SLU-nyhet

Campusutveckling Alnarp i startgroparna

Publicerad: 13 oktober 2021

Efter inkomna remissvar från verksamheten fortsätter arbetet med att fastställa guidande principer och lokalprogram för utvecklingssatsningarna vid campus Alnarp.

Guidande principer

Processledningen för Campusutveckling Alnarp tackar för alla inkommande svar på remissen av de guidande principer som övergripande ska vara vägledande för det bygg- och utvecklingsprojekt som nu står i startgroparna. Svaren ska implementeras i dokumentet som färdigställs och som sedan ska ligga till grund för ett rektorsbeslut.

Läs mer om de guidande principerna här

Lokalprogram och utredningar

Även ett utkast till lokalprogram har gått på remissrunda till verksamheterna i Alnarp. Materialet ska nu användas som underlag till en nulägesanalys med vissa framtidsanpassningar. Det ligger sedan till grund för kommande lokalprogram.

Lokalprogrammet ska bearbetas och kompletteras, vidare ska det utföras ett antal parallella utredningar som blir viktiga komplement till lokalprogrammet:

- Analys av ekonomisk bärkraft (vilka hyror och kostnader mäktar man med)?
- Behov och utformning av undervisningslokaler (post Corona)?
- Behov och utformning kontorslokaler (post Corona)?
- Hur och var bygger vi så att vi följer våra guidande principer?

Det är viktigt att göra behovsanalys för framtidens lokaler tillsammans med verksamheten och de behov som finns. Aktuella teman i utvecklingsprocessen ska diskuteras och kompetensgrupper med representanter för lärare/forskare och studenter ska bildas. Fakultetsledningen återkommer med förfrågan om medverkan.

Hantering av ärenden rörande ny-/ombyggnationer

Ledningen för LTV- och S-fakulteterna arbetar tillsammans med fastighetsavdelningen med att ta fram ett underlag till rektorsbeslut för att starta nästa fas i byggnationsprocessen av de nya verksamhetslokalerna i Alnarp, programarbetet. Ulf Persson är byggprojektledare från SLU:s håll som kommer att arbeta tätt ihop med byggherren Akademiska Hus.

Om man är intresserad av olika faser i ett byggprojekt vid SLU och de enskilda rollerna så finns beskrivningar i "Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU".


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296