CV-sida

Håkan Asp

Håkan Asp

Presentation

Forskningen inriktar sig huvudsakligen på växtnäringsfysiologi främst inom trädgårdsproduktion på friland och i växthus. Ett aktuellt forskningsområde gäller användandet av organiska restprodukter som växtnäring och substrat i hortikulturella odlingssystem, främst i växthus. Ett annat forskningsintresse rör tungmetallupptagning i växter ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. Här studeras främst olika aspekter av hur kadmium rör sig från mark till växt och hur det på verkas av växtens fysiologi och odlingsåtgärder. Inom denna inriktning pågår ett projekt om livsmedelssäkerhet i stadsodling i afrikanska städer.

Undervisning

Växtfysiologi, växtnäring, markkemi, hortikulturella odlingssystem

Forskning

          

  • Växtstyrning och retardering av prydnadsväxter i växthus med hjälp av avancerad ljusstyrning, SLF
  • Rötrest som växtnäring i hydroponiska system, Fam. Kamprads stiftelse
  • Fytoremediering av tungmetaller med alger
  • Ekologiska produktionssystem för trädgårdsblåbär, EkoForsk

Bakgrund

Högskoleexamen i biologi/kemi 1985 och filosofie doktor i växtfysiologi 1991 vid Lunds universitet. Docent i trädgårdsvetenskap (mineralämnesfysiologi) 1996 SLU.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415326
Postadress:
Biosystem och teknologi, Box 103
23053 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: