SLU-nyhet

SLU:s miljöanalysprogram utlyser utvecklingsmedel under 2022

Publicerad: 06 december 2021

Påminnelse: SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt under år 2022. Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel.

Föreslagen inriktning för projekten i denna utlysning är: 

  • indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen/hållbarhetsmålen
  • tillgängliggörande och/eller användning av miljöanalysdata 
  • metodutveckling inom miljöanalysen.

Vissa program kan ha mer programspecifika prioriteringar. Läs om programmen och hitta kontaktuppgifter till programkoordinatorerna. Samtliga program utom program Övergödning lyser ut medel.

Vi uppmuntrar ansökningar som bidrar till SLU:s strategi – hållbarhet, digitalisering och samverkan mellan olika miljöanalysprogram. Av särskilt intresse är ansökningar som har relevans för flera program eller stärker interaktionen mellan program. 

Vid SLU finns bred kompetens, omfattande databaser och väl inarbetade kontaktytor gentemot avnämare av olika slag. Genom denna utlysning vill SLU uppmuntra till nya tillämpningar och/eller förbättringar inom miljöanalysen. Det är meriterande om projektet är efterfrågat av avnämare och kan bidra med ny kunskap, tillämpningar eller om det sker i samverkan. Det är en fördel om resultaten från de projekt som beviljas medel kan leda till framtida externa uppdrag gällande fortlöpande miljöövervakning.

Ansökningarna handläggs av miljöanalyskoordinatorerna och kommer att presenteras för diskussion med de relevanta programmens externa referensgrupper. Därefter fattar miljöanalysnämnden, fakultetsnämnden eller dekanen det slutgiltiga beslutet om fördelning av medel. 

Medel som utlyses är omkring 600 000 kr per program och vanligen söks och beviljas projekt på 100 000-250 000 kr. De utlysta projektmedlen utlyses som ett engångsanslag under år 2022. Delar av medlen kan dock få disponeras under år 2023, om särskilda skäl finns. Preliminär rapportering av projekt sker i november 2022 i SLU:s avrapporteringssystem. Utöver denna rapportering avslutas projektet med en populärvetenskaplig publikation av resultaten. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget.

Ansökan och beslut

Ansökan görs kortfattad i detta formulär samt skickas in till Registrator (registrator@slu.se) i pdf-format där ämnesraden i mejlet är märkt med: SLU.ua.2021.4.3-4270. I formuläret anger du som söker medel det eller de program som ansökan sker till, men vi förbehåller oss rätten att vid behov omfördela ansökningarna mellan de olika programmen efter ansökningstidens slut.

Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontaktas Mikaela.Asplund@slu.se

Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022. Beslut beräknas kunna delges i slutet av april/början av maj 2022. Vid sen eller utebliven leverans från projektet kan fakulteten återta medel.

Kontakta respektive programkoordinator vid eventuella frågor om utlysningen: För kontaktuppgifter till koordinatorer och mer information om respektive miljöanalysprogram, se https://www.slu.se/miljoanalys/program/.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, avdelningschef institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86