CV-sida

Christina Halling

Christina Halling
Christina Halling, docent i marinbiologi, är miljöanalysspecialist och naturtypsansvarig för marina naturtyper och habitat. Christina Halling är även organismgruppsansvarig för alger och koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav. Christina Halling arbetar främst med frågor rörande naturvård och biologisk mångfald i marin miljö på nationell och internationell nivå, särskilt utifrån EU-direktiv och konventioner.

Presentation

Christina Halling arbetar främst med analys och utvärdering av marina naturtyper och habitat, inklusive övervakning och åtgärder samt statusbedömning och rapportering av tillstånd.  Ger även stöd och vägledning för länsstyrelsernas arbete med och uppföljning av skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU-samarbetet, Helcom och Ospar. Marint expertstöd till European Topic Centre (ETC).  Rödlistning av alger och marina biotoper.

 


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem
Telefon: +4618671210, +46765313842