Detta händer 2024

Senast ändrad: 04 december 2023

Under 2023 har institutioner, fakulteter och rektor gjort nulägesanalyser med utgångspunkt i kvalitetsområden och standarder. I nulägesanalyserna har även ett antal åtgärder formulerats.

Under 2024 kompletteras de kvalitetsrapporter som skrevs 2023 med uppföljning av de åtgärder som vidtagits utifrån förslagen, och eventuella nya förhållanden eller omvärldsfaktorer som påverkar kvalitetssäkringsarbetet.

Steg 1: Institutionerna uppdaterar befintliga kvalitetsrapporter från 2023. De skickas till kvalitetssakring-forskning@slu.se för delning med fakultetskanslierna.

Steg 2: Institutionernas uppdaterade kvalitetsrapporter utgör underlag för kvalitetsdialoger mellan institutions- och fakultetsledningar.

Steg 3: Fakulteterna uppdaterar befintliga kvalitetsrapporter från 2023. De skickas till kvalitetssakring-forskning@slu.se för delning med planeringsavdelningen.

Steg 4: Fakulteternas uppdaterade kvalitetsrapporter utgör underlag för kvalitetsdialoger mellan fakultetsledningar och rektor. Kvalitetsdialoger förs också mellan rektor och universitetsdirektör om utvecklingsåtgärder inom verksamhetsstödet.

Steg 5: Rektor sammanställer en uppdaterad universitetsövergripande kvalitetsrapport och presenterar för styrelsen.

Läs mer i:

Mer detaljerade beskrivningar av kvalitetssäkringssystemet finns i styrdokumenten.

Skicka gärna frågor eller synpunkter till kvalitetssakring-forskning@slu.se.