CV-sida

Petter Åkerblom

Petter Åkerblom
Universitetslektor i landskapsarkitektur i ämnesgruppen för landskapsförvaltning, avdelningen för landskapsarkitektur, Ultuna.

Presentation

Jag är landskapsarkitekt som arbetar med gestaltningsinriktad utemiljöförvaltning. Specialintresserad av urbana utemiljöer för barn och unga som ger plats för naturkontakt, rörelseglädje och sunt förnuft. Doktorerat på temat "learning by gardening". Intresset för landskapsförvaltning väcktes under min tid på Tankesmedjan Movium 1986-2017. 

Undervisning

Undervisar på landskapsarkitektprogrammet och landskapsingenjörsprogrammet, bland annat i kurserna Gestaltning genom förvaltning (fokus på gestaltningsinriktad utemiljöförvaltning), Stadsrum för barn och unga, Hålbar markprojektering och skötsel.  Handleder och examinerar examensarbeten.

Forskning

Testbäddar biokol, pilotprojekt på Ultuna Campus för att bland annat studera infiltrationskapacitet och rotutveckling i olika biokolbaserade växtsubstrat (internfinasierat i samarbete med institutionen för Mark och miljö.

Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola, följeforskning i samband med förvaltningsgemensant strategiskt utvecklingsarbete i Nacka kommun, 2018-2021 (finansiär: Movium Partnerskap och Nacka kommun).

Flytt av stora träd, en kunskapssammanställning och utbildningsmaterial, 2017-2019 (Finansiär: Trafikverket).

Samverkan

Programrådsordförande i planeringen av konferenseen Healthy Urban Childhoods i Uppsala den 8-9 oktober 2019 på uppdrag av Uppsala Health Summit. Ledamot av Leadership Council vid International Schoolgrounds Alliance.

Aktiv i nätverket Barn, Unga och Byggd miljö.

Handledning

Biträdande doktorandhandledare samt handleder Master-arbeten i ämnet landskapsarkitektur.

Publikationer i urval

Faskunger, J., Szczepanski, A. och Åkerblom, P. (2018): Klassrum med himlen som tak. En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Skrifter från Forum för utomhuspedagogik nr 10, Linköpings universitet.

Jungmark, L. och Åkerblom, P. (2017): Kvalitetssäkrad utemiljö på skolor och förskolor. SLU: Movium Fakta nr 5:2017.

Jungmark, L. och Åkerblom, P. (2016): Sol och skugga. Att tänka på i utemiljöer för barn och unga. SLU: Movium Fakta nr 4:2016.

Åkerlund, U., Åkerblom, P., Normann Bjarsell, E., et.al. (2015): Gör plats för barn och unga! En vägledning om planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket och Tankesmedjan Movium.

Åkerblom, P. (2005): Lära av trädgård. Pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet. SLU Doctoral thesis  2005:77

Åkerblom, P. (2007): “Skolträdgården - ett smultronställe i bildningens tjänst”. In Abukhanfusa, K. (red.) Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Stockholm: Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, pp.114-127.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Landskapsförvaltning
Telefon: +4618671660, +46706031660