräschen för den kunskap som vi själva arbetar med.”  

Nu behöver vi få en organisation på plats och bli mer konkreta, säger Margit. Det är ett par viktiga steg som sker efter sommaren:

  • Vi kommer rekrytera en projektledare/koordinator för att driva de operativa frågorna.
  • Kompetensgrupper och temagrupper kommer bildas.
  • Det kommer ges uppdrag till en konsult för att fördjupa landsskapsanalysen.
  • Uppdrag kommer ges till en arkitekt för nybyggnation.

Efter presentation öppnades det upp till en frågestund där Margit och Karl svarade på frågor om samverkan, finansiering, Lomma kommuns bidrag till campusutveckling och digitala plattformar mm. En annan fråga som kom var om hållbarhet och bygga nytt. En kultur inom arkitekturen är att exploatera. Hur är det förenligt med campusplanerna?

Hållbarhetsaspekten är viktig och den genomsyrar hela processen och man behöver göra avvägningar hela tiden. Ett tågstopp i Alnarp blir en påverkan där jordbruksmark tas i anspråk men avvägningen är att det kommer få folk att resa mer klimatsmart. Samtidigt så öppnas Alnarp upp och tillgängligheten ökar, i synnerhet i ljuset av de stora infrastruktursatsningarna i regionen. Alnarp och SLU stärker sin position för flera målgrupper så vinsterna överväger. Detta är även frågor som länsstyrelsen yttrar sig i så det är flera insatser som behöver komma fram till samma slutsats.

Det sträcktes även ut en hand från Marie Claude Dubois som vill låta studenter på arkitekturskolan på LTH sätta tänderna i projektet och vara med och bidra. Det är studenter som varit involvera i flera andra projekt och jobbat med sustainable urban design. Marie Claude vill bjuda på sig själv tillsammans med studenterna att ta detta som ett projekt. – Tack gärna var svaret från Karl och Margit som gärna vill se det tillsammans med Alnarps landskapsarkitekter.

Stort tack till alla som deltag och alla bra frågor som kom upp.

 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296