SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 2 oktober 2019

Publicerad: 04 oktober 2019

Presentation i notisform om vad som togs upp i det senaste fakultetsnämndsmötet vid LTV.

(The notes in english below)

 

 

 

Fakultetens handlingsplan

Slutrapport fakultetens forskningskommunikationsprojektet redovisades. Projektet initierades genom handlingsplanen för att implementera fakultetens strategi. Rapporten finns här. 

(En stor enkätundersökning har även gjorts på temat av Vetenskap och Allmänhet, ”Jag vill men hinner inte” som visar på liknande resultat).

Vad händer nu? För att förbättra forskningskommunikationen krävs flera åtgärder som t.ex. kommunikationskanaler, stödfunktioner och incitamentsstruktur. Åtgärderna kräver till stor del SLU-gemensamma insatser för att göra forskningen mer tillgänglig. Ingen stödfunktion har uppdraget idag. Ledningen tar med sig frågan till central nivå men ska också se över uppdrag och samordning för de kommunikationsfunktioner som finns vid LTV-fakulteten idag.

Förberedande diskussion inför beslut om ändring av namn på ämnesområden vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt för biosystem och teknologi

Föreslagen ny benämning: Företagsledning

Fakultetsnämnden beslutade 2018 att ämnesområdena arbetsvetenskap respektive ekonomi och marknad vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi skulle utgöra grunden för bildandet av ett nytt ämnesområde. Prefekten fick i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett förslag till beslut omfattande benämning och beskrivning av det nya ämnesområdet. Önskad ny benämning är Företagsledning.

Föreslagen ny benämning: Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Det andra beslutet gäller benämning av ämnesområden vid Institutionen för biosystem och teknologi som en konsekvens av styrelsens beslut från den 14 juni 2018, att institutionen skulle upphöra att vara en fakultetsgemensam institution mellan LTV och VH fr o m den första januari 2019. Förändringen innebär att verksamheten med inriktning mot animalieproduktion vid BT åter igen ingår i LTV-fakulteten.

LTV:s dekan har uppdragit åt institutionen att inkomma med en ny ämnesbeskrivning i samband med avkoppling av enheten från VH-fakulteten. Önskad ny benämning är Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion.

Förberedande diskussion inför beslut om finansiering av infrastruktur

I fakultetsnämndens beslut om fakultetens prioritering och finansiering av infrastruktur från 2016 framgår det att de beslutade prioriterings- och finansieringsmodellerna skulle utvärderas till anslagsfördelningen 2019. Bland annat har två poster, Biotronen och Alnarps Rehabiliteringsträdgård, granskats och det föreslås följande förändringar:

Från och med 2020 tilläggsfakturera de institutioner som under ett år använt biotronen och forskningsväxthusen för att täcka upp ett eventuellt underskott inom de 20% av de beräknade intäkterna som härrör från institutionsdelen av finansieringen.

Biotronen och forskningsväxthusen ska fortsättningsvis betraktas som en ekonomisk enhet så att ett underskott vid en facilitet kan täckas av ett överskott vid den andra. Beläggningsgraden för biotronen är betydligt lägre än budgeterat. Biotronens styrgrupp bedriver ett aktivt arbete för att öka användningen.

Alnarps Rehabiliteringsträdgård som är placerad vid AEM har en osäker extern finansiering. Institutionen har föreslagit att detta ”living labb” ska utvecklas för ett bredare användningsområde inom samspelet mellan design, människa och miljö. 

Förberedande diskussion inför beslut om anslagsfördelningsprinciper 2020

Ytterligare genomlysning och klarhet i principerna diskuterades.

 

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?

 ---

Notes from the Faculty Board meeting the 2nd of October

Presentation in a note form about what was discussed in the last Faculty board's meeting at LTV.

The faculty's action plan

Final report The faculty's research communication project was reported.

The project was initiated through the action plan to implement the faculty's strategy. The report is available here (in Swedish only).

(A large survey has also been conducted on the theme by VA (Public & Science), "Researchers’ views on communication and open science in Sweden" which is showing similar results).

What happens now? To improve research communication, several measures are required such as communication channels, support functions and incentive structure. The measures largely require SLU-joint efforts to make research more accessible. No support function has the assignment today. The management takes the issue to the central level, but will also review assignments and coordination for the communication functions that exist at the LTV faculty today.

Preparatory discussion for decision on renamings of subject areas at the Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, and the department of Biosystems and Technology

Proposed new subject area: Business management

In 2018, the Faculty Board decided that the subject areas of work science and economics and market at the Department of Work Science, Economics and Environmental Psychology would form the basis for the formation of a new subject area. The Head of Department was assigned the task of leading the work on drawing up a proposal for a decision comprising the name and description of the new subject area. The desired new name is Corporate Management.

Proposed new subject area: Technology and digitization for animal and plant production

The second decision concerns the designation of subject areas at the Department of Biosystems and Technology (BT) as a consequence of the Board's decision of June 14, 2018, that the Department should cease to be a faculty joint institution between LTV and VH from January 1, 2019. The change means that subjects with the focus on animal production at BT is part of the LTV faculty again. LTV's dean has instructed the department to submit a new subject are description in connection with the diversion from the unit from the VH faculty. A desirable new name is Technology and digitization for animal and plant production.

Preparatory discussion before deciding on financing of infrastructure

In the Faculty Board's decision on the faculty's priority and funding of Infrastructure from 2016, it appears that the prioritized and financing models decided would be evaluated for the allocation of appropriations in 2019. Among other things, two units, Biotronen and Alnarp's Rehabilitation Garden, have been reviewed and the following changes are proposed:

From 2020, additional billing for departments who have used the biotron and research greenhouses for a year will cover a possible deficit within the 20% of the estimated revenue that comes from the departments part of the financing.

The biotron and research greenhouses will further be regarded as one economic unit so that a deficit at one facility can be covered by a surplus at the other. The occupancy rate for the biotron is significantly lower than budgeted. The biotron's steering group is actively working to increase its use.

Alnarps Rehabilitation Garden, located at the department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, has uncertain external financing. The Department has proposed that this "living lab" should be developed for a broader area of use within the interaction between design, people and environment.

Preparatory discussion before deciding on allocation principles for 2020

Further transparency and clarity of the principles were discussed.

 

Want to see previous minutes? Go to this page and follow the instructions and select Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. The notes only come in Swedish.

Members of the faculty board

Translated with help of Google Translate


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se