Spårväg och utvecklingsplaner runt Ultuna

Senast ändrad: 06 november 2023

Uppsala ska växa med 70 000 invånare till år 2050 vilket innebär behov av ny kollektivtrafik, nya vägar och nya bostäder. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna på olika sätt, dels genom den planerade spårvägen som kommer att gå genom Ultuna, dels att det blir ny bebyggelse i anslutning till campus.

Innehåll på den här sidan

 1. FAQ
 2. Processens styrning och arbetsformer inom SLU
 3. Nyheter och kommande aktiviteter
 4. Marköverenskommelse
 5. Utbyggnadsplaner för Södra staden

FAQ

Här hittar du svar på frågor om vad som händer i processen kopplat till spårvägsplanerna. Innehållet kommer att uppdateras löpande.

På kommunens webbplats finns information om spårvägsplanerna.

Hur kommer spårvägsdragningen att påverka SLU?

Det är två spårvägssträckor som kommer att gå igenom Ultuna. Inom de kommande åren påverkas vi under produktionsfasen som kommer att pågå i olika perioder under 2025-2030. Det kommer till exempel att bli en del grävarbeten som kan påverka framkomligheten under perioder. På sikt planeras det även för ny bebyggelse - framförallt nya arbetsplatser i anslutning till campus.

Eftersom spårvägen, både under byggtiden och när den tagits i drift, kan komma att påverka SLU:s verksamhet, är det viktigt att vi medverkar aktivt i planeringen och bevakar våra intressen så att spårvägen och planerad bebyggelse inte påverkar vår verksamhet i betydande omfattning.

Här är en karta över hur spårvägens olika delsträckor kommer att gå:

spårsträckning 680.jpg

På vilket sätt kan SLU säkerställa att vår verksamhet inte påverkas negativt av den planerade spårvägen?

Eftersom SLU är sakägare är vi delaktiga genom att vi kan lämna yttrande i planprocessens olika steg. Just nu pågår de två processer för spårvägens olika delsträckor som kommer att gå genom Ultuna. Du kan läsa mer om processerna på kommunens webbplats och ta del av alla underlag.

Förutom den lagstadgade planprocessen pågår också förhandlingar mellan SLU, Akademiska hus och Uppsala kommun om två avtal:

 1. Genomförandeavtal: det avtalet reglerar Uppsala kommuns tillträde till marken för att kunna förbereda och gräva för spårtrafik.
 2. Omgivningspåverkansavtal: det avtalet reglerar hur mycket störningar som får påverka SLU. Det handlar om buller, vibrationer och elektromagnetiska fält som kan påverka vår verksamhet.

När kommer vi att märka att det börjar byggas och grävas på Campus?

Kommunens plan för tillfället är att under 2025 gräva i Ulls väg för att flytta ledningar och förbereda för själva spårdragningen. När detta är klart kommer det att dröja till 2027 då spåren kommer att börja läggas. Grävarbetena kommer med stor sannolikhet påverka de alléträd som idag står längs med Ulls väg. Detta är en fråga som kommer att hanteras under hösten 2023 i dialog med kommunen och Akademiska Hus.

Är det SLU som äger marken och husen på campus?

Det är Akademiska hus som äger husen och majoriteten av den mark som SLU bedriver verksamhet på. SLU äger en mindre del mark. Dock äger SLU den mark som främst påverkas av den nya bron för spårvägen på östra sidan av Fyrisån. Akademiska hus och SLU har ett nära samarbete och vi har en stor samsyn i de här frågorna.
Här kan du se vem som äger vilken mark

 

Vad kommer att hända med ekarna i allén?

Det beror på vilken teknisk lösning man väljer vad gäller strömförsörjningen. Om det blir så kallad kontaktledning, det vill säga att ledningarna går i luften,  så kommer en hel del träd att behöva tas bort. I samband med spårvägsprojektet kommer kommunen att ta fram en trädplan som beskriver hur kommunen tänker kompensera med trädplantering av nya eller flyttade träd i närområdet.

Kommer spårvägsdragningen genom Ultuna att påverka parkeringsmöjligheterna på campus?

Under produktionstiden, det vill säga när bygget av spårvägen pågår, kommer tillgången till parkeringsplatser att påverkas. Vi tittar på olika lösningar för att minska den negativa påverkan för medarbetare så mycket som möjligt.

Exakt hur parkeringssituationen kommer att påverkas när spårvägen är tagen i drift är svårt att säga i nuläget. En konsekvens kan ju vara att behovet av parkeringsplatser minskar i och med den nya spårvägen och en bättre kollektivtrafik till campus.

Processens styrning och arbetsformer inom SLU

Det operativa arbetet bedrivs av en arbetsgrupp som består av:

 • Johan Lindersson, projektchef vid avdelningen för infrastruktur; SLU Lokaler
 • Peter Thorén, fastighetschef vid egendomsavdelningen
 • Pär Aronsson, fakultetsdirektör NJ-fakulteten

Arbetsgruppen uppdrag är att genomföra förhandlingar med kommunen och hålla ihop den interna samrådsprocessen. Som stöd till arbetsgruppen finns även Mats Åkeskog, en fastighetsjurist. Det är en extern konsult som är specialiserad inom fastighetsjuridik.

Till arbetsgruppen finns en referensgrupp bestående av bland andra intendenterna i de olika husen på campus, men även av fler personer med god inblick i verksamheten på campus.

Arbetsgruppen rapporterar till Martin Melkersson, universitetsdirektör.

Rent formellt är det SLU:s rektor eller styrelse som fattar alla beslut kopplat till dessa frågor.

Nyheter och kommande aktiviteter

 • SLU har skickat in sina yttrande i två pågående detaljplaneprocesser. Dels spårvägssträcka A-C, det vill säga sträckan som går från Uppsala C till Ultuna via Ulleråker. Dels sträcka D som går mellan Gottsunda och Bergsbrunna via Ultuna. Här kan du ta del av yttrandena. 
  Sträcka A-C
  Sträcka D
 • Uppsala kommun har tecknat avtal med Uppsala akademiförvaltning om området Norra Sunnersta (söder om Ultuna). Läs nyheten. 

 • Under september-oktober 2023 kommer kommunens konsulter att genomföra bakgrundsmätningar av buller, vibrationer och elektromagnetiska fält på campus. Viss mätutrustning kommer att placeras utomhus vid väggar. Denna utrustning kommer att vara märkt för att undvika oro för vad det är för något som pågår. Bakgrundsmätningarna ska i första hand utgöra underlag för kommunens kravställning på spårvägen. I andra hand kommer dessa att användas om det skulle uppstå en tvist om störningar när spårvägen byggs och tas i drift.

 • Den 22 augusti hölls ett digitalt informationsmöte som alla medarbetare i Uppsala var inbjudna till. Arbetsgruppen presenterade kommunens planer och hur SLU kommer att yttra sig de pågående gransknings- och samrådsärendena. 

 • Den 8 september ska SLU ha lämnat in sina yttranden för delsträckorna A-C och den 29 september är sista datum för yttranden om delsträcka D.

Marköverenskommelse med kommunen

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har träffat en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor. Läs mer om överenskommelsen här

Utbyggnadsplaner för Södra staden

Södra staden är Uppsala kommuns planer för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik fram till 2050. Översiktsplanen beskriver sex utvecklingsområden med olika grad av blandning av bostäder, verksamheter och service. Dessa områden är Rosendalsområdet, Polacksbacken, Malma, Ulleråker, Bäcklösa/Lilla Sunnersta samt Ultuna/Norra Sunnersta.

Läs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

På kommunens webbplats "Uppsala växer" finns information om utvecklingen inom de olika stadsdelarna.  


Kontaktinformation

Arbetsgrupp:

Pär Aronsson, fakultetsdirektör NJ-fakulteten
Telefon: 018-672567

Johan Lindersson, projektchef vid avdelningen för infrastruktur, SLU Lokaler
Telefon: 018671032, 0722-468777

Peter Thorén, fastighetschef vid egendomsavdelningen
Telefon: 018-671695, 070-36 740 27