Ledningsgruppsutveckling

Senast ändrad: 07 mars 2024

En ledningsgrupp kan finnas på många nivåer och fylla många olika funktioner. Vanligt är att den samlar ett antal individer i ledande ställning för att gemensamt styra och leda en organisation, skapa samspel och effektivitet. Framgångsrika ledningsgrupper kännetecknas av att de med viss regelbundenhet riktar fokus inåt sig själva och utvecklar och utvärderar sitt eget arbete för att bibehålla effektivitet och relationer.

En utvecklingsinsats för ledningsgruppen är ofta en god investering för en välfungerande verksamhet.  För att åstadkomma verkliga och hållbara förändringar i en organisation är det viktigt att organisationen drar åt samma håll och att chefsnivåer samspelar och agerar i enlighet med de visioner, beslut och värderingar som är överenskomna. En ledningsgrupp som arbetar mer rätt frågor, i rätt tid och på rätt sätt kan spela en avgörande roll för verksamhetens framgångar. Därtill kan ledningsgruppen fungera som ett starkt stöd och som inspiration för gruppens ingående chefer.

 

Ledningsgruppsutveckling utgår alltid från verksamhetens uppdrag och aktuella behov och kan därför formas lite olika både vad gäller innehåll och tidsåtgång. Diskussioner måste därför föras i samband med varje ledningsgrupp om syfte, upplägg, innehåll m.m. Ibland kan det vara påkallat att genomföra individuell kartläggning med samtliga medlemmar innan insats.

 

I normalfallet utgår ledningsgruppsutveckling från följande frågeställningar:

  1. Vad är en ledningsgrupp? Vad är syftet med vår ledningsgrupp? Varför finns vi och till gagn för vem? Vilken typ av frågor ska vi arbeta med (och inte!) och hur fattar vi beslut?
  2. Hur ska vi jobba för att känna oss framgångsrika och bli uppskattade? Vad innebär rollen som medlem i ledningsgruppen? Vad har vi för förväntningar på varandra på och utanför möten? Hur ska vi kommunicera och samspela?
  3. Arbetssätt på möten, hur ska vi ha det? Vem leder möten? Hur ofta och länge bör vi ha möten? Hur använder vi dagordning? Hur ska vi för- och efterarbeta möten? Hur arbetar vi med dokumentation och externkommunikation?

 

Ta kontakt direkt med en ledarutvecklare eller skriv ett mail till chefs-ledarutbildning@slu.se för mer information och beställning av ledningsgruppsutveckling.