Ombyggnation bibliotekshuset - projekt Ulmus

Senast ändrad: 09 april 2024

Bibliotekshuset i Ultuna ska renoveras och byggas om - ett arbete som startar 2024 och beräknas vara klart under 2026. Förutom bibliotek kommer det nya/ombyggda huset att innehålla fler tentamenslokaler, undervisningslokaler samt vara hemvist för Veterinärmedicinska föreningen (VMF).

Innehåll på den här sidan

 

Bakgrund

SLU genomförde under början av 2000 talet en förtätning av Campus Ultuna. Äldre lokaler i utkanten av Campus Ultuna lämnades för nya moderna lokaler i mer centralt belägna byggnader.

Som ett resultat av det projektet förflyttades nästan alla Campus aktiviteter till ett kluster av byggnader längst med Ulls väg. Det tidigare strategiskt placerade kårhuset för den veterinärmedicinska föreningen (VMF) hamnade nu utanför det område som skulle komma att uppfattas som Campus.

Ytterligare en effekt av förtätningen och bygget av den administrativa byggnaden Ulls hus var att det tidigare navet och naturliga mötesplatsen Undervisningshuset/Bibliotekshuset emigrerade till bland annat Ulls hus. En effekt som Biblioteket har känt av.

Både VMF och Biblioteket inkom med förfrågan om möjligheter att genom lokalförändringar adressera problemen. Tanken kom då att genom att kombinera dessa två verksamheter få en attraktiv byggnad med god studiemiljö.

Gemensam målbild

Tillsammans med studenter (ULS, VMF, SLUSS), verksamheterna (Biblioteket, Tentamensservice), fastighetsägaren (Akademiska hus) och SLU Lokaler och projekt, arbetades en gemensam målbild för projektet fram:

En attraktiv mötesplats 
Huset är välkomnande och ska i känsla, färg och form kännas SLU. Hela huset upplevs som ett nav på campus. Det skapar kontakter och utbyte mellan människor och stödjer samverkan. 

En god arbets- och studiemiljö 
Huset är en plats som stödjer olika typer av arbete och studier. Det går bra att arbeta enskilt eller träffas i grupp. Här får man studiero i en lugn och trygg miljö. 

En kreativ miljö 
Huset är dynamiskt och föränderligt. Lokalerna är anpassningsbara. Det finns kreativa ytor som ger en upplevelse av liv och rörelse och som stimulerar tanken. Inne- och utemiljön hänger ihop. 

En hållbar resursanvändning 
Huset har yteffektiva lösningar och långtgående samnyttjande av lokaler. Återbruk i inredning och byggmaterial bidrar till hållbarhet. 

En naturlig destination 
Studenthuset är öppet, inbjudande och välkomnande. Alla är välkomna hit till den varma miljön. 

Miljöcertifierat projekt

Projektet arbeter med ett gemensamt miljöprogram och ska miljöbyggnadscertifieras enligt version 3.2 - byggnadsbetyg Silver, om- och tillbyggnad.

Tidplan

Projektet beräknas pågå under ett par år med start under hösten 2024 och inflytt under 2026. 

bild på tidslinje

En övergripande tidplan för projektet. Klicka i bilden för en större bild. 

 

Projektorganisation och styrning

Följande funktioner ingår i SLU:s projektorganisation:

Styrgrupp

 • Prorektor, ordförande
 • Överbibliotekarien, ledamot
 • Enhetschef för administrativ service, ledamot
 • Ordförande Veterinärmedicinska föreningen (VMF), ledamot
 • Projektchef Lokaler och projekt, ledamot
 • Avdelningschef avdelningen för infrastruktur, ledamot
 • Projektledare för projektet, föredragande

Projektgrupp

Projektledare: Jonas Linder, Lokaler och projekt 

Övriga ledmöter består av representanter från:

 • Biblioteket
 • Tentamensservice
 • Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
 • Lokaler och projekt
 • Kommunikationsavdelningen

Arbetsgrupper

 • Bibliotekets publika miljöer
 • Bibliotekets personalytor
 • Tentamenslokalerna
 • VMF:s kårlokal

Tekniska specialistgrupper

 • IT-nät/data
 • Säkerhet
 • AV-teknik

Akademiska hus

Arbetet sker i nära samarbete med Akademiska hus projektledare: Johanna Ohlsson

Aktuellt och kommande aktiviteter

 • Den 26 april fattade rektor beslut om att projekt Ulmus ska genomföras. Läs beslutet

FAQ

Varför ska bibliotekshuset byggas om?

Huset är uppfört i mitten av 1970-talet och har genomgått en del mindre renoveringar, men planlösningen är i huvudsak den ursprungliga och är inte längre ändamålsenlig och uppfyller inte krav på en god arbetsmiljö. Förväntningar på vad ett universitetsbibliotek är och ska erbjuda har också förändrats.

Utlåning av fysiska böcker och därmed behovet av stora bokhallar har minskat medan förväntningar, att bibliotek ska kunna erbjuda neutrala och inspirerande studiemiljöer där studenter, forskare, lärare och administrativ personal kan träffas och umgås, har ökat.

 

Vad blir förändringarna i bibliotekshuset?

Det nya biblioteket ska förutom att uppfylla de allmänna kraven på ett väl fungerande bibliotek med god, ljus och trivsam arbetsmiljö även inrymma följande funktioner:

Biblioteksrum
Genom att bygga över den befintliga innergården och förse den med högt sittande fönster runt om skapas ett vackert dagsljusbelyst rum med central placering mitt i byggnaden. Från detta rum är det lätt att orientera sig och hitta och få överblick över övriga funktioner i biblioteket.

Läsesal
Läsesalen kommer att inrymma ett 20-tal tysta läsplatser och ligger i direkt anslutning till biblioteksrummet men är ett lugnt rum för enskilda studier.

Språkverkstad
En avskild språkverkstad var syfte är att stödja studenterna och bidra med kunskap om uppsatsskrivning och att lära studenterna att skriva väl. Här kan man också erbjuda ämneskunskap för att öka studenternas kompetens kring rapportering, layout och nyttjande av språkstödsprogram.  

Tentamenslokaler
Det finns behov av fler salar för digital tentamen och för studenter med anpassad digital tentamen. Dessa behov kommer att tillgodoses i den ombyggda biblioteksbyggnaden.

VMF:s kårlokal
Veterinärmedicinska föreningens (VMF) kommer att lämna sin nuvarande lokal och flytta in sin verksamhet i det ombyggda bibliotekshuset. Deras nuvarande lokal har hamnat i utkanten av campus sedan undervisning, forskning samt Universitetsdjursjukhuset flyttade till sina nuvarande lokaler. Detta har medfört att studenterna inte nyttjar lokalerna på samma sätt som tidigare.

Att flytta sin verksamhet till det ombyggda bibliotekshuset ger möjlighet till större samverkan och samnyttjande av resurser, lokaler och funktioner. Dessutom hamnar de även närmare Ultuna studentkårs (ULS) kårlokal vilket ökar möjligheten till samverkan mellan kårerna.

Ny och tydligare entré
I projektet ingår att bättre synliggöra bibliotekets entré som i dag är svår att hitta. Avsikten är att med enkla medel synliggöra entrén så att man intuitivt lätt hittar till biblioteket och övriga lokaler i byggnaden.

Var kommer bibliotekets verksamhet att finnas under byggperioden?

Under byggperioden kommer bibliotekets verksamhet att inrymmas i Ulls hus, Hyllan på plan 3.  

Vilka verksamheter förutom biblioteket kommer att påverkas av ombyggnationen?

I dag har facklubbarna arbetsplatser i Bibliotekshuset. De kommer att flytta ut och får nya permanenta lokaler i Inspektorn. 

Det finns även undervisningslokaler i huset. Under ombyggnationen kommer undervisningen att flytta till övriga befintliga lokaler på campus. 

Grupprummen och studieplatserna kommer att försvinna, dessa kommer att ersättas i viss mån under ombyggnationen. 

Förutom dessa lokaler så tittar vi på lösningar för att hitta ersättningslokaler för studenternas pentry och andaktsrummet. 

Hur kommer byggprojektet att påverka området runtomkring med till exempel tillgång till cykel- och bilparkeringar?

Under byggperioden kommer tillgängligheten till området runt bibliotekshuset att vara begränsat. Det innebär bland annat att en del av parkeringen bakom Ulls restaurang kommer att användas för etablering av byggbodar. Ambitionen är att minimera det begränsade området 

Jag har min arbetsplats i bibliotekshuset idag - hur kommer jag att få löpande information under projektets gång?

Din närmaste chef har ansvaret för att informera sina medarbetare och om hur och när byggprojektet påverkar verksamheten och säkerställa att man som medarbetare har den information man behöver.

På den här webbsidan kommer det löpande att publiceras aktuell information om projektet. 

Beslut och styrdokument

Här lägger vi upp länkar till viktiga beslutsdokument eller andra handlingar, t ex REB och förstudierapporter.