SLU-nyhet

SLU:s förtjänstmedaljer 2017 till Myrdal, Waldenström och Röös

Publicerad: 30 augusti 2017

I samband med årets promotionshögtid den 7 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Janken Myrdal (Stad och land, Agrarhistoria). Förtjänstmedaljen i guld går till universitetslektor Cecilia Waldenström (Stad och land, Landsbygdsutveckling), medan förtjänstmedaljen i silver går till biträdande universitetslektor Elin Röös (Energi och teknik).

SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Janken Myrdal

Janken Myrdal är professor emeritus i agrarhistoria. Hans forskning är huvudsakligen relaterad till agrara frågor och sträcker sig från förhistoria till modern tid, och har även berört landsbygdens framtid. Särskilt har han ägnat sig åt medeltiden, där exempelvis hans forskning om agrarkrisen har varit banbrytande. Janken Myrdal har medverkat i omkring 400 publikationer, varav tre fjärdedelar är strikt vetenskapliga och resten populärvetenskapliga. Till de mest välkända hör det fembandsverk om jordbrukets historia i Sverige som kom kring sekelskiftet 2000, och som Myrdal var huvudredaktör för.

När Janken Myrdal kom till SLU 1994 tillträdde han Sveriges första professur i agrarhistoria. Under åren som professor har han medverkat till att skapa en av Europas största avdelningar för agrarhistorisk forskning. Ämnet agrarhistoria är nu ett eget forskningsfält med en uttalad profil. Några av ämnets karaktärsdrag är tvärvetenskap, källpluralism, stark empirisk forskning och ett fokus på produktion men också på sociala frågor.

Janken Myrdal är invald ledamot i tre kungliga akademier (Gustav Adolfs akademien, Skogs- och Lantbruksakademien och Vitterhetsakademien), samt Kungl. Patriotiska sällskapet. Han har varit inbjuden som gästforskare till bland annat University of Illinois at Urbana-Champaign och Aarhus universitet i Danmark. Han har fått priser från både akademier och bondeorganisationer, vilket visar att hans forskning har stor sektorsrelevans och når långt utanför akademins gränser.

http://www.slu.se/institutioner/stad-land/om/personal1/agrarhistoria/

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas universitetslektor Cecilia Waldenström

Cecilia Waldenström är universitetslektor vid avdelningen för landsbygdsutveckling vid SLU:s institution för stad och land. När hon tog ut examen som husdjursagronom 1985 hade hon ett starkt intresse för pedagogik och undervisning och fortsatte vid SLU som lärare i lantbruksrådgivning. Rådgivning och pedagogik blev så småningom också hennes tema i en doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Cecilia Waldenström har bidragit starkt till att landsbygdsutveckling idag är ett vitalt och växande ämne vid SLU. Hon har varit en viktig kraft i rekryteringen till högre tjänster i ämnet, och ledde arbetet med att ta fram två nya och populära utbildningar, landsbygdsagronomprogrammet och en masterutbildning. Hon har på många sätt medverkat till att bredda och stärka samhällsvetenskapens roll inom SLU, bland annat som prefekt vid institutionen för stad och land.

Även utanför SLU har Cecilia Waldenströms engagemang och kunnande påverkat landsbygdsforskningen och synliggjort SLU. Hon har haft många externa uppdrag, bl.a. i Nordiska Jordbruksforskares förening, Stiftelsen lantbruksforskning, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket. Hon har också arbetat med utvärderingar av EU:s jordbrukspolitik, bl.a. Leader och landsbygdsprogrammet 2007–2013, och var expert i den landsbygdspolitiska utredningen 2005–2006. Hon har därmed också bidragit till att ge SLU en framskjuten position inom den allmänna landsbygdspolitiken.

http://www.slu.se/cv/cecilia-waldenstrom/

SLU:s förtjänstmedalj i silver tilldelas biträdande universitetslektor Elin Röös

Elin Röös är civilingenjör i teknisk fysik, utbildad vid Uppsala universitet, och arbetade efter examen inom IT- och telekomindustrin under tio år. Hon kom till SLU 2008 som doktorand och disputerade 2013 med en avhandling om hur våra matvanor påverkar klimatet.

Idag är Elin Röös biträdande lektor vid SLU:s institution för energi och teknik och arbetar vidare med att kvantifiera den miljöbelastning som är kopplad till produktion och konsumtion av livsmedel, ofta med livscykelanalys som arbetsredskap. Hon har en omfattande vetenskaplig publicering med tanke på hennes relativt korta tid inom akademin, och hon är knuten till ett nätverk baserat vid University of Oxford för forskning om livsmedlens klimateffekter.

Elin Röös har även arbetat mycket med att få ut sina resultat till konsumenterna och deltar ofta i samhällsdebatten.

http://www.slu.se/cv/elin-roos/

Medaljerna utdelas vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 7 oktober.

Mer information

Sune Lindh, akademisekreterare
018-67 10 12, 070-524 99 48, sune.lindh@slu.se

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om förtjänstmedaljerna. Fotograf ska anges.)

Janken Myrdal. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Cecilia Waldenström. Foto: Per-Arne Klasson

Elin Röös. Foto: Privat

Fakta:

Om SLU:s förtjänstmedaljer

SLU delar i år ut sina förtjänstmedaljer för åttonde gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas.

Den stora förtjänstmedaljen är, i korthet, förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv" medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde". Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".


Kontaktinformation