SLU-nyhet

Uppdaterade anvisningar för undervisning och examination på distans

Publicerad: 27 maj 2020

Från och med den 8 juni 2020 ges ökade möjligheter till undantag från distansupplägget för moment som är nödvändiga att genomföra på plats. Utbildningsnämndens ordförande har beslutat om uppdaterade anvisningar för undervisning och examination på distans inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

En generell förutsättning för undantag från distansupplägget är att arbetsmiljöansvarig har godkänt genomförandet efter en lokal riskbedömning och vidtagna åtgärder för minimerad smittspridning. Skriftliga tentamina kan i undantagsfall genomföras i tentamenslokal om tentamen inte kan omformas till hemtentamen och antalet deltagare i lokalen är begränsat. Ordförande för ansvarig programnämnd ska godkänna skälen för undantag. Praktiska moment kan genomföras i små grupper med begränsat antal deltagare.

Osäkerheten om coronapandemins utveckling och eventuella förändringar i Folkhälsomyndighetens riktlinjer medför att ytterligare uppdateringar av anvisningarna kan komma att meddelas senare.

Beslutet är taget av utbildningsnämndens ordförande och kan läsas i sin helhet här.

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se