CV-sida

Uliana Gottlieb

Uliana Gottlieb

Presentation

Uliana Gottlieb är anställd som forskare vid gruppen för Beslutsfattande och management inom Institutionen för ekonomi. Uliana är intresserad av beteendeaspekter av hållbarhetsredovisning och styrning, samt deras länkar för beslutsfattande och prestanda. Hennes nuvarande fokus ligger på redovisning av växthusgasutsläpp i leveranskedjan samt tillämpning av experimentella metoder. Hennes tidigare forskningserfarenhet ligger inom ekonomistyrning i SMEs inom lantbrukssektorn med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Undervisning

2021 – 2023   FÖ0460 Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning.  Kursansvarig, lärare och examinator.

2023  FÖ0475 Redovisning och ekonomistyrning. Lärare i några moduller, examinator. 

2023  FÖ0484 Ekonomistyrning II. Examinator.

2021 – 2022  FÖ0426 Ekonomistyrning II. Kursansvarig och lärare i några moduller.

2019 – 2021  FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering. TA i några moduller.  

Forskning

Uliana leder ett forskningsprojekt finansierat av Formas med titeln "Förena minskad klimatpåverkan med ekonomisk motståndskraft – introduktionen av Science-Based Targets i mejerinäringen" samt ett projekt från Stiftelsen Lantbruksforskning, "Ekonomistyrning mot klimatmålen på gårdsnivå: aktionsforskning och rådgivarnas roll" (StyrKA). Hon var också involverad i Interdisciplinära Akademin vid SLU, och samarbetade kring temat multifunktionella landskap.

Bakgrund

Uliana erhöll sin doktorsexamen 2021 i företagsekonomi vid SLU där hon forskade om användningen av ekonomistyrning i småföretag och dess kopplingar till finansiella resultat, institutionella normer, ekonomiska kunskap och ansvarstagande. Hon har en M.Sc. i lantbruksekonomi inom det dubbla Erasmus Mundus masterprogrammet "Jordbruk, Mat och Miljöpolitisk Analys" från SLU i Sverige och Bonns universitet i Tyskland. Hennes B.Sc.-examen är inom lantbruksföretagsekonomi från National University of Life and Environmental Sciences i Ukraina. Innan hennes doktorandutbildning arbetade hon med jordbrukspolitiska frågor i Kyiv och Bryssel samt med utveckling av ett forskningsnätverk för analys av mjölkgårdar och näringen.

Handledning

Gottlieb handleder avhandlingar på doktorand-, master- och kandidatnivå.

Publikationer i urval

Gottlieb U. & Edenbrandt A. K. (In Press). Impact investment preferences for carbon target difficulty, progress and science-based approval. Journal of Behavioral and Experimental Finance.

Fors, H., Berlin, A., Gottlieb, U., Kågström, M., Weldon, J., & Zhang, J. (2024). Interdisciplinary insights into navigating the maze of landscape multifunctionality. People and Nature, 00:1–16. https://doi.org/10.1002/pan3.10610  

Gottlieb U. & Hansson H. Farmers' Financial Literacy – Scale Development And Linkages To Accounting Practices And Financial Outcomes. Presented at XVII Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE) in Rennes, August 2023 

Gottlieb U., Johed G. & Hansson H. (2022). Accounting and accountability for farm animals: conceptual limits and the possibilities of caring. Critical Perspectives on Accounting, 84, 102409. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102409 

Gottlieb U., Hansson H. & Johed G. (2021). Institutionalised management accounting and control in farm businesses. Scandinavian Journal of Management, 37(2), 1-14. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2021.101153

Gottlieb, U. (2021). Management accounting in farm businesses. Diss. (summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880. eISBN 978-91-7760-763-2 [Doctoral thesis]

Kågström, M., Berlin, A., Fors, H., Gottlieb, U., Weldon, J., & Zhang, J. (2023, September 15). Så underlättas tvärvetenskapligt arbete. Universitetsläraren. https://universitetslararen.se/2023/09/15/sa-underlattas-tvarvetenskapligt-arbete/ 


Kontaktinformation

Forskare tjl vid Institutionen för ekonomi; Beslutsfattande och management
Telefon: +4618671635
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala