CV-sida

Jenny Kreuger

Min forskning har fokus på kemiska bekämpningsmedel - hur sprids de i miljön, vilka effekter innebär det och vad kan vi göra för att minska riskerna vid användningen?

Presentation

Min verksamhet är huvudsakligen inriktad mot att ta fram bästa möjliga kunskap när det gäller miljöaspekter kring kemiska bekämpningsmedel och därmed bidra till att minimera påverkan på miljön vid användning av dessa inom främst jordbruket.

Jag är verksam som föreståndare för Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) och som forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö, samt chef för sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi.

Undervisning

Medverkar som föreläsare på följande kurser:

Marken i odlingen (MV0185); Växtskadegörare i jordbruket (BI1045); Riskassessment of pollutants in soil and water (MX0087).

Forskning

Current projects

“Is the pesticide registration in Sweden PROtective for AQUAtic life? (PRO-AQUA)” Main applicant: Bundschuh; Co-applicants: Ahrens, Angeler, Goedkoop, Kahlert, Kreuger, Schäfer; funded by FORMAS (2016-2018)

Some previous projects:

IMPROVE: Towards an IMPROVEd framework for the ecological risk assessment of pesticide mixtures; Main applicant: Goedkoop; Co-applicants: Backhaus, Bundschuh, Arrhenius, Kreuger; funded by FORMAS (2015-2018)

Transport pathways to surface water; Main applicant: Kreuger; Co-applicants: Jarvis, Stenberg, Bishop, Söderström, Pikki; funded by SLF (2012-2016)

Miljöanalys

Ansvarig för den nationella miljöövervakningen av kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel, pesticider) på uppdrag av Naturvårdsverket. Övervakningen omfattar analyser av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten och sediment från jordbruksintensiva områden, samt luft och nederbörd från bakgrundsområden. Analyserna görs vid OMK-laboratoriet (Pesticid-laboratoriet) och resultaten publiceras i årliga rapporter. Data finns också tillgängliga för nedladdning (länkar finns längst ner på sidan).

Samverkan

Genom Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) har vi en omfattande samverkan med myndigheter, intresseorganisationer och företag som arbetar med miljöaspekter av kemiska bekämpningsmedel ur olika perspektiv.

Till CKB finns också en referensgrupp knuten vars uppgift att aktivt följa verksamheten ur ett omvärldsperspektiv, ge råd om verksamhetens inriktning och utveckling samt sprida information om kompetenscentret inom sina respektive organisationer.

Bakgrund

Jag är utbildad agronom med mark/växt-inriktning och disputerade 1999 vid SLU med avhandlingen "Pesticides in the environment - Atmospheric deposition adn transport to surface waters". Föreståndare för CKB sedan 2006 och docent i miljöanalys sedan 2019.

Handledning

Biträdande handledare till sju doktorander (avslutade): Maria Sandin (2017, Identifying and quantifying loss pathways of pesticides to surface water); Alexander Feckler (2017, Biofilms under stress: Do anthropogenic stressors affect the ecosystem functions they provide?); Karin Steffens (2015, Climate change impacts on pesticide leaching: Uncertainty analysis and risk assessment); Jenny Rydh (2013 - Licentiat, Mixture toxicity of pesticides and biological effects in agricultural streams); Abdul Ghafoor (2012, Understanding the causes of spatial variation in pesticide sorption and degradation at the catchment scale); Atlasi Daneshvar (2012, Source, occurrence and fate of pharmaceutical in natural waters); Anna Lindahl (2009, Sources of pesticide losses to surface waters and groundwater at field and landscape scales).

Publikationer i urval

Nyligen publicerade artiklar

  • Boye, K., Lindström, B., Boström, G. & Kreuger, J. 2019. Long-term data from the Swedish national environmental monitoring program of pesticides in surface waters. Journal of Environmental Quality 48, 1109-1119. DOI:10.2134/jeq2019.02.0056
  • Jonsson, O., Paulsson, E. & Kreuger, J. 2019. TIMFIE sampler – a new time-integrating, active, low-tech sampling device for quantitative monitoring of pesticides in whole water. Environmental Science & Technology 53, 279-286. DOI: 10.1021/acs.est.8b02966
  • Lundqvist, J., von Brömssen, C., Rosenmai, A.K., Ohlsson, Å., Le Godec, T., Jonsson, O., Kreuger, J. & Oskarsson. A.  2019. Assessment of pesticides in surface water samples from Swedish agricultural areas by integrated bioanalysis and chemical analysis. Environmental Sciences Europe 31:53. DOI: doi.org/10.1186/s12302-019-0241-x
  • Ahrens, L., Daneshvar, A., Lau, A.E. & Kreuger, J. 2018. Concentrations, fluxes and field calibration of passive water samplers for pesticides and hazard-based risk assessment. Science of the Total Environment 637-638, 835-843. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.039
  • Sandin, M., Piikki, K., Jarvis, N., Larsbo, M., Bishop. K. & Kreuger, J. 2018. Spatial and temporal patterns of pesticide concentrations in streamflow, drainage and runoff in a small Swedish agricultural catchment. Science of the Total Environment 610-611, 623-634. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.068
  • Münze, R., Hannemann, C., Orlinskiy, P., Gunold, R., Paschke, A., Foit, K., Becker, J., Kaske, O., Paulsson, E., Peterson, M., Jernstedt, H., Kreuger, J., Schüürmann, G. & Liess, M. 2017. Pesticides from wastewater treatment plants effluents affect invertebrate communities. Science of the Total Environment 599-600, 387-399. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.008
  • Gustavsson, M., Kreuger, J., Bundschuh, M. & Backhaus, T. 2017. Pesticide mixtures in the Swedish streams: environmental risks, contributions of individual compounds and consequences of single-substance oriented mitigation. Science of the Total Environment 598, 973-983. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.122

Kontaktinformation