SLU-nyhet

Budgetunderlaget 2018-2020 beslutat

Publicerad: 22 februari 2017

SLU:s budgetunderlag för perioden 2018–2020 tar sin utgångspunkt i riksdagens beslut om anslag för 2017, samt i regleringsbrevet för SLU 2017.

Förutom de medel som där anvisas, föreslår SLU att ytterligare medel anvisas för perioden:

• Ökat basanslag för forskning 120 miljoner kr

• Behovsdriven forskning inom jordbruks- och trädgårdsnäringen 75 miljoner kr

• Fortlöpande miljöanalys 120 miljoner kr

• Ökat utbildningsuppdrag 10 miljoner kr

Ökat anslag för forskning och forskarutbildning

Med hänvisning till Agenda 2030 och SLU:s inspel till forskningspropositionen 2016, äskas medel för utökad forskning och forskarutbildning inom de områden som är utpekade i SLU:s strategi för 2017-2020.

SLU vill även lyfta andra områden som bedöms vara angelägna och som har direkt bäring på vad som framförs i Landsbygdskommitténs betänkande och i Livsmedelsstrategin. De områden där SLU vill stärka och öka forskning och forskarutbildning är:

• Biobaserade material

• Hållbar och säker livsmedelsförsörjning

• Ekonomi

• Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande

• One Health, med betoning på antibiotikaresistens

Forskning inom jordbruk och trädgård

SLU förslår en särskild satsning på behovsmotiverad forskning med inriktning mot trädgårdssektorn. Denna del av den gröna sektorn är i god tillväxt och kan bli en betydande tillväxtmotor inom den svenska livsmedelsproduktionen. Dagens primärproduktionsvärde uppgår till ca 7 miljarder och den snabbt ökade efterfrågan på grönsaker, frukt och bär gör att framtidsutsikterna är mycket lovande. Sverige har goda förutsättningar för produktion både i fält och växthus.

Fortlöpande miljöanalys

SLU har årligen sedan mitten av 2000-talet begärt ökat anslag för att utveckla verksamhetsområdet fortlöpande miljöanalys. Detta har till viss del hörsammats och SLU har under åren 2006-2016, genom kortsiktiga lösningar, haft en utvecklingsresurs om 20-45 mnkr.

Dessa lösningar har starkt bidragit till att utveckla SLU:s kompetens och möjlighet att ta emot externa uppdrag, ofta med koppling till EU-förordningar och direktiv samt internationella konventioner.

Utvärderingarna av SLU:s miljöanalysprogram under 2013-2016 visar att verksamheten är framgångsrik. Kvaliteten i den fortlöpande miljöanalysen är beroende av att tidsserier kan hållas obrutna och att det finns medel för att utveckla den infrastruktur som krävs för verksamheten.

SLU vill fortsätta utveckla verksamheten för att bidra till hållbar utveckling genom regeringens prioriteringar i t ex de nationella miljömålen och Agenda 2030.

En konsekvens av den förda miljöpolitiken är att användningen av biomassa måste öka, inte bara från skogen utan också från jordbrukslandskapet och marina områden. En väl utvecklad miljöanalys kommer därför att bli än viktigare för att klara mål om såväl miljö som produktion.

För att möta kommande behov, exempelvis Agenda 2030, vill SLU fortsätta utveckla samverkan inom miljöanalysområdet genom att bland annat inrätta miljöanalysprogram inom ytterligare något av universitetets kompetensområden.

Utbildning

I universitetets strategi för 2017-2020 argumenterar SLU för ett utökat utbildningsuppdrag. Detta har tillmötesgåtts och SLU:s uppdrag har ökat från tidigare 3800 helårsstudenter (hst) till 4000 hst per år för perioden 2017-2020.

SLU:s långsiktiga målsättning om att utbildningsvolymen ska öka i omfattning kvarstår, då framför allt på avancerad nivå (med sikte på forskarutbildning). SLU ger flera utbildningar som är unika inom Sverige, exempelvis inom jord- och skogsbruk, landskap och veterinärmedicin. De flesta studenter studerar på utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen.

SLU erbjuder också ett antal masterprogram inom sina starka forskningsområden. Här är andelen internationella studenter hög, forskningsanknytningen särskilt stark och utbildningen genomförs ofta i samverkan med andra lärosäten.  


Kontaktinformation