Ord och begrepp inom dataskydd

Senast ändrad: 11 januari 2024

På den här sidan har vi samlat några vanliga begrepp inom dataskydd med en definition eller förklaring.

A  B E H I K  L  P  R  S  U
 

A

anonymisering Sätt att behandla personuppgifter som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad; kopplingen mellan individ och data försvinner helt

Till sidans topp


B

begränsning av behandling Markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa vidare behandling av dem

behandling (av personuppgifter) Åtgärd eller kombination av åtgärder, automatiserade eller manuella, som rör personuppgifter; exempel på behandling är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning

berättigat intresse Rättslig grund för behandling av personuppgifter; det berättigade intresset måste väga tyngre än den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas

Till sidans topp


E

e-signatur/e-underskrift Krypterade uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och kan verifieras av en dator. En inskannad underskrift är inte samma sak som en e-underskrift. 

Till sidans topp


 

H

hantering av personuppgifter se behandling

 

Till sidans topp


I

internationell överföring När personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES.

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring så länge webbplatsen finns hos en internetleverantör som är etablerad inom EU/EES.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:

  • Skicka dokument som innehåller personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES.
  • Anlita ett personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES.
  • Fe någon utanför EU/EES tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
  • Lagra personuppgifter i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
  • Lagra personuppgifter, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.

 

Till sidans topp


K

känslig personuppgift Personuppgift som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning

Till sidans topp


L

led i myndighetsutövning Rättslig grund för behandling av personuppgifter; behandlingen ska vara nödvändig för att ta beslut eller för att producera underlag för ett beslut

Till sidans topp 


P

personuppgift Alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hänvisning till en identifierare som namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt ellertillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter

personuppgiftsbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning

personuppgiftsincident Säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats

pseudonymisering Behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan kompletterande information

Till sidans topp


R

registrerad Den vars personuppgifter behandlas

rättslig förpliktelse Rättslig grund för behandling av personuppgifter; behandlingen ska vara nödvändig för att uppfylla en plikt som följer av svensk lagstiftning

Till sidans topp


S

samtycke Varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör hen

Till sidans topp


uppfylla avtal Rättslig grund för behandling av personuppgifter; behandlingen ska vara nödvändig för att uppfylla eller ingå ett avtal

uppgift av allmänt intresse Rättslig grund för behandling av personuppgifter; det allmänna intresset måste finnas nedskriven i lag, eller i ett myndighetsbeslut fattat med stöd i lag