Planeringsavdelningen

Senast ändrad: 14 november 2023

Planeringsavdelningen är en stabsfunktion inom det gemensamma verksamhetsstödet. Avdelningens övergripande uppdrag är att utgöra ett kvalificerat beslutsstöd till ledningen i frågor om verksamhetsstyrning- och utveckling.

Planeringsavdelningens arbete innefattar planering, uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi på universitetsövergripande nivå. Avdelningen ansvarar vidare för beredning av beslutsärenden till bland annat styrelse och rektor.

Planeringsavdelningen ansvarar särskilt för att:

 • Stödja ledningen med beslutsunderlag och utredningar
 • Tillhandahålla sekretariat till rektors/vicerektorers rådgivande organ
 • Ge stöd i universitetsövergripande frågor om forskningsansökningar och forskningsfinansiering
 • Bedriva programövergripande verksamhet för fortlöpande miljöanalys
 • Svara för nationell och internationell utbildningshandläggning
 • Främja SLU:s interaktion med näringsliv, andra forskare, finansiärer och det övriga samhället
 • Löpande följa upp och analysera universitetets olika verksamheter
 • Utarbeta förslag till anslagsfördelning, verksamhetsplan och budgetunderlag
 • Bevaka regleringsbrev och budgetpropositioner
 • Ansvara för processen intern styrning och kontroll
 • Sammanställa och analysera årsredovisningen
 • Utveckla bibliometriska analyser
 • Utarbeta verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet
 • Samordna universitetets kvalitetsarbete
 • Samordna de administrativa rollerna
 • Utveckla och ansvara för universitetets ledningsinformationssystem