Riktlinjer för bisysslor

Senast ändrad: 09 september 2019

En bisyssla är ett arbete du har eller en verksamhet du driver vid sidan av din anställning vid SLU.

Sammanfattning av riktlinje

Grundregeln är att du får ha bisysslor när du är anställd på SLU, förutsatt att du följer nedanstående regler:

 • Du får inte konkurrera med SLU:s verksamhet.
 • Du får inte ha en bisyssla som hindrar dig från att utföra ditt arbete, eller som innebär att ditt arbete blir lidande.
 • Du får inte riskera SLU:s anseende, och inte göra något som kan påverka allmänhetens förtroende för SLU.

Riktlinjer och kommentarer för de tre undantagen finns nedan. De medarbetare som har läraranställning är skyldiga att registrera vissa bisysslor. Alla medarbetare måste emellertid känna till riktlinjerna och registrera sina bisysslor för bedömning om det finns anledning att tro att de inte följer universitetets riktlinjer. 

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är all aktivitet som en anställd utför vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter och som inte kan hänföras till privatlivet. Detta gäller oavsett om bisysslan är permanent eller tillfällig, avlönad eller oavlönad. Typen av bisyssla kan ha betydelse när det ska bedömas om bisysslan är tillåten eller inte. Även extraarbete åt SLU eller annan myndighet kan betraktas som bisyssla. Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna.

Vad är inte bisyssla?

Aktiviteter av olika slag som typiskt sett hör till privatlivet räknas inte som bisysslor, till exempel att sköta privata angelägenheter som inte har någon koppling till SLU eller att utöva en hobby vars omfattning inte påverkar anställningen vid SLU.

Varför regleras bisysslor?

SLU är en myndighet och måste säkerställa att allmänheten har förtroende för universitetet och dess anställda. Allmänheten ska aldrig behöva tvivla på att universitetets anställda är sakliga och opartiska när de utövar offentlig verksamhet.

Det är också viktigt för SLU som arbetsgivare att de anställda gör vad de är anställda för att göra. De anställda ska göra en fullgod arbetsinsats och ägna sin kraft åt det arbete de får lön för att utföra. Universitetet ska inte heller behöva konkurrera med sin egen personal.

Bisysslor regleras dels i lagar och förordningar, dels i kollektivavtal. Där framgår om och i vilken utsträckning de anställda får ägna sig åt bisysslor.

Huvudregel: bisysslor är tillåtna

En anställd väljer förstås själv vad hen gör på fritiden. Om en anställd vill ägna sig åt en fritidssysselsättning som kan betraktas som bisyssla finns det emellertid vissa regler att ta hänsyn till. Det är den anställde som ska se till att eventuella bisysslor är tillåtna.

Huvudregeln för bisysslor är att de är tillåtna. En statsanställd har eget ansvar för att inte utöva otillåtna bisysslor.

Handläggningen av frågor om bisysslor ska präglas av öppenhet, men med respekt för den personliga integriteten. Alla bisysslor som anmäls ska bedömas, och det ska avgöras om de;  

 1. konkurrerar med SLU:s uppdragsverksamhet,
 2. är förtroendeskadliga,
 3. är arbetshindrande eller inte.

Bisysslor som normalt är tillåtna:

 • Politiska, statliga och kommunala uppdrag
 • Uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
 • Uppdrag inom fackliga organisationer
 • Förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer och sammanslutningar utan samband med anställningen
 • Tillfällig medverkan i press, radio och tv

Otillåtna bisysslor

Bisysslor är otillåtna under vissa omständigheter. De otillåtna bisysslorna delas in i tre kategorier:

Konkurrensbisysslor

En anställd vid SLU får inte ha uppdrag eller driva verksamhet inom områden där universitetet bedriver affärsverksamhet.

En veterinär anställd vid SLU får inte bedriva eller delta i annan klinisk veterinär verksamhet i Uppsala-, Stockholms- eller Västmanlands län.

Se även avsittet för universitetslärare längre ner i dokumentet.

Den anställdes prefekt (motsvarande) avgör om en bisyssla är konkurrerande eller inte och får även kräva att arbetstagaren helt eller delvis upphör med bisysslan om den är konkurrerande. Prefekten (motsvarande) ska samråda med någon av SLU:s jurister innan ett beslut om upphörande fattas.

Förtroendeskadliga bisysslor

Det är förbjudet att som bisyssla driva en verksamhet på ett sådant sätt att det ger intryck av att universitetet medverkar i verksamheten, auktoriserar den eller på annat sätt garanterar innehållet i den. SLU:s logotyp eller resurser i form av lokaler, utrustning, personal, förbrukningsmaterial med mera får inte användas i bisyssleverksamheten. Bisysslan ska även på andra sätt hållas klart åtskild från den anställdes arbete som SLU-anställd.

När det ska bedömas om en anmäld bisyssla är förtroendeskadlig eller inte ska universitet göra en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det som ska bedömas är om verksamheten på något sätt kan påverka allmänhetens förtroende för universitetets opartiskhet. Hur stor är risken för att förtroendet rubbas och vilken riskgrad kan vara försvarlig? Det räcker alltså att det finns en risk för att opartiskheten ska ifrågasättas. Vid bedömningen ska universitetet ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter den anställde har i sin huvudanställning vid universitetet, vilket slags verksamhet SLU bedriver och vad bisysslan går ut på.

Se även avsittet för universitetslärare längre ner i dokumentet.

Den anställdes prefekt (motsvarande) avgör om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte och får även kräva att arbetstagaren helt eller delvis upphör med bisysslan om den är förtroendeskadlig. Prefekten (motsvarande) ska samråda med någon av SLU:s jurister innan ett beslut om upphörande fattas.

Arbetshindrande bisysslor

En anställd får inte ha så omfattande bisysslor att hen inte kan utföra sitt ordinarie arbete på ett tillfredsställande sätt. Exempel på omständigheter som kan leda till närmare undersökning kan vara återkommande eller oredovisad frånvaro, arbetsprestationer av låg kvalitet eller lång tid för att fullgöra en arbetsuppgift. Ett exempel på arbetshindrande bisyssla kan vara när en anställd, till exempel en lärare inte vill undervisa när det är lämpligast för utbildningen, eller tackar nej till uppdrag inom institutionen, och som anledning anger sin bisyssla. I sådana fall bör läraren ansöka om tjänstledighet för enskild angelägenhet.

Den anställdes prefekt (motsvarande) avgör om en bisyssla är arbetshindrande eller inte och får även kräva att arbetstagaren helt eller delvis upphör med bisysslan om den innebär att den anställde inte kan sköta sitt arbete. Prefekten (motsvarande) ska samråda med någon av SLU:s jurister innan ett sådant beslut fattas.

Särskilda anvisningar för universitetslärare

Följande gäller utöver vad som sägs ovan om bisysslor:

Lärare vid SLU ska hålla universitetet informerat om de bisysslor som hen har och som har anknytning till anställningens ämnesområde.

För att underlätta hanteringen av bisysslor ska även de lärare som inte har någon bisyssla inom anställningens anställningsområde anmäla detta.

Som universitetslärare avses professorer och lektorer.

En universitetslärare kan ha olika arvoderade akademiska aktiviteter och uppdrag som inte heller räknas som bisysslor. Det gäller bland annat följande typer av uppdrag, som betraktas som arbete inom ramen för anställningen:

 • Opponent- och sakkunniguppdrag
 • Ledamot i betygsnämnd
 • Mindre omfattande uppdrag för till exempel forskningsråd och vetenskapliga tidskrifter 

Affärstransaktioner

En bisyssla får normalt inte leda till någon form av affärstransaktion mellan SLU och en anställd eller en anställds företag. Om beställaren trots detta anser att en sådan transaktion är motiverad måste den godkännas i förväg av dekan, universitetsdirektör eller rektor.

För institutioner och enheter under en fakultet är det respektive fakultets dekan som godkänner sådana transaktioner. För personal inom administrationen, biblioteket, egendomsförvaltningen och Universitetsdjursjukhuset är det universitetsdirektören, eller den som universitetsdirektören delegerat befogenheten till, som beslutar. För personer direkt underställda rektor beslutar rektor.

Vad händer om en anställd har en otillåten bisyssla?

Om en beslutsfattare, som enligt dessa riktlinjer har sådana befogenheter, anser att en bisyssla är otillåten och att den anställde ska upphöra med den ska den anställde få ett skriftligt och motiverat beslut om det. Beslutet får skickas elektroniskt.

I första hand ska beslutsfattaren dock försöka åtgärda problemet genom samtal med den anställde och berörd prefekt/motsvarande. Ett beslut om att kräva att en arbetstagare upphör med en förtroendeskadlig bisyssla gäller omedelbart. Det behöver alltså inte först hållas någon förhandling enligt 11–14 §§ i lagen om medbestämmande (MBL). Detta framgår av 42 § 2 st i lagen om offentlig anställning (LOA). Detsamma gäller om bisysslan är arbetshindrande eller konkurrerande.

I det fall beslutsfattaren anser att en arbetstagare ska upphöra med en bisyssla som tidigare registrats och godkänts ska detta föregås av förhandling.

Om den anställde inte rättar sig efter arbetsgivarens beslut, kan det leda till disciplinpåföljd (varning eller löneavdrag). Om den anställde efter det fortfarande inte rättar sig efter arbetsgivarens beslut kan det bli fråga om att avsluta från anställningen. Innan beslut kan fattas om disciplinpåföljd eller om skiljande från anställning ska förhandlingar hållas enligt 11–14 §§ MBL. Beslut om disciplinpåföljd regleras i 14 – 16 §§ LOA, och beslut om frånskiljande från anställning regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Beslut om disciplinpåföljd eller skiljande från anställningen av professorer prövas av Statens ansvarsnämnd. Det gäller både fullmaktsanställda och befordrade/rekryterade professorer.

 

Riktlinje beslutad av rektor 2015-01-19 Dnr SLU.ua.2014.1.1.1-3565 

Se styrande dokument.

Hur du anmäler din bisyssla:

Du anmäler en bisyssla via Primula Självservice.

Sidansvarig: hradm@slu.se