Regler för bisysslor

Senast ändrad: 12 augusti 2021

En bisyssla är ett arbete eller en verksamhet som en medarbetare har eller driver vid sidan av sin anställning vid SLU.

Bisysslor är normalt tillåtna

Grundregeln är att anställda vid SLU får ha bisysslor, förutsatt att nedanstående regler följs.

  • Bisysslan får inte konkurrera med SLU:s affärsverksamhet.
  • Bisysslan får inte riskera SLU:s anseende eller riskera påverka allmänhetens förtroende för SLU.
  • Bisysslan får inte hindra medarbetaren från att utföra sitt arbete, eller innebära att arbetet blir lidande.

Medarbetarens närmaste chef och den överordnade chefen, om sådan finns, avgör om en bisyssla är tillåten eller inte. Vid tveksamheter ska du som chef kontakta personalavdelningen för samråd med gruppen för bisysslebedömning.

Medarbetarnas ansvar

Alla medarbetare ska känna till reglerna och anmäla eventuella bisysslor för bedömning i Primula Självservice.

Ditt ansvar som chef

Vid det årliga medarbetarsamtalet ska du som närmaste chef fråga medarbetaren om hen har någon bisyssla. Om en medarbetare har en bisyssla, eller om en redan anmäld bisyssla har ändrats, ska medarbetaren anmäla bisysslan igen så att du kan bedöma den.

Om medarbetaren vill påbörja en bisyssla under året ska medarbetaren anmäla det så att du kan bedöma bisysslan. Det ska göras innan bisysslan påbörjas.

För lärare gäller även ytterligare regler.

Vad räknas som bisyssla?

En bisyssla är all aktivitet som en medarbetare utför vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter och som inte kan hänföras till privatlivet. Bisysslan kan vara permanent eller tillfällig, avlönad eller oavlönad. Även extraarbete åt SLU eller annan myndighet kan betraktas som bisyssla.

Bisysslor som normalt är tillåtna

  • Politiska, statliga och kommunala uppdrag
  • Uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar
  • Uppdrag inom fackliga organisationer
  • Förtroendeuppdrag inom ideella organisationer, till exempel bostadsrättsföreningar och sammanslutningar utan samband med anställningen

Otillåtna bisysslor

  • Konkurrensbisysslor
  • Förtroendeskadliga bisysslor
  • Arbetshindrande bisysslor

Vad händer om en medarbetare har en otillåten bisyssla?

Om du bedömer att en bisyssla som tidigare godkänts ska upphöra helt eller delvis ska medarbetaren, efter samtal kring detta, få ett skriftligt och motiverat beslut om det. Du ska samråda med personalavdelningen innan det beslutas att bisysslan ska upphöra.

Läs mer i riktlinjerna för bisysslor.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU