SLU-nyhet

Mer mat kan produceras i Sverige – på ett hållbart sätt och för hela landet

Publicerad: 05 maj 2020

Stängda gränser och tomt på hyllorna? Risken att vi inte kan importera vår mat vid större kriser känns påtaglig. När bara 60% av den mat vi äter i Sverige produceras här kan utmaningarna vid en krissituation bli förödande. För att möta dessa utmaningar behöver vi i Sverige öka vår självförsörjning av livsmedel och producera en större andel av det vi konsumerar inom landet. En långsiktig satsning för att nå dit påbörjades 2018 genom starten av SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

- Satsningen som Sveriges regering gjorde för drygt två år sedan känns mer aktuell än någonsin, säger programchef Eva Johansson. Det är en av de största konkreta satsningarna som gjorts för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin, och i den pågående krisen känns det verkligen relevant med en sådan satsning för att vi ska kunna klara kommande utmaningar.

Sverige har goda möjligheter till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategins mål handlar bland annat om att öka produktionen av hållbara svenska livsmedel och främja grön, cirkulär och biobaserad tillväxt. Innovation och ny teknik kan ses som en lösning på utmaningarna, vilket bland annat finns inom svensk växtförädling. Med växtförädling kan Sverige säkra att de grödor vi odlar i dag även går att odla i framtiden.

SLU Grogrund är ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Målet är att ta fram nya grödor och sorter för framtidens jordbruk och middagstallrik som möter de utmaningar svensk livsmedelsproduktion står inför, så som växande befolkning, klimatförändringar och andra globala kriser, samt nya konsumtionstrender.

Inom ramen för SLU Grogrund pågår ett femtontal projekt. De handlar om projekt för att ta fram nya sorter, så som åkerböna och klimatstabilt vete men även resistensförädling för friska grödor och ny teknik som snabbar på takten i växtförädling. Också sorter som går att odla på nordliga breddgrader och sorter som ger hälsosammare foder och livsmedel.

- SLU Grogrund är ett innovationsprogram som ska leda till sorter av befintliga och nya grödor för framtidens mat. Det samlar Sveriges kompetens inom växtförädling och kopplade kunskapsområden från såväl SLU som andra lärosäten, från livsmedelsindustrin och också från samhällets aktörer. Uppdraget är tydligt, att få fram sorter som leder till att målen i Livsmedelsstrategin om ökad svensk produktion nås. Det är mycket viktigt att vi når resultat. För att säkerställa livsmedelsförsörjningen i framtiden måste vi skapa värden som möjliggör ett lönsamt och därmed uthålligt svenskt jordbruk, säger Lena Åsheim, ordförande i SLU Grogrunds styrgrupp och styrelseledamot i LRF.


Kontaktinformation

Eva Johansson, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Lena Åsheim, styrgruppens ordförande SLU Grogrund.
Styrelseledamot LRF
lena.asheim@lrf.se, 070-821 21 50