CV-sida

Josefin Sagerman

Josefin Sagerman
Miljöanalysspecialist för marina miljöer och Fil Dr. i marin ekologi. Arbetar med marint områdesskydd, uppföljning och miljöövervakning, statistisk analys, naturvårdsåtgärder samt stöd till länssyrelser i deras arbete med skyddade områden och arter.

Presentation

Jag är marinekolog och fungerar som stöd för Havs- och vattenmyndigheten samt kustlänsstyrelserna i deras arbete med marint områdesskydd, uppföljning av skyddade områden och miljöövervakning.

Arbetet omfattar rådgivning, utveckling av inventeringsmetoder och indikatorer för att övervaka och utvärdera bevarandestatus för arter och naturtyper, statistiska analyser, experimentdesign, dimensionering av miljöövervakning/ uppföljning, vetenskapliga granskningar och synteser, presentation av resultat i rapporter och på konferenser och workshops.

Jag bidrar även med expertstöd till Skärgårdsstiftelsen för utvärdering av marina naturvårdsåtgärder.

Bakgrund

Jag har arbetat med ”havets ängar” (undervattensvegetation) sedan 2007. Fokus har skiftat mellan marina tångsamhällen och kärlväxt- och kransalgsängar med ursprung i sötvatten. Dels har jag arbetat med forskning om hur biodiversitet och ekosystemfunktioner i undervattensängarna påverkas av mänsklig störning. Dels har jag utfört inventeringsarbeten som tagit mig till olika platser längsmed Sveriges långa och föränderliga kust.

Jag har även undervisat både på grundläggande och avancerad nivå om marin ekologi, artkunskaper, inventeringsmetodik och experimentdesign.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer

Sagerman J, Hansen JP, Wikström SA (2019) Effects of boat traffic and mooring infrastructure on aquatic vegetation: A systematic review and meta-analysis. AMBIO 49: 517-530

Enge S, Sagerman J, Wikström SA, Pavia H (2017) A review of herbivore effects on seaweed invasions. Oceanography and Marine Biology 55: 421-440.

Sagerman J, Enge S, Pavia H, Wikström SA (2015) Low feeding preference of native herbivores for the successful non-native seaweed Heterosiphonia japonica. Marine Biology 162: 2471-2479.

Sagerman J (2015) Marine seaweed invasions: Impacts and biotic resistance in native ecosystems. ISBN 978-91-7649-176-8, Inst. för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet (doktorsavhandling).

Sagerman J, Enge S, Pavia H, Wikström SA (2014) Divergent ecological strategies determine different impacts on community production by two successful non-native seaweeds. Oecologia 175:937-946.

Hansen JP, Sagerman J, Wikström SA (2010) Effects of plant morphology on small-scale distribution of invertebrates. Marine Biology 157: 2143-2155.

Övriga publikationer

Sagerman J (In prep) Effekter från bojar i Östermarsfladen. SLU Artdatabanken rapporterar XX.

Sagerman J (In press) Uppföljning av bojar som skyddande åtgärd för ålgräsäng -Studie från Stigfjordens Natura 2000-område. Rapport 2023:XX, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Sagerman J, Westling A, Halling C (2024) Förslag till uppföljning för Sveriges marina skyddade områden. SLU Artdatabanken rapporterar 31.

Sagerman J (2023) Vegetationsklädda grunda vikar -utveckling av regional miljöövervakning för Bottniska viken. SLU Artdatabanken rapporterar 29.

Sagerman J, Wibjörn C, Qvarfordt S (2022) Bojar mot ankringsskador -en aktiv naturvårdsinsats för havets ängar. Dagens natur, SLU Artdatabanken 2022-09-28.

Sagerman J (2022) Utveckling av indikator för Bottniska vikens laguner. Dagens natur, SLU Artdatabanken 2022-03-03.

Wikström SA, Sagerman J, Hansen JP (2018) Hur påverkar fritidsbåtar undervattensnaturen? Svealandskusten 2018, Svealans kustvattenvårdsförbund.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem
Telefon: +4618672231, +46761297203