CV-sida

Petter Åkerblom

Petter Åkerblom
Universitetslektor i landskapsarkitektur på avdelningen för landskapsarkitektur, SLU Landskap, Ultuna.

Presentation

Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA med specialintresse för urbana utemiljöer för barn och unga som ger plats för naturkontakt, rörelseglädje och sunt förnuft. Doktorerat på temat "learning by gardening". Ansvarar för ämnet Landskapsarkitektur med inriktning landskapsförvaltning. Åren 2006-2017 utvecklingsledare för regeringsuppgiften att utveckla och kommunicera kunskap om utemiljöer för barn och unga på Tankesmedjan Movium, SLU.

Undervisning

Kursledare på kursen Design through practice and management (Gestaltning genom förvaltning, 15 hp, avancerad nivå) med fokus på urban grönyteförvaltning och förnyelse av det gröna kulturarvet. Kursledare på kursen Stadsrum för barn och unga (15 hp, avancerad nivå). Handleder och examinerar examensarbeten på yrkesprogrammet till landskapsarkitekt (Självständigt arbete, 30 hp) . Utöver mina åtaganden som lärare på SLU anlitas jag ibland som föreläsare på externa kurser och konferenser.

Forskning

Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola, följeforskning i samband med förvaltningsgemensant strategiskt utvecklingsarbete i Nacka kommun, 2018-2020 (finansiär: Movium Partnerskap och Nacka kommun).

Flytt av stora träd, en kunskapssammanställning och utbildningsmaterial, 2017-2019 (Finansiär: Trafikverket).

Samverkan

Programrådsordförande i planeringen av konferenseen Healthy Urban Childhoods i Uppsala den 8-9 oktober 2019 på uppdrag av Uppsala Health Summit. Ledamot av Leadership Council vid International Schoolgrounds Alliance.

Projektet Hållbar utemiljöförvaltning sker i nära samarbete med Nacka kommun och inbegriper utåtriktade seminarier och referensgruppsmöten under projektets gång för att väcka uppmärksamhet även utanför akademin.

Handledning

Biträdande doktorandhandledare samt handleder Master-arbeten i ämnet landskapsarkitektur.

Publikationer i urval

Faskunger, J., Szczepanski, A. och Åkerblom, P. (2018): Klassrum med himlen som tak. En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Skrifter från Forum för utomhuspedagogik nr 10, Linköpings universitet.

Jungmark, L. och Åkerblom, P. (2017): Kvalitetssäkrad utemiljö på skolor och förskolor. SLU: Movium Fakta nr 5:2017.

Jungmark, L. och Åkerblom, P. (2016): Sol och skugga. Att tänka på i utemiljöer för barn och unga. SLU: Movium Fakta nr 4:2016.

Åkerlund, U., Åkerblom, P., Normann Bjarsell, E., et.al. (2015): Gör plats för barn och unga! En vägledning om planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket och Tankesmedjan Movium.

Jungmark, L., och Åkerblom, P. (2015): Skolgården. Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Åkerblom, P. (2005): Lära av trädgård. Pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet. SLU Doctoral thesis  2005:77

Åkerblom, P. (2010): “Staden som pedagog”. In M. Lieberg, S, de Laval and P. Åkerblom (eds): Den lärande staden, pp 45-63. Umeå: Boréa bokförlag.

Åkerblom, P. (2010): ”Barns rätt till skrubbsår. Stadsrum för barn och unga”. URBAN – ett magasin om attraktiva landskap, nr 1:2010 s. 33-37. SLU/Avdelningen för landskapsarkitektur.

Åkerblom, P. (2007): “Skolträdgården - ett smultronställe i bildningens tjänst”. In Abukhanfusa, K. (red.) Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Stockholm: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, pp.114-127.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618671660
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala