SLU-nyhet

Movium gör vägledning för grönplanering i Sverige

Publicerad: 03 mars 2020

Movium har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att arbeta fram en inspirerande och stödjande vägledning för hur grön/strukturplaner/program kan utformas så att den blir en del av, eller utgör underlag för, översiktlig planering enlig Plan‐ och bygglagen samt övrigt arbete med grön‐ och blåstrukturen i en kommun. Arbetet, baserar sig i stora delar på material framtaget av Kristianstad kommun inom ramen för ett större EU-projekt kallat "Urban Links 2 Landscape".

Arbetet med vägledningen påbörjades kring årsskiftet och ska vara färdigt till den 1 juni 2020. Boverket och Naturvårdsverket följer arbetet genom kontinuerlig dialog med arbetsgruppen.  En av aktiviteterna i arbetet med att ta fram vägledningen är att Kristianstad kommun, i samarbete med Tankesmedjan Movium och Kommunförbundet Skåne, arrangerar en workshop om kommunala grönplaner den 31:e mars i Kristianstad. Workshopen kommer diskutera verktygslådan för vad som kan ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som behöver bemötas och vad som efterfrågas och bör ingå i en framtida nationell vägledning för grönplaner från Boverket och Naturvårdsverket. 

Workshop Grönplaner

Interregprojektet Urban Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun bjuder, i samarbete med Tankesmedjan Movium vid SLU och Kommunförbundet Skåne, in till en workshop den 31 mars 2020 om kommunala grönplaner.

Workshopen kommer att diskutera verktygslådan för vad som bör ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som behöver göras, hur en bra process kan utformas samt implementeringsarbete. Workshopen ger även inspel till Boverket och Naturvårdsverket som planerar att ta fram en nationell vägledning för kommunal grönplanering under 2020.


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17