SLU-nyhet

Nye C- landshövdingen besöker SLU

Publicerad: 20 mars 2017

Uppsala läns nye landshövding Göran Enander besöker SLU och Ultuna måndag den 27 mars. Värd är prorektor Karin Holmgren.

Mellan kl 11.00 och 15.40 kommer Enander att få allmän information om SLU och dess verksamhet samt visas några exempel på forskning, utbildning och miljöanalys inom markutnyttjande.

Tid

Innehåll

Ansvarig

10.50

Ankomst till Ulls hus, Almas allé 8

anmälan i receptionen

 

 

11.00 – 12.00

Välkommen till SLU!

Presentation av SLU
  Tid för frågor

 

Prorektor Karin Holmgren, dekanerna Håkan Schroeder, Torleif Härd,   Göran Ståhl och Kristina Dahlborn, vice­rektorerna Erik Fahlbeck, Kevin   Bishop, Ylva Hillbur, SLUSS-ordförande Isabella Hallberg Sramek samt unive­rsi­tetsdirektören   Martin Melkersson

12.15

Lunch i gästmatsalen på Loftet

 

13.00-13.25

Värna åkermarken

Värd: Institutionen för mark och miljö

 

Förslag: Åkermark för bevarande, brukande eller bostadsbyggande?   Diskussion om målkonflikter kring mark­användning i det stadsnära land­skapet.   Exempel från SLU:s eget markinnehav i Uppsala.

 

Professor Ingmar Messing och fastighetschef Lars Edvin Andersson

 

 

13.30-13.55

Verktyg för prioritering av   naturvårdsåtgärder – från fastighet till landskap
 
Värd: Artdatabanken
 
 

Beskrivning av hänsynsprojektet med Skogs­styrelsen om information   och åtgärdsbehov för skogslevande hotade arter, så att markägare via sin   ingång till SKS-web kan söka ut information inom sin fastighet eller på lokal   nivå
 
 

Programchef Lena Tranvik

14.00-14.25

Hållbar förtätning av städer?

Värd: Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur

 

Studentarbeten från två parallella kurser på landskaps­arkitektprogrammet   visas: Studenterna har arbetat med förslag till utveckling av dels en   stadsdelspark i Eriks­berg och dels förtätning i form av bebyggelse/ infra­struktur/grönstruktur   i Eriksberg. Arbetet har kopplat till kommunens förslag till planprogram och   pågående samråd angående Eriksberg.

Prefekt Lars Johansson

14.25-14.50

Förutsättningar för landsbygds­utveck­ling i Norduppland

Värd: Institutionen för stad och land, avdelningen för landsbygdsutveckling

 

Professor Erik Westholm och doktorand Patrik Cras

14.55

Eftermiddagskaffe i kaféet i VHC

 

 

15.15-15.40

Djursjukskötare – viktig och populär utbildning i utveckling

Värd: Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

 

Dekan Kristina Dahlborn, universitetslektor Anna Bergh och djursjukskötare   Desirée Karlsson


Kontaktinformation