SLU-nyhet

Avloppsvattenanalyser avslöjar droganvändning i Sverige och Europa

Publicerad: 23 april 2020
Nordeuropa, karta.

Hur mycket kokain, amfetamin och andra olagliga droger som används i en stad kan uppskattas genom analyser av avloppsvatten, eftersom rester av drogerna utsöndras med urin och transporteras till reningsverken. Foon Yin Lai, biträdande universitetslektor vid institutionen för vatten och miljö, deltar i ett europeiskt projekt som årligen utvärderar droganvändning i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Den senaste resultaten visar att halterna av de fyra studerade drogerna ökar.

År 2019 analyserades droganvändningen i 23 länder och 68 städer, inklusive Stockholm, Uppsala och Gävle. Avloppsvatten samlades in under en vecka i mars, från avloppsreningsverk som tar emot avloppsvatten från cirka 49 miljoner människor över hela Europa. Rester av amfetamin, metamfetamin, MDMA (ecstasy) och kokain analyserades. Undersökningar har genomförts årligen sedan 2011 och resultaten visar på en ökad droganvändning i de flesta städer.

Hög amfetaminanvändning i Sverige

Hur mycket amfetamin och metamfetamin som hittades år 2019 skiljde sig mellan olika delar av Europa. Till exempel hittades de högsta halterna av amfetaminrester i Nord- och Östeuropa och resultaten visar att amfetaminanvändningen i Stockholm och Gävle är bland den högsta i Europa. Användningen av MDMA, kokain och metamfetamin var å andra sidan relativt låg i Sverige jämfört med andra länder i studien.

Mer droger i större städer

Skillnader i droganvändning kunde också ses inom länder. I de flesta länderna var halterna av påträffade droger högre i stora städer jämfört med mindre platser. Detta mönster sågs också i Sverige. Droganvändningen per person var högst i Stockholm för alla fyra drogerna, även om halterna av amfetamin som uppmättes i Gävle var i nivå med Stockholms halter. Droganvändningen i Uppsala var lägre än i Gävle för alla studerade ämnen utom för MDMA, där halterna var ungefär lika i båda städerna.

Skillnad mellan vardagar och helger

Kokain och MDMA var vanligare under helgerna för de flesta av städerna som ingick i studien, vilket indikerar att det är droger som främst används som ”partydroger”. Metamfetamin används däremot lika mycket alla dagar i veckan.

Analyser vid SLU

Analyserna av avloppsvatten från Stockholm och Uppsala genomfördes på laboratorierna vid institutionen för vatten och miljö.

– Våra analysmetoder har validerats genom en interkalibrerings-studie inom forskningsnätverket SCORE som ansvarar för att organisera årliga undersökningar av narkotikaanvändning i Europa, säger Foon Yin Lai.

Mer information

Fakta:

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) är ett organ inom EU. Tillsammans med forskningsnätverket Sewage analysis CORe group Europe (SCORE) genomför EMCDDA årligen en undersökning av narkotikaanvändning i europeiska städer av hjälp av så kallad wastewater-based epidemiology, vilket kan översättas med avloppsvattenbaserad epidemiologi.

SLU medverkar i SCORE och en upprepning av studien kommer att genomföras i år (2020).

SLU har metoder och kapacitet analysera olagliga droger i vatten i forskningssyfte och andra sammanhang.