SLU-nyhet

Dubbel vinst när linser samodlas med spannmål

Publicerad: 16 juni 2017

Linser har låg stjälkstyrka och svag konkurrensförmåga och blir därför lätt övervuxna av ogräs, speciellt i ekologisk produktion. Skörden försvåras också ofta på grund av liggsäd, det vill säga att plantorna lägger sig ner mot marken. Genom att samodla linser med spannmål, till exempel havre, uppnås effektivare konkurrens mot ogräs samtidigt som linserna får stöd, så att problemen med liggsäd undviks.

Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade. Linser har ungefär samma odlingskrav som ärter, vilket innebär att linser potentiellt skulle kunna odlas på relativt stora arealer i Sverige.

Dubbla vinster

Fältförsök genomförda inom projektet FIOL (Focus on Intercropping in Organic Legumes; finansiering från Formas, 2015-2017) har visat en stark reduktion av mängden ogräs genom att samodla linser med havre (se figur nedan).

Den samodlade grödan gav dessutom nästan lika hög linsskörd som hos linser odlade i renbestånd. Samtidigt gav den samodlade havren drygt 3 ton/ha, trots att den såddes med bara 20 procent av full utsädesmängd. Det är dock osäkert om en linsskörd på mindre än 1 ton/ha är tillräckligt för att uppnå lönsamhet i produktionen.

Ny kunskap

Huvudmålet med projektet svenska ekologiska linser är att ta fram kunskap som möjliggör en ökad svensk produktion av ekologiska linser. Detta ska uppnås genom att i fältförsök testa hur samodling med olika stödjegrödor (till exempel spannmål, andra baljväxter eller andra grödor) i kombination med olika metoder för mekanisk ogräsbekämpning påverkar ogräsförekomst och linsernas avkastning.

Förhoppningen är att projektets resultat ska visa på odlingsåtgärder för framgångsrik linsodling, vilket i sin tur förväntas leda till att ekologiska lantbrukare kan dra nytta av att inkludera denna efterfrågade baljväxt i sina växtföljder.

Projektet presenteras i SLU:s monter E88 på ekoområdet under Borgeby fältdagar. SLU-forskaren Johannes Albertsson finns på plats och berättar mer under vissa tider.