SLU-nyhet

Försäkring för studenter och planering för kommande undervisning

Publicerad: 22 april 2020

Försäkring för studenter vid distansundervisning och beredskap inför tiden efter de tillfälliga restriktionerna med anledning av covid-19 pandemin.

Försäkring för studenter vid distansundervisning under covid-19 pandemin

Studenterna är nu försäkrade vid distansundervisning och en ändring planeras för att inkludera insjuknande i covid-19 vid VFU.

Se mer information hos Kammarkollegiet: Försäkringar i samband med coronaviruset. 

Beredskap inför tiden efter de tillfälliga restriktionerna med anledning av covid-19 pandemin

Vårterminen: planera för distansundervisning terminen ut

För närvarande är det ovisst hur länge den nu rådande omställningen ska gälla. Men i nuläget bedömer vi att troligast är distansundervisning terminen ut. Samma instruktion gäller även för sommarkurserna, dvs planera för distansundervisning även för dessa.

Det beslut av SLU:s styrelse, som lägger grunden för besluten från rektor och UN:s ordförande om tillfällig omställning av undervisning och examination är kopplat till rekommendationen från regering och Folkhälsomyndigheten att universitet och högskolor ska bedriva distansundervisning med studenterna ”i hemmet”. Dessa beslut upphör att gälla när regeringen (eller Folkhälsomyndigheten) meddelar att det går att återgå till ordinarie campusundervisning.

Höstterminen: planera för campusundervisning – var beredd på distans

Med anledning av ovissheten så rekommenderas lärare att om möjligt avsätta tid under försommaren för att planera genomförandet av kurser under period 1 till hösten samt omtentamen i augusti, både med och utan krav på fortsatt distansundervisning.

Boka lokaler som vanligt för hösten

Tiderna för bokning av undervisningslokaler gäller som vanligt. Om det även i höst blir en rekommendation för distansundervisning, så gäller rektorsbeslutet att centralt finansiera de interna avgifterna för gemensamma undervisningslokaler ända fram till dess att regeringen drar tillbaka sina rekommendationer.

Undervisningsformer i höst

Om regeringen drar tillbaka sin rekommendation om distansundervisning till hösten, så gäller kursplan. Examinationsformer och obligatoriska moment som regleras i kursplanen, måste följas. Hur omfattande obligatoriska moment är och när i tiden de ska genomföras, meddelas vanligtvis i schemat för det aktuella kurstillfället, som ska finnas tillgängligt senast 4 veckor före kursstart. Om det blir fortsatt rekommendation om distansundervisning under hösten så är det OK med avvikelse från kursplan enligt de nuvarande besluten om tillfällig omställning till distansundervisning.

När rekommendationen om distans upphör så betyder det inte automatiskt att lärare direkt måste återgå till campusundervisning; själva undervisningen har examinatorer och kursledare ansvar att utforma på det sätt som de finner mest lämpligt inom ramen för kursplan och kursmål och vad som anges för respektive kurstillfälle. Kvalitet och studentperspektiv ska naturligtvis stå i fokus för val av undervisningsform. Återgången till campusbaserad undervisning kan därför, jämfört med övergången till distansbaserad, bli mer gradvis utifrån lärares och studenters behov och lärare kan välja att att även i fortsättningen ge vissa moment på distans. Det är bra om fakultetskanslierna hålls informerade vid beslut om förändrad undervisningsform.

Internationella studenter

För att få uppehållstillstånd krävs att studenterna deltar i campusbaserad undervisning. Det är således bra om det finns en plan för när de ska infinna sig på campus, så att de kan söka och få uppehållstillstånd till ett förutbestämt datum.

Oavsett regeringens rekommendation i höst är det en fördel om de internationella studenterna ändå kan genomföra kurserna på distans. Då minskar risken att studenterna inte hinner påbörja sin utbildning på grund av restriktioner i andra länder, eller att de inte får uppehållstillstånd.
Lärosätena arbetar gemensamt i SUHF för att finna bra lösningar för internationella studenter. Vi återkommer till berörda när vi har mer information.

Välkomnandet i höst

Välkomnandet av nya studenter är en kritisk period och studentkårernas insatser har stor betydelse för att studenterna ska känna sig välkomna och motiverade att fortsätta på den inslagna vägen. Det kommer att vara en utmaning att genomföra välkomnandet av nya studenter med social distansering, när själva grundsyftet är det motsatta. Planeringsarbete för detta pågår såväl hos kårerna som inom utbildningsavdelningen.