SLU-nyhet

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 22 april

Publicerad: 23 april 2020

Fakultetsnämnden sammanträdde den 22 april.

Ny fakultetsdirektör

Det är nu klart vem som blir VH-fakultetens nya fakultetsdirektör. Det blir Caroline Carlström, som tillträder den 1 maj. Vid onsdagens sammanträde presenterade hon sig för nämnden.

Rekryteringsärenden

Följande rekryteringsärenden hanterades:

  • anställningsprofil fastställdes för professor i hästmedicin
  • anställningsprofil fastställdes för biträdande universitetslektor lektor anatomi
  • sakkunnigbedömning för universitetslektor i hippologi 

Ekonomi

Inger Alderborn och Jimmy Karlsson gav en ekonomisk rapport av årets första kvartal. Resultatet (+1,3 mkr) är bättre än planerat. Det är svårt att dra några säkra slutsatser redan nu, men det finns en risk att VH även detta år behöver erlägga kapitalavgift 2020.

Coronapandemin kan medföra risk för följdeffekter som senareläggning av anställningar och svårigheter att bedriva vissa projekt. Det finns även en risk att det kan medföra minskade studieintäkter från utländska studenter.

En positiv nyhet är ett större söktryck på samtliga utbildningsprogram, t ex har antalet förstahandssökanden på husdjursagronomprogrammet ökat från 24 till 34 jämfört med förra året.

Strategi

Arbetet med fakultetens kompetensförsörjningsplaner pågår. Ola Thomsson presenterade status för arbetet och vad som väntar inom den närmsta framtiden. Däribland information om de verktyg som är aktuella att använda i strategiarbetet.

Remiss om ny programportfölj och utbildningsplaner

Nämnden diskuterade remissen om SLU:s framtida programportfölj. Svaret ska sammanställas och lämnas in i nästa vecka. På den här sidan hittar du mer information om remissarbetet om programportföljen inklusive rapporten som är ute på remiss.

Nämnden beslutade även att stödja programnämndens förslag på nya utbildningsplaner.

Forskarutbildningsnämndens verksamhet 2019

Fredrik Granberg, sekreterare i forskarutbildningsnämnden (FUN), berättade om FUN:s verksamhet under 2019. Bland annat presenterade han statistik där man t ex kan se en minskning av antalet aktiva doktorander och en svag ökning av antalet antagna till forskarstudier sedan år 2015.

Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapliga rådet för djurskydd

Charlotte Hallén Sandgren, senior rådgivare vid De Laval lnternational AB, har på uppdrag av SLU:s rektor utvärderat Nationellt Centrum för Djurvälfärd (SCAW) (2009-2019) och det Vetenskapliga rådet för djurskydd (VRD) och deras verksamheter.

Nämnden fick presentation av och möjlighet att lämna synpunkter på utvärderingen.

Uppföljning av SLU:s future-plattformar

VH:s fakultetsnämnd kommer att träffas i maj för att sammanställa/ge synpunkter angående uppföljningsrapporten om framtidsplattformarna. Ledningsrådet kommer att behandla rapporten den 2 juni.

 


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00