Kvalitet och nytta 2009 (KoN 09)

Senast ändrad: 12 september 2023

Styrelsen för SLU beslutade i april 2008 att låta genomföra en heltäckande utvärdering av SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys (Foma). Utvärderingen, Kvalitet och Nytta (KoN), omfattade två huvudkomponenter: Bedömning av vetenskaplig kvalitet och relevans med hjälp av sakkunnigbedömning (”peer review”) samt bedömning av nytta ur ett användarperspektiv utförd av SLU:s intressenter (näringar, myndigheter, intresseorganisationer, m.fl.)

Kort sammanfattning

Den vetenskapliga utvärderingen fokuserades på forskargruppsnivån. Totalt 130 forskargrupper, fördelade på 15 forskningsområden, granskades av 15 vetenskapliga paneler. De fyra bedömningskriterierna var: Vetenskaplig kvalitet, Internationellt erkännande och ledarskap, Relevans och genomslag (nytta), samt Strategi och potential.

För varje kriterium gjordes en betygssättning enligt en skala från 1 (svag) till 6 (världsledande). Bedömningen gjordes på grundval av forskargruppernas skriftliga självvärderingar, bibliometrisk analys (dvs. publiceringskvalitet) samt intervjuer med forskargrupperna. Varje panel formulerade en rapport innehållande betygssättning, specifika kommentarer och rekommendationer för varje forskargrupp, samt ett omdöme för hela forskningsområdet.

Utvärderingen av nytta genomfördes dels i form av djupintervjuer med 28 utvalda intressenter, dels genom övergripande, områdesvisa analyser som utfördes av fem intressentpaneler med vardera 5-8 personer, merparten från Sverige. Utgångspunkten var att värdera SLU:s nytta utifrån ett intressentperspektiv, dvs. hur intressenterna uppfattar SLU.

Panelområdena valdes utifrån fem tillämpningsområden som är centrala för SLU: Livsmedel (jord- och trädgårdsbruk, husdjur, vattenbruk); Djurhälsa och djurvälfärd; Energi- och industriråvaror (fiber, virke, energi, mm); Samhällsplanering, miljö och natur; samt Fortlöpande miljöanalys (Foma). Panelernas rapporter omfattade de fyra bedömningskriterierna: Teknisk kvalitet och relevans, Funktionell kvalitet, SLU:s image, samt Framtida utmaningar.

Resultat och analys

SLU:s vetenskapliga kvalitet bedöms generellt vara hög. Inom varje forskningsområde finns dock en stor spridning mellan forskargrupper.

Sett till vetenskaplig kvalitet bedöms 67 % av forskargrupperna hålla minst ”internationellt erkänd” standard, och 7 % bedöms vara världsledande inom sina områden. Bäst bedömning fick SLU på kriteriet Relevans och nytta, där 76 % av grupperna fick betyget 4 eller högre. Vid en sammanvägning av alla bedömningskriterier är SLU:s starkaste forskningsområden: Grundläggande växtvetenskap, Växtskydd, Ekologi och miljövetenskap, Kemi, molekylärbiologi och mikrobiologi, Skogsbruk och skogsprodukter, samt Genetik och förädling.

Nyttobedömningen lyfte fram att SLU uppfattas som en oberoende organisation med hög integritet, som erbjuder en hög kunskapsnivå och utgör en viktig rekryteringsbas för intressenterna. SLU:s nytta bedöms vara stor och samverkansprojekt mellan näring (i vid mening) och olika forskargrupper fungerar i de flesta fall mycket väl.

Både de vetenskapliga och intressentpanelerna imponerades av Fortlöpande miljöanalys (Fomas) stora samhällsbetydelse.

Utvärderingen har försett SLU med en värdefull grund för strategiska beslut om åtgärder på alla nivåer inom universitetet. De två panelkategorierna har, trots olika utgångspunkter, kommit fram till förvånansvärt likartade slutsatser och betonar att hög vetenskaplig kvalitet är en nödvändighet för att resultaten ska kunna komma till nytta inom näringar och övriga samhället.

Den breda KoN-utvärderingen, vilken är den första i sitt slag i Sverige, utgör en bra grund för SLU:s utvecklingsarbete. En ny utvärdering bör genomföras om 4-5 år, och bör föregås av en förenklad, intern uppföljning av hur rekommendationerna i KoN har uppfyllts.