Integrera genusperspektiv i utbildningen

Senast ändrad: 21 mars 2024

Att integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i utbildningen kan handla dels om utbildningens innehåll, dels om hur undervisningen genomförs.

Ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens genomförande är relevant i alla kurser

En genusmedveten pedagogik utgår från att genus har betydelse för lärande, kunskap och undervisning. Olika föreställningar om och förväntningar på män respektive kvinnor kan innebära att studenterna bemöts olika beroende på kön. För att alla ska ha lika möjligheter i utbildningen behöver lärare därför ha en medvetenhet om processer kring genus och jämställdhet.

Nedan ges några förslag på hur du som pedagog kan arbeta för att inkludera fler: 

 • Variera gärna mellan föreläsningar, seminarier, gruppövningar och andra mer praktiska moment. På det viset tillgodoser du olika studenters behov och sätt att lära sig.
 • Var uppmärksam på arbetsfördelningen vid projekt- eller grupparbeten. Roteras exempelvis uppgifter som protokollföring eller måste samma person alltid göra det?
 • Ägna tid åt att bilda bra och fungerande grupper där tillit, förtroende och rättvist bemötande utgör en självklar grund. Ett viktig led i att skapa en fungerande grupp är att du som lärare gör spelreglerna tydliga från början. Diskutera och kom överens med studentgruppen om hur samspelet och kommunikationen ska gå till under alla kursens moment. Var uppmärksam på hur talutrymmet mellan kvinnor och män ser ut och utvecklar sig i undervisningssituationen.
 • Våga göra förändringar i din undervisningsmetod när du märker att det uppstår ett mönster där taltiden mellan personer av olika kön blir ojämnt fördelad.
 • Granska dig själv eller be en kollega skugga dig och var uppmärksam på hur du ger bekräftelse till studenterna.
 • Var uppmärksam på hur du fångar upp det studenterna säger och vilken betydelse kvinnors respektive mäns inlägg får i undervisningen. 
 • Var också uppmärksam på intersektionella perspektiv. Hur samspelar t.ex. kön och etnicitet när det gäller att alla studenter ska ha lika möjligheter i undervisningen?
 • Kom ihåg att du och dina handlingar är det som skapar förtroende och tillit i gruppen. 
 • Om möjligt erbjud alternativa eller varierande examinationsformer inom en och samma kurs. På så vis ges varje student tillfälle att utvecklas utifrån sina villkor och möjligheter.
 • Var uppmärksam på vilka föreställningar och uppfattningar om personer av olika kön som du förmedlar genom ditt sätt att tala och de exempel du använder dig av i undervisningen.
 • Var uppmärksam på hur olika exempel beskrivs i litteraturen och om de vänder sig mer till kvinnor eller män eller om de är neutrala. Inkludera också personer som inte identifierar sig som kvinna eller man.

Genusperspektiv i utbildningens innehåll är relevant i många, men inte alla, kurser

En genusmedveten pedagogik innebär också att som lärare reflektera över/granska vad genus betyder i det aktuella ämnet.

1) Vilka genus- och könsaspekter finns i ämnet?

2) Vad behöver studenterna för kunskap och förhållningssätt under utbildningen?

3) Vad behöver studenterna för kunskap och förhållningssätt när de kommer ut i arbetslivet?

Var kan jag som lärare få hjälp?

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) hjälper lärare och lärarlag att utveckla en genusmedveten undervisning. Kontakta de pedagogiska utvecklarna på mejladress epu@slu.se

Läs mer

Webbresurs om genus och jämställdhet i utbildning (från Örebro universitet)

Rapport inom EU-projektet Baltic gender: Tools and Resources on Gender–Sensitive Teaching Methods in Higher Education. https://www.baltic-gender.eu/de/outcomes

Dokumentation från webbkonferens om jämställdhet i utbildningen