SLU-nyhet

Mer grönt än rött i datakvalitetsarbetet

Publicerad: 17 april 2018
Vattenprover i Mark-vatten-miljöhusets vattenkemiska labb vid SLU i Uppsala. Foto: Mark Harris.

Hur väl ligger din institution till i kvalitetsarbetet för miljödata? Svaret finns i den senaste uppföljningen av kvalitetstatus i dataverksamheterna inom fortlöpande miljöanalys. Totalt uppnår nu cirka 51 procent av verksamheterna grundkraven för en god datakvalitet.

Sedan förra uppföljningen har ytterligare 17 av de hittills 76 engagerade verksamheterna nått önskad kvalitetsnivå.

I två av miljöanalysprogrammen, Biologisk mångfald och Övergödning, har dessutom samtliga dataverksamheter genomfört alla planerade åtgärder och uppnått godkänd långsiktig kvalitetsnivå.

Inom kort väntas kraven höjas för vad som räknas som god datakvalitet, då en ny version av Kvalitetsguiden för miljödatahantering börjar gälla. Bland annat skärps kravnivån för hur tillhandahållandet av miljödata ska se ut. Det kommer att exempelvis bli obligatoriskt att använda publicerings- och arkiveringsverktyget Tilda, när det är driftsatt.

- Kvalitetsarbetet inom miljödatahanteringen handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån externa och interna krav. Tanken är att vi ska jobba på liknande sätt som man gör inom exempelvis miljökvalitetsarbetet, berättar Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd.

Ledningens ansvar för kvalitetsarbetet förtydligas

I den nya versionen av kvalitetsguiden förtydligas ledningens ansvar för att följa upp kvalitetsarbetet i miljödatahanteringen, och ett årligt kvitteringskrav införs.

- Alla parter som berörs måste ha god insyn i hur kvalitetsarbetet fortskrider. Vi kommer att fortsätta att ha samtal med verksamheterna om kvalitetsarbetet och jobbar vidare för att underlätta för prefekter och chefer att följa statusen för sina verksamheters kvalitetsarbete, säger Mikaela Asplund, biträdande föreståndare för Miljödatastöd.

Verksamheterna har i ökande grad signalerat att man önskar möjlighet att söka finansiering centralt för att kunna satsa mer fokuserat på kvalitetsarbetet. Miljödatastöd disponerar för 2018 en mindre summa för detta ändamål.

Verksamheternas kvalitetsstatus 2017

Förenklad och kompletterad version av tabell 3 i senaste årsrapporten.

Miljöanalysprogram

Involverade institutioner

Antal verksamheter med pågående kvalitetsarbete

Antal verksamheter som uppnått fastställd målnivå*

Bebyggd miljö

Stad och land

1

0

Biologisk mångfald

Artdatabanken

4

4

Försurning ‎

-

0

0

Giftfri miljö ‎

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Vatten och miljö, Kliniska vetenskaper

9

8

Jordbrukslandskap ‎

Ekologi, Mark och miljö, Skoglig resurshushållning

7

3

Klimat

Skoglig resurshållning, Enheten för skoglig fältforskning

 

4

3

Kust och hav ‎

Akvatiska resurser

8

0

Sjöar och vattendrag ‎

Akvatiska resurser, Vatten och miljö

23

10

Skog ‎

Skoglig resurshushållning, Enheten för skoglig fältforskning, Vilt, fisk och miljö; Ekologi, Vatten och miljö, Mark och miljö, Skoglig mykologi och växtpatologi

 

17

8

Övergödning ‎

Mark och miljö

3

3

Summa i antal

 

76

39

Totalt i procent

 

100

51

*(kvalitetsnivå I-III; miljömål 5.3)

Fakta:

Kvalitetsarbete för miljödatahanteringen

  • Ett frivilligt förbättringsarbete inom SLU:s miljödatahantering har bedrivits sedan 2012. I dag deltar ett sjuttiotal verksamheter i kvalitetsarbetet, som samordnas av Miljödatastöd.
  • Ett enhetligt och systematiskt arbete med kvalitetsfrågorna gör det möjligt att kunna beskriva och kommunicera kring kvalitetsnivåer i förhållande till omvärldskrav och ambitioner.
  • Samlade riktlinjer för miljödatahanteringen finns i kvalitetsguiden som också involverar riktlinjer från bland annat SLU:s miljöarbete och arbetet med informationshantering, arkivering, informationssäkerhet samt dataskydd.
  • Viktiga aspekter som hanteras i kvalitetsguiden är till exempel publicering och datatillgänglighet via systemet Tilda, som väntas tas i drift inom något år. Kvalitetskraven finns ordnade i olika nivåer, men det finns en grundläggande nivå som är obligatorisk för alla verksamheter. 
  • Några slutsatser från kvalitetsarbetet hittills är att bara hälften av verksamheterna uppnår den grundläggande nivån och att tydligare ansvar i linjen behövs för att stimulera kvalitetsarbetet. Därför etableras nu en löpande uppföljning av kvalitetsarbetet. Ett förslag är också att grundkvalitetskraven ska bli obligatoriska för alla verksamheter som hanterar miljödata på SLU.
Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se